Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3753. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika, stran 8921.

Na podlagi tretjega odstavka 50. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika
1. člen
V Signalnem pravilniku (Uradni list RS, št. 32/02, 112/02, 123/03 in 140/04) se triindvajseta točka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»23. »Signalni znak« je v tem pravilniku predpisani znak, ki se daje s stalnim, prenosnim, ročnim signalom, ustno ali preko telekomunikacijskih naprav in ima pomen odredbe ali predsignaliziranja oziroma odredbe in predsignaliziranja.«
2. člen
V 59. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Signalni znaki za preizkus zavor se lahko dajejo tudi neposredno ustno ali preko telekomunikacijskih naprav z izgovorjavo naziva signalnega znaka brez uporabe njegove številke.«
3. člen
V 61. členu se dodajo novi deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
(9.) Signalne znake premikalnega osebja lahko premikalno osebje daje tudi ustno preko UKV radijske zveze z izgovorjavo naziva signalnega znaka brez uporabe njegove številke.
(10.) Dajanje signalnih znakov premikalnega osebja preko UKV radijske zveze je premikalnemu osebju dovoljeno pod naslednjimi pogoji:
– UKV radijske zveze morajo delovati brezhibno;
– signalni znaki se sprejemajo in oddajajo le na vnaprej določenih kanalih, ki so vključeni v registrofon;
– strojevodja mora pred pričetkom vožnje sprejeti signalni znak (''naprej'', ''malo naprej'', ''nazaj'', ''malo nazaj'', ''odbij'') po radijski zvezi enkrat ponoviti. Z vožnjo lahko prične šele, ko po radijski zvezi ponovno sliši enak signalni znak;
– signalni znak mora premikalni delavec med premikom v krajših presledkih (3 do 5 sekund) ponavljati, vse dokler ni potrebe po spremembi signalnega znaka v »počasi oziroma »stoj«;
– signalni znak lahko v eni premikalni skupini oddaja samo en premikalni delavec. Izjema je signalni znak ''stoj'';
– med premikom, pri katerem se signalni znaki oddajajo po UKV radijski zvezi, so vsi drugi pogovori na tem kanalu prepovedani;
– po vsakem oddanem signalnem znaku mora uporabnik vzpostaviti UKV radijsko napravo v stanje sprejema;
– način uporabe UKV radijskih naprav za oddajanje in sprejemanje signalnih znakov premikalnega osebja mora biti predpisano v posebnem navodilu, ki je sestavni del postajnega poslovnega reda.
(11.) Če se med premikom ponavljanje signalnih znakov premikalnega osebja preko UKV radijske zveze ne sliši ali se zasliši še kakršnokoli drugo sprejemanje, je treba premik takoj ustaviti. Nadaljevanje premika z uporabo UKV radijske zveze je dovoljeno, ko je sporazumevanje mogoče.
4. člen
V 92. členu se na koncu stavka črta pika in doda besedilo: »razen 23. točke 3. člena, sedmega odstavka 59. člena ter devetega, desetega in enajstega odstavka 61. člena, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2005.«
KONČNI DOLOČBI
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati tretji stavek 134. točke Navodila za premik (Navodilo 42; Službeni glasnik SJŽ 3/80, 6/83, 3/87 in 4/88).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2005.
Št. 2600-10/2005-7-0006102
Ljubljana, dne 26. septembra 2005.
EVA 2005-2411-0025
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet