Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005

Kazalo

3796. Odlok o avtotaksi prevozih, stran 9118.

Občinski svet občine Kamnik je na podlagi 36. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu – ZPCP-1 – UPB 3 (Uradni list RS, št. 26/2005 – uradno prečiščeno besedilo), 3. člen Zakona o prekrških – ZP-1-UPB1 (Uradni list SRS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo), 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01, 68/03 in 65/05) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) na 25. seji dne 21. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o avtotaksi prevozih
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok določa organizacijo, način in posebne pogoje ter nadzor opravljanja avtotaksi prevozov na območju Občine Kamnik.
Avtotaksi prevozi so prevozi v notranjem cestnem prometu kot javni prevozi v prostem cestnem prometu, ki ne vsebujejo značilnosti linijskega prevoza.
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot ga določa Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo).
2. člen
Avtotaksi prevozi na območju občine Kamnik se lahko opravljajo samo z vozili pravnih in fizičnih oseb z veljavno licenco za avtotaksi prevoze, ki imajo dovoljenje za avtotaksi prevoze, izdano s strani organa občinske uprave, pristojnega za promet (v nadaljevanju: občinsko dovoljenje za avtotaksi prevoze), ter so označena na način iz prvega odstavka 10. člena in 11. člena tega odloka.
Prevoz potnikov na območju občine Kamnik je dovoljen le z dovoljenjem iz 3. člena tega odloka.
II. DOVOLJENJE ZA PREVOZ
3. člen
Občinsko dovoljenje za avto-taksi prevoze, veljavno za koledarsko leto, izda organ občinske uprave, pristojen za promet (v nadaljevanju: pristojni organ občinske uprave), za posamezno vozilo na podlagi pisne vloge, ki ji mora imetnik licence za avtotaksi prevoze (v nadaljevanju: imetnik licence) priložiti:
1. licenco za izvajanje avto taksi prevozov;
2. izvod licence za posamezno avtotaksi vozilo;
3. dokazilo o plačilu komunalne takse iz 7. člena tega odloka;
4. dokazilo o plačilu nalepke in potrdila iz 4. člena tega odloka;
5. dve fotografiji voznika (formata 3,5 x 4,5 cm).
Imetnik licence dokazuje izpolnjevanje pogojev z ustreznimi dokumenti, ki so lahko overjene fotokopije ali fotokopije, če so pristojnemu organu predloženi tudi izvirniki na vpogled.
Pristojni organ občinske uprave, ki vodi konkretni postopek, daje vsa potrebna pojasnila glede pridobitve dovoljenj oziroma potrdil, predvidenih s tem odlokom, sprejema vloge za pridobitev dovoljenj in potrdil, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami, vodi evidenco izdanih dovoljenj in potrdil ter izdaja ustrezne oznake.
4. člen
Imetnik licence skupaj s pridobitvijo dovoljenja za avto-taksi prevoze pridobi tudi nalepke, s katerimi se dokazuje razpolaganje z veljavnim dovoljenjem, in potrdila za voznike avtotaksi vozil. Imetniku licence pripada po ena nalepka za vsako avtotaksi vozilo.
Stroške izdaje avtotaksi nalepk in potrdil poravna imetnik licence.
5. člen
Potrdilo iz prvega odstavka 4. člena tega odloka se imetniku licence izda za voznika, zaposlenega pri imetniku licence ob predložitvi:
– veljavne pogodbe o zaposlitvi;
– veljavnega vozniškega dovoljenja;
– dokazila o aktivnem znanju slovenskega jezika za voznike, ki niso državljani RS.
Aktivno znanje slovenskega jezika se dokazuje z originalom ali overjeno kopijo zaključnega oziroma zadnjega šolskega spričevala z navedbo ocene iz slovenskega jezika ali z overjeno kopijo potrdila o opravljenem preizkusu aktivnega znanja slovenskega jezika, ki ga izda institucija, ki ima verificiran program.
Dokazila iz prvega odstavka tega člena imetnik licence priloži vlogi za izdajo občinskega dovoljenja za avtotaksi prevoze.
6. člen
Stroške izdaje avtotaksi nalepke in potrdila s sklepom določi občinski svet.
7. člen
Za pridobitev občinskega dovoljenja za avto-taksi prevoze se plača komunalna taksa za uporabo avtotaksi postajališč v skladu z določili 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01, 68/03 in 65/05).
Taksa se plačuje v letnem znesku vnaprej. Ob pridobitvi dovoljenja med koledarskim letom se taksa obračuna v sorazmernem deležu preostanka leta, vključno za celotni mesec, v katerem dovoljenje prične veljati. Že plačana taksa se kot pravica lahko prenese na drugo, nadomestno vozilo pri istem imetniku licence.
Organ občinske uprave, pristojen za obračunavanje komunalnih taks, na vlogo imetnika dovoljenja odloči o vračilu že plačane takse na podlagi pisnih dokumentov pristojnih organov v primerih:
– odtujitve vozila, ki se ne nadomesti;
– uničenja vozila;
– prenehanja dejavnosti.
III. POSTAJALIŠČA
8. člen
Lokacija javnih parkirnih površin, namenjenih za avtotaksi vozila (v nadaljevanju: avtotaksi postajališča), je določena v 4. členu Pravilnika o prometni ureditvi na posameznih javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik (Uradni list 74/05).
Za ureditev in vzdrževanje avto-taksi postajališč ter njihovo čiščenje v skladu s standardi, ki veljajo za avtobusna postajališča na območju mesta, skrbi pristojni organ občinske uprave.
Ob posebnih priložnostih (večje prireditve in podobno) se lahko določijo dodatne začasne lokacije avto-taksi postajališč.
IV. ORGANIZACIJA, POGOJI IN NAČIN OPRAVLJANJA AVTO – TAKSI PREVOZOV
9. člen
Avtotaksi prevozi se opravljajo:
– z avtotaksi postajališč;
– s kraja, ki ga določi naročnik;
– z ustavitvijo prostega avto-taksi vozila med njegovo vožnjo, če to ne ovira ali ogroža drugih udeležencev v prometu.
10. člen
Vozilo, s katerim se opravljajo avtotaksi prevoze, mora biti poleg označb, določenih z veljavnim predpisom, ki ureja označevanje in opremo vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, označeno še z nalepko, s katero se dokazuje razpolaganje z veljavnim občinskim dovoljenjem iz 3. člena tega odloka. Nalepka mora biti nalepljena na zadnjem steklu vozila.
Kadar je avtotaksi vozilo parkirano ali ustavljeno na avtotaksi postajališču, mora biti voznik v avtotaksi vozilu ali neposredno ob vozilu.
11. člen
Vozniki avtotaksi vozil morajo imeti med opravljanjem avtotaksi prevozov v vozilu na armaturni plošči vozila pritrjeno potrdilo s sliko, ki ga izda pristojni organ občinske uprave.
12. člen
Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom, sicer pa po najkrajši možni poti. V primeru, da voznik ne more dokončati začete vožnje, je dolžan v najkrajšem možnem času zagotoviti potniku uporabo drugega avtotaksi vozila.
Med prevozom mora imeti voznik vključen taksimeter.
Naročnik določi, ali se bo z istim avtotaksi vozilom peljalo več potnikov na isti ali različni relaciji. O plačilu vožnje se potniki dogovorijo sami.
13. člen
Voznik ne sme med delom brez opravičenega razloga odkloniti naročila za prevoz oseb in njihove prtljage.
Opravičljivi razlogi za odklonitev naročila prevoza oseb oziroma potnikov ali prtljage so:
– če bi potnik lahko poškodoval vozilo zaradi zaužitega alkohola ali mamil ali očitne napadalnosti ali če bi potnik sam ali s svojimi stvarmi, obleko ali na kakšen drug način lahko poškodoval vozilo, razen v primerih, ko je treba nuditi pomoč osebam, ki so se ponesrečile v prometni nesreči ali kako drugače;
– če bi potnikova osebna prtljago presegala velikost prtljažnika vozila.
Za prevoz živali se voznik in potnik dogovorita. Voznik ima pravico odkloniti prevoz živali.
14. člen
Avtotaksi prevozov ni dovoljeno opravljati s ponavljajočimi se elementi linijskih prevozov (ob istem času, na isti relaciji, z ustavljanjem na istih mestih zaradi vstopov in izstopov potnikov).
15. člen
Prevozi z odhodom z avtotaksi postajališča se opravljajo po ustaljenem redu. Prvo vozilo v vrsti prevzame naročilo, razen kadar naročnik izrecno zahteva drugo vozilo na avto-taksi postajališču.
16. člen
Avtotaksi vozila oziroma njihovi vozniki nimajo v prometu, pri parkiranju ali pri ustavljanju nobenih posebnih pravic v primerjavi z drugimi udeleženci v prometu, razen če so jim te dane s konkretnimi določbami posameznih predpisov ali s prometnim znakom.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja občinski organ, pristojen za nadzor.
18. člen
Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje imetnik licence za opravljanje avtotaksi prevozov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. opravlja avtotaksi prevoze na območju Občine Kamnik z vozilom, ki nima občinskega dovoljenja za avtotaksi prevoze (3. člen);
2. uporablja ali dopusti uporabo vozil za opravljanje avtotaksi prevozov, ki ob izvajanju dejavnosti niso opremljena na predpisan način (prvi odstavek 10. člena);
3. omogoči ali dopusti, da njegovo vozilo pri opravljanju avtotaksi prevozov vozi voznik, za katerega ni izdano potrdilo pristojnega organa (11. člen).
Z globo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
19. člen
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje voznik avtotaksi vozila, če:
1. uporablja avtotaksi postajališče in opravlja prevoze v območju Občine Kamnik in iz tega območja brez občinskega dovoljenja za avtotaksi prevoze (3. člen);
2. vozilo ni označeno z nalepko, s katero se dokazuje razpolaganje z veljavnim občinskim dovoljenjem (prvi odstavek 10. člena).
20. člen
Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje voznik avtotaksi vozila, če:
1. ni v vozilu ali njegovi neposredni bližini, kadar je vozilo na avtotaksi postajališču (drugi odstavek 10. člena);
2. med opravljanjem službe na armaturni plošči nima pritrjenega potrdila s sliko, ki ga izda pristojni organ občinske uprave (11. člen).
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 34401-3/2005
Kamnik, dne 26. septembra 2005.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.