Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005

Kazalo

3811. Program priprave občinskega lokacijskega načrta »Za Kamnitnikom« (ŠKL – SE 01) v Škofji Loki, stran 9133.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, pop. 8/03, v nadaljevanju: ZUreP-1) ter 38. in 98 člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja Loka dne 21. 9. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta »Za Kamnitnikom« (ŠKL – SE 01) v Škofji Loki
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta za območje ŠKL–SE 01,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta in drugi udeleženci,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitve,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– način pridobitve geodetskih strokovnih podlag,
– roki za posamezne faze priprave lokacijskega načrta,
– obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Predvideni lokacijski načrt obsega območje znotraj urbanistične zasnove mesta Škofja Loka z oznako SE 01. Na območju veljajo naslednji planski in izvedbeni akti:
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01, 116/02) ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 11/87, 3/89 in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01, 116/02, 103/04).
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 70/05).
Pravna podlaga za izdelavo občinskega lokacijskega načrta je
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list št. 110/02 in popravek 8/03 – v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter
– Zakon o varstvu okolja.
Prostorska enota je v veljavnem prostorskem planu opredeljena kot območje SE, ki se namenja za gradnjo eno- in dvostanovanjskih objektov.
Na obravnavanem območju so trenutno urejeni zelenjavni vrtički in travnate površine.
Območje se nahaja znotraj območja varstva integralne kulturne dediščine.
Infrastruktura na katero se bodo objekti navezovali (vodovod, meteorni in fekalni kanal, plin) je od območja oddaljena 200–500 m.
Oskrbni centri so dostopni peš in z vozili.
V neposredni bližini so tudi območja vzgoje in izobraževanja in območja za rekreacijo.
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet lokacijskega načrta je umestitev novih individualnih stanovanjskih hiš s pripadajočo komunalno infrastrukturo v območju, ki je v planu opredeljeno za stanovanjsko gradnjo.
Programska izhodišča:
– Predvidena je izgradnja 25–30 enodružinskih stanovanjskih objektov (prostostoječe in dvojčki). Prostostoječi objekti in dvojčki bodo skladno oblikovani.
– Objekti morajo slediti enotni gradbeni liniji.
– Predvidena etažnost objektov je pritličje in izkoriščeno podstrešje. Podkletitev je možna le v primerih, ko to dovoljuje teren. Klet naj bo v celoti vkopana.
– Višina objektov, naklon strešin in barva strešne kritine naj bodo enotne. Strešine so brez čopov.
– Vsi objekti novega stanovanjskega naselja sledijo enotni smeri slemen.
– Tloris objektov bo podolgovat.
– Členitev, oblikovanje, obdelava in barve fasad bodo usklajene.
– Novo stanovanjsko naselje bo tvorilo urbanistično celoto, objekti bodo skladno oblikovani ter bodo v odnosu do obstoječih objektov v neposredni bližini predstavljali kvaliteto.
– V območju so možne le mirne dejavnosti, ki ne presegajo nivoja hrupa za stanovanjsko območje (II. stopnja var­stva pred hrupom).
– V primeru dejavnosti v objektu, mora imeti objekt na gradbenem zemljišču zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.
Sestavni del OLN je tudi program opremljanja zemljišč s komunalno in prometno infrastrukturo:
– Celotno območje se na lokalno cesto LC 401071 priključuje z enim priključkom iz severa. Samostojen priključek na LC ima samo čistilna naprava. Objekti južno od obstoječe LC imajo lahko en sam priključek na LC.
– Pri projektiranju je potrebno upoštevati varovalne pasove bodoče severne obvoznice in varovalni pas lokalne ceste.
– Javna razsvetljava
– Vodovod – priključek na javni loški vodovod.
– Kanalizacija, lastna biološka čistilna naprava. Po izgradnji novega kanalizacijskega omrežja preko Kamnitnika, se območje priključi na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje.
– Meteorna kanalizacija – Prioritetno je potrebno preučiti možnost ponikanja. Kolikor elaborat dokaže, da ponikanje ni možno, se meteorne vode spelje v odprt jarek skladno z »Novelacijo generalne rešitve odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini«.
– Ekološki otoki za ravnanje z odpadki
– Za elektro priključke je predvidena izgradnja nove TP.
4. člen
(okvirno območje)
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega prostorsko enoto SKL – SE 01 oziroma parcele št. 223, 225/5, 225/12, 225/1 – del, 500/1 – del k.o. Stara Loka.
Območje na severnem delu meji na območje, ki se namenja za gradnjo kmetij in na kmetijska zemljišča, delno tudi na kmetijska zemljišča, ki se trajno namenjajo kmetovanju. Prav tako na vzhodnem robu. Na zahodu so locirani trije stanovanjski objekti. Mejo na jugu pa opredeljuje obstoječa lokalna cesta oziroma koridor predvidene Selške obvoznice.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Škofja Loka.
Načrtovalca prostorskega akta izberejo lastniki parcel.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo in mnenje k dopolnjenemu predlogu so:
– RS – Zdravstveni inšpektorat, Enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, Izpostava Kranj,
– Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva plo­ščad 21, 1000 Ljubljana.
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj,
– Javni zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1001 Ljubljana,
– Elektro Gorenjska d.d., PE Kranj, Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj,
– Loška komunala d.d., Kidričeva cesta 43 a, 4220 Škofja Loka,
– Telekom Slovenije d.d., Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj,
– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka,
– Krajevna skupnost Kamnitnik.
Pri pripravi lahko sodelujejo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku izdelave dokumenta.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne podajo smernic/mnenja, se v skladu z določili 29. člena ZUreP-1 šteje, da smernic/mnenja nimajo. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec lokacijskega načrta kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva; relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
Upoštevati je potrebno naslednje strokovne podlage:
– Strokovne podlage za demografijo (zvezek 1), poselitev (zvezek 2a in 2b), morfologija naselij (zvezek 3), ocena bodočega demografskega razvoja (zvezek 4), Urbi d.o.o., 2001–2002.
– Strokovne podlage s področja varstva kulturne de­diščine, 2001.
– Strokovne podlage za zeleni sistem mesta Škofja Loka, Locus d.o.o., Domžale, 2003.
– Strokovne podlage za rekreacijo, Vavtar Inženiring, Jesenice, 2003.
– Novelacija generalne rešitve odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Škofja Loka, Hidrosvet d.o.o., Celje, 2004.
– kataster komunalnih naprav.
V postopku priprave lokacijskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag in gradiv:
– študija prometne obremenitve ceste LC 401071 – obstoječa, predvidena, predlog rešitve novo generiranega prometa na predmetno cesto, kolesarski in peš promet do mestnega središča;
– geološko – geomehansko poročilo,
– hidrogeološko poročilo – Kolikor geomehansko poročilo potrdi, da na območju ni vodonosnikov, hidrološko poročilo ni potrebno,
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna ureditev,
– idejna zasnova prometne ureditve,
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Morebitne dodatne strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom priprave lokacijskega načrta.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za lokacijski načrt bodo pridobljene vsaj v dveh medsebojno primerljivih variantnih rešitvah.
O izboru variantne rešitve, ki je podlaga za pripravo prostorskega akta in ni pridobljena z natečajem, odloči pripravljavec. Vse variante morajo biti razgrnjene v času javne razgrnitve z obrazložitvijo izbora rešitve.
8. člen
(vrste geodetskih podlag ter način njihove pridobitve)
Lokacijski načrt se pripravi na podlagi geodetskega posnetka območja. Situacija mora biti prikazana na digitalnem katastrskem načrtu.
Geodetske podlage pridobi investitor.
9. člen
(roki za pripravo prostorskega akta)
Roki za pripravo posameznih faz izdelave lokacijskega načrta:
– pripravljavec izvede prostorsko konferenco (najmanj 8 dni pred sprejemom programa priprave);
– župan sprejme program priprave;
– priprava stališč in priporočil do usmeritve prostorske konference s strani pripravljavca, pregled pobud, analiza prostora in določitev potrebnih strokovnih podlag (20 dni od sprejetega programa priprave);
– priprava gradiva za pridobitev smernic (10 dni);
– priprava in ažuriranje strokovnih podlag;
– pridobivanje smernic (30 dni po prejemu poziva);
– analiza strokovnih podlag in smernic ter izdelava variantnih strokovnih rešitev (30 dni);
– izdelava predloga lokacijskega načrta (30 dni);
– pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco (najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga);
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni po objavi);
– pripravljavec sprejme stališče do pripomb iz javne razgrnitve;
– izdelovalec na podlagi sprejetih stališč pripravi dopolnjen predlog lokacijskega načrta;
– občinski svet na predlog župana obravnava dopolnjen predlog lokacijskega načrta v prvi obravnavi;
– izdelovalec na podlagi morebitnih pripomb občinskega sveta pripravi drugi dopolnjen predlog lokacijskega načrta;
– pridobivanje mnenj (30 dni po prejemu poziva);
– izdelava predloga lokacijskega načrta (15 dni);
– Občinski svet občine Škofja Loka na predlog župana obravnava in sprejme usklajen predlog odloka o lokacijskem načrtu, ki se objavi v Uradnem listu RS.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta zagotovijo lastniki parcel.
11. člen
(veljavnost programa priprave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35003-0001/2005
Škofja Loka, dne 21. septembra 2005.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost