Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3786. Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
3787. Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

MINISTRSTVA

3788. Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
3789. Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil
3790. Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo
3791. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe

SODNI SVET

3792. Razpis nadomestnih volitev enega člana personalnega sveta

OBČINE

Dravograd

3793. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd
3794. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Dravograd

Hajdina

3795. Program priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Hajdina

Kamnik

3796. Odlok o avtotaksi prevozih
3797. Odlok o razglasitvi Preskarjeve bajte na Veliki planini za kulturni spomenik lokalnega pomena
3798. Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik
3799. Pravilnik  o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik
3800. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik
3801. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju pomoči študentom in dijakom

Kranj

3802. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Kranj
3803. Program priprave lokacijskega načrta območja PI8 – Planina vzhod

Puconci

3804. Program priprave lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno – poslovni coni v Puconcih

Rogašovci

3805. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogašovci
3806. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Sveti Jurij ob Ščavnici

3807. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma v javni uporabi

Šempeter-Vrtojba

3808. Sklep o imenovanju članov v svet zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
3809. Sklep o imenovanju delegatke v svet zavoda Goriške lekarne Nova Gorica
3810. Sklep o imenovanju direktorja Javnega podjetja OKS, občinske komunalne storitve d.o.o.

Škofja Loka

3811. Program priprave občinskega lokacijskega načrta »Za Kamnitnikom« (ŠKL – SE 01) v Škofji Loki

Trebnje

3812. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Trebnje za leto 2005

Vitanje

3813. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2004
3814. Sklep o potrditvi operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Vitanje

Žužemberk

3815. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Žužemberk

POPRAVKI

1. Popravni sklep
2. Popravek Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javne agencije za železniški promet iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe v letu 2005 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, sofinanciranih s sredstvi EU in za pokrivanje stroškov obresti iz naslova kredita, ki ga je Agencija za železniški promet najela za vzdrževanje in modernizacijo železniške infrastrukture v letu 2003 in 2004 (ZPOJAZPEU)
3. Popravek Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
4. Popravek Pravilnika o zaščiti hišnih živali
5. Popravek Sprememb seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
6. Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
7. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dvori IV
8. Popravek Odloka o imenovanju Puščenjakove ulice v naselju Veržej
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti