Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005

Kazalo

3799. Pravilnik  o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik, stran 9122.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 45/04), 21. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 80/04) in Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 119/02 in 31/03) je Občinski svet občine Kamnik na 25. seji dne 21. 9. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopke, pogoje, merila in kriterije za izvajanje, ovrednotenje in razdelitev sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov strokovnega dela društev v Občini Kamnik (v nadaljevanju: občina), ki delujejo na področju kmetijstva.
2. člen
Pravico do sofinanciranja društvenih programov imajo izvajalci, ki imajo sedež v občini oziroma delujejo na območju občine in so izbrani na podlagi meril tega pravilnika in s postopkom javnega razpisa, objavljenega v občinskem glasilu.
3. člen
Iz občinskega proračuna se praviloma sofinancirajo letni programi in projekti ter redna dejavnost društev.
4. člen
Skupni obseg sredstev, namenjenih sofinanciranju društvenih programov, se določi v proračunu Občine Kamnik za posamezno proračunsko leto. Projekti in aktivnosti se sofinancirajo največ do višine 50 % upravičenih stroškov, izkazanih v finančnem načrtu društva.
5. člen
Glede na pomembnost, ki jo imajo v kmetijstvu čebele, se za pospeševanje čebelarstva, društvom s tega področja namenja najmanj 25 % sredstev, namenjenih za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva.
II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV
6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev, po sprejemu proračuna, poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog za dodelitev sredstev za sofinanciranje kmetijskih in čebelarskih društev,
– zbiranje vlog,
– pregled in vrednotenje prispelih vlog ter odločanje o razdelitvi razpoložljivih sredstev v upravnem postopku,
– sklepanje pogodb,
– nakazilo pripadajočih finančnih sredstev in spremljanje izvajanja pogodb.
7. člen
Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih za izvajanje dejavnosti s področja kmetijstva in čebelarstva,
– da predložijo potrdilo o registraciji,
– da imajo sedež oziroma opravljajo dejavnost na območju občine,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– da redno – letno, do 28. februarja, dostavijo strokovni službi občinske uprave, pristojne za področje kmetijstva (v nadaljevanju: pristojna služba) poročilo o realizaciji aktivnosti preteklega leta in načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi.
8. člen
Z javnim razpisom se določi:
– področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– okvirno višino finančnih sredstev za predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– vsebina dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi,
– merila in kriterije, po katerih se vloge ocenjujejo,
– obdobje za porabo sredstev,
– rok za prijavo,
– način oddaje vlog,
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa.
9. člen
Postopek za izbiro in administrativno tehnične naloge povezane s sofinanciranjem po tem pravilniku vodi občinska upava.
10. člen
Vloge, ki so pravočasno prispele na razpis, pregleda pristojna služba. Vloge, ki niso prispele v razpisnem roku, se neodprte vrnejo vlagatelju.
V primeru nepopolne vloge pristojna služba vlagatelja pozove, da v roku 5 delovnih dni od dneva prejema poziva vlogo dopolni. Če tudi po poteku tega roka vlagatelj ne dopolni vloge, občinski upravni organ vlogo s sklepom zavrže.
Pri pripravi predloga za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva se upoštevajo merila in kriteriji dodelitve sredstev iz tega pravilnika.
11. člen
Občinska uprava o dodelitvi sredstev odloči s sklepom v upravnem postopku.
Z društvi sklene Občina Kamnik pogodbo o sofinanciranju. V primeru, da društvo ne podpiše pogodbe v določenem roku, se šteje, da od zahteve za sofinanciranje odstopa.
III. KRITERIJI IN MERILA
12. člen
Pristojna služba v postopku dodelitve sredstev upošteva naslednje kriterije:
– poročilo o delu preteklega leta in vrednost finančnega načrta za preteklo leto
– strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (literatura, ekskurzije, tečaji),
– promocijska dejavnost,
– število članov društva iz Občine Kamnik,
– organiziranje in sodelovanje na občinskih, regijskih in državnih prireditvah ali tekmovanjih
– število panjev (pri čebelarskih društvih).
13. člen
Merila za ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov sofinanciranja so naslednja:
+-----------------------------------+------------------+
|       Kriteriji       |  Število točk  |
+-----------------------------------+------------------+
|Poročilo o delu,          |         |
|vrednost izvedenih aktivnosti   |         |
|od 0 do 99.000 SIT         |   5 točk   |
|od 100.000 do 299.000 SIT     |   10 točk   |
|od 300.000 do 599.000 SIT     |   15 točk   |
|od 600.000 do 999.000 SIT     |   20 točk   |
|nad 1,000.000 SIT         |   25 točk   |
+-----------------------------------+------------------+
|Strokovno izobraževanje      |         |
|organizacija in izvedba seminarjev,|         |
|predavanj, tečajev, ekskurzij   | 10 točk/seminar |
+-----------------------------------+------------------+
|Promocijska dejavnost – aktivnosti:|         |
|izdaja zgibank, razglednic,    |         |
|internetna stran, predstavitve   |         |
|v časopisih            | 10 točk/aktivnost|
+-----------------------------------+------------------+
|Število članov iz Občine Kamnik  |         |
|do 30 članov            |   10 točk   |
|od 30 do 50 članov         |   15 točk   |
|nad 50 članov           |   20 točk   |
+-----------------------------------+------------------+
|Organiziranje in izvedba prireditve|         |
|ali tekmovanja           |         |
|na občinski ravni         |10 točk/prireditev|
|na regijski ravni         |20 točk/prireditev|
|na državni ravni          |30 točk/prireditev|
+-----------------------------------+------------------+
|Število panjev (čebelarska društva)|         |
|Od 0 do 99             |   10 točk   |
|od 100 do 299           |   20 točk   |
|od 300 do 499           |   30 točk   |
|nad 500              |   40 točk   |
+-----------------------------------+------------------+
14. člen
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja kriterijev in meril. Merila so določena v točkah, katerih vrednost se vsako leto izračuna na podlagi proračunskih sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja društev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
15. člen
Če občinska uprava ugotovi, da društvo ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, mu lahko zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Društvo mora do konca februarja oddati pristojni službi poročilo o namenski porabi dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna v preteklem letu.
Če društvo sredstev ne porabi namensko, občina zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva plačila do dneva vračila denarnih sredstev.
Društvu, ki ne spoštuje določil prvega in tretjega odstavka tega člena, se ne dodeli sredstev iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne za sofinanciranje društev v letu 2005.
Št. 320-8/2005-3/2
Kamnik, dne 21. septembra 2005.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.