Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005

Kazalo

3794. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Dravograd, stran 9114.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 73/95, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 90/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 51/02, 108/03 in 72/05) je Občinski svet občine Dravograd na 28. seji dne 22. 9. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Dravograd
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta občine Dravograd (MUV, št. 22/03, Uradni list RS, št. 62/04) se črta peta alinea 57. člena in nadomesti z novo, ki se glasi:
»– odbor za stanovanjske zadeve«.
2. člen
Spremeni se peti odstavek 83. člena tako, da se glasi:
»Na seji občinskega sveta župan/ja predstavi predlog proračuna občine.
Župan/ja predloži občinskemu svetu:
1. predlog občinskega proračuna z obrazložitvami;
2. program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami;
3. predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami in
4. predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.
Sestavni del obrazložitve predloga proračuna so načrti delovnih mest in načrt nabav z obrazložitvami.
Predstavitev ni časovno omejena. Župan/ja lahko določi, da posamezne dele proračuna predstavijo zaposleni v občinski upravi.«
3. člen
Spremeni se 100. člen poslovnika, ki se glasi:
»Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan/ja, ki ga lahko tudi razreši.«
4. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Dravograd začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 015-03-0006/2005-16
Dravograd, dne 22. septembra 2005.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.