Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3781. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas, stran 8983.

Na podlagi 23. in 34. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01, 65/03) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 5. korespondenčni seji dne 21. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem, za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998, 2004 (Uradni list RS, št. 63/00, 81/04), sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone »Dobja vas« (v nadaljevanju: ZN), ki ga je izdelal Biro Godec, Sanja Godec, s.p. z Raven na Koroškem pod št. projekta 44/01-ZN, z datumom junij 2005.
2. člen
Spremenjen in dopolnjen zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne in grafične priloge, ki se nanašajo na spremembo velikosti, oblike in lege ter velikosti gradbenih parcel posamičnih objektov znotraj cone O1 ter začasno namembnost zemljišč po končani izgradnji I. faze komunalne opreme v območju cone O3.
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Sprememba zazidalnega načrta znotraj cone 01 obsega zemljišča parc. št. 95/1, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 96 k.o. Dobja vas, v skupni izmeri 0,548 ha.
Sprememba zazidalnega načrta znotraj cone 03 obsega zemljišča parc. št. 20/1, 20/2, 21, 22,23, 25/1, 25/3, 27/1, 27/7, 80/1 k.o. Dobja vas, v skupni izmeri 3,02 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Spremeni se 4. člen odloka o zazidalnem načrtu tako, da se doda novi odstavek:
Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta znotraj cone O1 ni dovoljena gradnja objektov z vplivi na okolje. Predvideni poslovni objekti (kovinska obdelava) ne bodo presegli velikosti objektov, določenih v Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00, 83/02) – 3. člen G – druge proizvodne in druge dejavnosti.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE Z DOVOLJENIMI TOLERANCAMI
5. člen
Spremeni se 6. člen tako, da se doda nova alinea:
– na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta znotraj cone O1 je dovoljena max. etažnost objektov P+2, podzidava kapnih leg max. 10 m nad niveleto tal pritličja, pozidanost gradbene parcele s stavbami je dovoljena v razmerju 15 – 80%.
6. člen
Spremeni se 8. člen tako, da se doda nova alinea:
– na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta znotraj cone O1 morajo odmiki objektov od glavnih cest znašati min. 5 m, od internih dovoznih cest pa min. 4 m, odmiki objektov od parcelnih meja sosednjih zemljišč oziroma med objekti pa morajo zagotavljati pogoje za omejevanje širjenja ognja ob požaru, pogoje za varen umik ljudi in premoženja ter prometne in delovne površine za intervencijska vozila.
V. TOLERANCE
7. člen
Spremeni se 37. člen tako, da se dodajo nove alinee:
– na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta znotraj cone O1 je dovoljeno v primeru posebnih tehnološko proizvodnih zahtev, kar pa mora biti posebej utemeljeno v tehnološkem projektu, izvesti objekte z višino kapnih leg tudi več kot 10 m, vendar največ do 14 m nad niveleto tal pritličja.
– Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta znotraj cone O1 je dovoljeno do izgradnje komunalne ureditve v skladu z določili zazidalnega načrta izvesti tudi začasno komunalno ureditev posameznih objektov v skladu s pogoji in soglasji pristojnih upravljavcev komunalnih in energetskih napeljav.
– Začasna komunalna ureditev mora biti usklajena s komunalno ureditvijo v skladu z določili zazidalnega načrta in ne sme vplivati na njeno realizacijo.
– Po končani izgradnji komunalne opreme se morajo predvideni objekti priključiti nanjo v skladu s pogoji upravljavca.
VI. FAZNOST IZVAJANJA POSEGA IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
8. člen
Spremeni se 38. člen tako, da se doda nova alinea:
– na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta znotraj cone O3 se po končani izgradnji I. faze komunalne opreme na prostoru, kjer je potrebno izvesti nasipavanje in izravnavo zemljišč, dovoli začasna namembnost le-teh za potrebe parkiranja osebnih vozil (parkirne in manipulacijske površine). Začasna uporaba zemljišč za navedene namene ne sme spreminjati sprejete prostorske ureditve območja.
VII. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled na Občini Ravne na Koroškem, na Oddelku za okolje, prostor in ekologijo.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0004/2005-40
Ravne na Koroškem, dne 21. septembra 2005.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.