Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005

Kazalo

3803. Program priprave lokacijskega načrta območja PI8 – Planina vzhod, stran 9128.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr.) in 45. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je župan Mestne občine Kranj, dne 20. 9. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta območja PI8 – Planina vzhod
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. člen
(1.1.) S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave lokacijskega načrta območja Pl8 – Planina vzhod (v nadaljevanju: LN), postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti in določi način zagotovitve potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
Pripravljavec je na podlagi zbiranja ponudb za načrtovalca (izdelovalca LN) izbral kot najugodnejšega ponudnika RRD, Regijsko razvojno družbo iz Domžal. Izbrani načrtovalec je registriran za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem. LN mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
(1.2.) S sprejetjem prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03 in 32/04) je predvidena zaokrožitev naselja Planina z novim poselitvenim območjem Planina vzhod. Razlog za pripravo LN je v zagotovitvi zadostnih površin stanovanjskih dejavnosti ter spremljajočih centralnih dejavnosti, ki so v preteklosti stagnirale, ker zanje ni bilo na razpolago zadostnih površin.
(1.3.) Pravna podlaga LN je v veljavni zakonodaji, v zakonu o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), sprejetem planskem aktu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03 in 32/04) in izvedeni prvi prostorski konferenci, ki je potekala dne 31. 8. 2005.
(1.4.) Skladno z določilom 40. člena ZVO je občina z vlogo št. 35005-0006/2004-48/01 z dne 10. 12. 2004 obvestila Ministrstvo za okolje RS (MOP) o nameri priprave LN območja Planina vzhod. Na podlagi zaprosila je MOP Mestno občino Kranj z odločbo št. 354-19-76/2004 z dne 14. 1. 2005 obvestila, da v postopku priprave lokacijskega načrta za območje Planina vzhod ni treba izvesti postopka celovite presoje njegovih vplivov na okolje.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen
(2.1.) Predmet izdelave LN je nov občinski izvedbeni prostorski akt, ki se nahaja v urbanistični zasnovi Mesta Kranja.
Ureditveno območje kompleksne graditve ima oznako Pl8 – Planina vzhod, zanj pa je v I. etapi predvidena izdelava zazidalnega načrta, oziroma, v skladu z novim zakonom, lokacijski načrt.
(2.2.) Območje je nepozidano. Površine so namenjene organizirani intenzivni stanovanjski gradnji s spremljajočimi centralnimi (trgovskimi, športno rekreacijskimi in kulturnimi) dejavnostmi.
(2.3.) Izhodišče za pripravo LN je smiselno upoštevanje programske zasnove območja Planina vzhod družbenega plana Mestne občine Kranj.
Območje predstavlja prvo etapo dolgoročnega zaključka mestnega tkiva Kranja, ki hkrati jasno začrtuje mejo med območjem poselitve in strnjenimi kmetijskimi površinami. Temu primerno bo podrejen koncept oblikovanja.
Območja prepleta dejavnosti predstavljajo sekundarni mestni center z ustrezno komunalno in oskrbno infrastrukturo. Višinski gabariti stavb morajo biti prilagojeni namembnostim, objekti morajo biti v načelu nižji, maksimalni gabariti do K + P + 3 + M, objekti izključno centralnih dejavnosti, ki tvorijo fokuse dogajanj so lahko nižji (K+ P do K + P + 1).
Urbanistično urejanje območja mora biti prilagojeno kvalitetnim trendom sodobnih stanovanjskih sosesk, ki morajo upoštevati kvalitete odprtega prostora, zunanjih trgov in parkov.
III. OBMOČJE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA AKTA
3. člen
(3.1.) Obravnavano območje je podrobneje opredeljeno v planskih dokumentih Mestne občine Kranj.
Območje je omejeno na vzhodu z regionalno cesto R1 – 210 Zgornje Jezersko – Preddvor – Kranj – Škofja Loka – Gorenja vas – Cerkno – Želin, na zahodu z obstoječo stanovanjsko sosesko Planina, na severu s kmetijskimi zemljišči in na jugu z zelenimi gozdnimi površinami. Vključuje podobmočja dejavnosti, ki predstavljajo preplet centralnih in stanovanjskih funkcij.
(3.2.) Območje obsega približno 6,3 ha. Meja območje urejanja je razvidna iz grafičnega dela planskega akta.
Poleg plansko opredeljenega območja so sestavni deli tega LN tudi zemljišča izven območja LN, ki so potrebna za izvedbo omrežij gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja LN.
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI IZDELAVI LN
4. člen
(4.1.) Mestna občina Kranj je kot pripravljalec prostorskega akta sklicala in vodila 1. prostorsko konferenco pred sprejemom programa priprave. Na prostorsko konferenco, ki je bila dne 31. 8. 2005, so bili preko sredstev javnega obveščanja vabljeni zainteresirani predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti z namenom pridobitve in uskladitve priporočil, usmeritev in njihovih legitimnih interesov.
(4.2.) Po sprejemu programa priprave bo pripravljalec pozval naslednje nosilce urejanja prostora, da v skladu z 29. členom Zakona o urejanju prostora v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje LN; hkrati s pozivom bo nosilcem urejanja prostora posredovan tudi program priprave.
(4.2.1.)  Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Kranj,
      Jezerska 20, 4000 Kranj
(4.2.2.)  RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
      naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjska, Gorenjska
      cesta 15,4240 RADOVLJICA
(4.2.3.)  RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
      Slovenčeva 95, 1000 LJUBLJANA (varstvo okolja)
(4.2.4.)  TELEKOM SLOVENIJE, PE KRANJ, Ul. Mirka Vadnova 13, 4000 KRANJ
(4.2.5.)  ELEKTRO GORENJSKA, Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ
(4.2.6.)  KOMUNALA KRANJ, Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 KRANJ – kanalizacija -
(4.2.7.)  KOMUNALA KRANJ, Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 KRANJ – vodovod –
(4.2.8.)  GEOPLIN PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000
      LJUBLJANA
(4.2.9.)  Zavod za gozdove Slovenije, OE Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b,
      4000 KRANJ
(4.2.10.) Zavod za varstvo narave, Tomšičeva 9, 4000 KRANJ
(4.2.11.) TELE TV, Golniška 113, 4000 KRANJ
(4.2.12.) MESTNA OBČINA KRANJ, Oddelek za gospodarske javne službe,
      Slovenski trg 1, 4000 KRANJ
(4.2.13.) RS, Ministrstvo za zdravje, OE Kranj, Slovenski trg 1, 4000 KRANJ
(4.2.14.) DOMPLAN, Bleiweisova 14, 4000 KRANJ
(4.2.15.) ELES, Elektro Slovenija d.d., Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA
(4.2.16.) Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj,
      Tomšičeva 7, 4000 KRANJ
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v točki 4.2., se ti pridobijo v postopku.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Pri pripravi LN so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije.
Na izdelan dopolnjen predlog LN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
Pri izdaji mnenja se preverja, kako je načrtovalec LN upošteval smernice. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje mnenja.
V. VSEBINA IN OBSEG STROKOVNIH PODLAG IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV
5. člen
LN se izdela na podlagi predohodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, in sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov Mestne občine Kranj,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja (geodetski načrt); po potrebi se za izdelavo LN izdelajo dodatne geodetske izmere, predvsem za potrebe načrtovanja komunalnih in drugih ureditev izven območja urejanja,
– programske rešitve sklopov stavb ter medsebojnih odvisnosti,
– idejna rešitev priključka na regionalno cesto R1-210,
– idejnih rešitev prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastruktre, omrežij in naprav v in do (iz) območja, v kolikor to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora,
– sondažna preveritev terena glede na možnost obstoja grobišč,
– smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– meritev ničelnih stanj, v kolikor to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se tekom postopka priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo med postopkom; pridobi jih naročnik.
VI. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV IN GEODETSKEGA NAČRTA
6. člen
(6.1.) Idejne zasnove prostorskih ureditev s predlogi izhodišč za programsko oblikovne rešitve stavb se izdelajo v najmanj dveh variantah.
(6.2.) Za območje obravnave z LN iz III. točke tega programa se skladno Pravilniku o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) izdela geodetski načrt. Geodetski načrt pridobi naročnik.
VII. ROKI ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
7. člen
S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja:
(7.1.)  prva prostorska konferenca opravljena dne 31. 8. 2005,
(7.2.)  sprejetje programa priprave po opravljeni prostorski konferenci,
(7.3.)  strokovne podlage skladno napredovanju del,
(7.4.)  pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 40 dni po sprejetju
     programa priprave,
     izdelava predloga LN 60 dni po pridobitvi smernic,
(7.6.)  druga prostorska konferenca štirinajst dni pred javno razgrnitvijo,
(7.7.)  javna razgrnitev predloga LN 30 dni,
(7.8.)  obravnava predloga odloka (prva obravnava) na Svetu MOK v času
     javne razgrnitve,
(7.9.)  sprejem stališč do pripomb in predlogov 20 dni po zaključku javne
     razgrnitve,
(7.10.) izdelava dopolnjenega predloga 30 dni po zavzetju stališč,
(7.11.) program opremljanja – (naročnik oziroma pripravljavec) 60 dni po
     zavzetju stališč,
(7.12.) pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog
     40 dni po izdelavi dopolnjenega predloga,
(7.13.) obravnava in sprejem dopolnjenega predloga (druga obravnava) na
     Svetu MOK 20 dni po pridobitvi mnenj,
(7.14.) priprava in objava sprejetega dokumenta 30 dni po sprejemu na Svetu
     MOK.
Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primerih časovnega zamika začetka postopka (smernice, prostorska konferenca), vsled planiranih aktivnosti občinskega sveta oziroma ponovne javne razgrnitve in javne obravnave.
VIII. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM IZDELAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
8. člen
Finančna sredstva za izdelavo LN se zagotovijo v proračunu Mestne občine Kranj. Zainteresirani investitor zagotovi sredstva za geodetski načrt, idejno rešitev priključka na regionalno cesto, programske rešitve stavb in program opremljanja.
IX. DOLOČITEV OBJAVE
9. člen
Ta program priprave začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0006/2004-48/01
Kranj, dne 20. septembra 2005.
Podžupan
Mestne občine Kranj
Janez Osojnik, univ. dipl. prav. l. r.