Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005

Kazalo

3804. Program priprave lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno – poslovni coni v Puconcih, stran 9130.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 72/05) in na podlagi Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 65/02, 89/02 in 16/05) je župan Občine Puconci sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno – poslovni coni v Puconcih
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določijo programska izhodišča, ureditveno območje, vsebina strokovnih podlag, sodelujoči v postopku, roki priprave in obveznosti financiranja pri pripravi lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno – poslovni coni v Puconcih.
2. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta)
Občina Puconci je že v planskih aktih zagotovila zemljišča za gradnjo in ureditev obrtno – poslovne cone, v okviru katere bi različni investitorji na komunalno urejenih parcelah zagotovili nekaj dodatnih delovnih mest. Občina ima premalo dejavnosti, ki bi zagotavljale delovna mesta v domačem kraju. Na pobudo potencialnih investitorjev se je Občina Puconci odločila, da v že rezerviranem območju uredi celotno infrastrukturo in tako komunalno opremljena zemljišča ponudi zainteresiranim.
Lokacijski načrt sodi v sklop celotne dokumentacije za ureditev obrtno – poslovne cone, ki se bo pripravila v naslednjih mesecih. Z lokacijskim načrtom se bo v obravnavanem območju zagotovila kompleksna ureditev prometne, komunalne, telekomunikacijske in energetske infrastrukture. Na njegovi podlagi se bo izvedla parcelacija zemljišč in z urbanističnimi pogodbami zagotovila faznost izvedbe. Lokacijski načrt bo tudi podlaga za pripravo programa opremljanja obravnavanega območja.
Izhodišče za pripravo lokacijskega načrta je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/04) ter že izdelani osnutki lokacijskega načrta.
3. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Predmet lokacijskega načrta je prometna, energetska, telekomunikacijska in komunalna infrastruktura na območju predvidene obrtno – poslovne cone v Puconcih. Območje je namenjeno za izgradnjo trgovskih, obrtnih in industrijskih objektov, vključuje pa tudi kulturno – zabaviščni in športno – rekreativni program. Del zemljišča bo razparceliran na manjše parcele, na katerih bo možna gradnja manjših obrtnih, servisnih in poslovnih objektov. Parcele bo možno glede na povpraševanje tudi združevati.
Komunalna in energetska infrastruktura zajema ureditev dovoznih cest in poti s priključkom na lokalno cesto, parkirišč in drugih prometnih površin ter gradnjo kanalizacijskih, vodovodnih, telekomunikacijskih in električnih priključnih vodov. Predvidena je tudi gradnja transformatorske postaje in priključnega daljnovoda.
Lokacijski načrt bo podal osnovne oblikovalske in funkcionalne pogoje za gradnjo objektov, kot so tipologija zazidave, regulacijske črte, gabariti in stopnja izkoriščenosti. Namembnost objektov ni natančno določena, saj še niso znani vsi investitorji.
V odloku o lokacijskem načrtu bo naveden pogoj, da se v območje umestijo take dejavnosti, za katere ne bo treba izdelati poročila o vplivih na okolje.
V primeru večjih odstopanj od podanih lokacijskih pogojev ali v primeru, da bo za predvidene dejavnosti glede na kapaciteto treba izdelati poročilo o vplivih na okolje, je predvidena sprememba lokacijskega načrta.
4. člen
(Ureditveno območje)
Območje, ki ga za navedene dejavnosti opredeljujejo planski akti Občine Puconci obsega zemljišča v velikosti ca. 9 ha in zavzema parceli št. 1711 in 1709 v k.o. Puconci ter parcelo 265 v k.o. Gorica.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta in od katerih bodo v postopku priprave pridobljene smernice in mnenja na lokacijski načrt:
– Elektro Maribor, OE Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek porečja Mure,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota,
– Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Murska Sobota,
– Slovenske železnice d.d.,
– Vodovod Murska Sobota, javno podjetje d.o.o.,
– Püngrad JKP d.o.o., Bodonci,
– Občina Puconci.
6. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
Pri izdelavi lokacijskega načrta mora biti upoštevana veljavna urbanistična in planska dokumentacija in predhodno izdelane strokovne podlage in usmeritve:
– geodetski načrt obstoječega stanja
– druge strokovne podlage, ki jih bodo v fazi pridobivanja smernic zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora
Strokovne podlage se izdelajo po naročilu Občine Puconci oziroma zainteresiranih investitorjev pri referenčnih izdelovalcih v skladu s predpisi o javnih naročilih.
7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Osnovna geodetska podlaga je digitalni katastrski načrt, ki si ga izdelovalec pridobi na Geodetski Upravi Republike Slovenije – Območna Geodetska Uprava M. Sobota, izpostava Murska Sobota.
8. člen
(Rok priprave lokacijskega načrta)
Postopek priprave in sprejema lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– s pripravo osnutka prične izbrani načrtovalec po podpisu pogodbe in po izvedeni prvi prostorski konferenci;
– načrtovalec bo pripravil osnutek v roku 15 dni od objave Programa priprave in zaprosil smernice od navedenih nosilcev prostora;
– župan Občine Puconci sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka po izvedbi druge prostorske konference. Javna razgrnitev se objavi v Uradnem listu RS – predvidena v mesecu oktobru 2005;
– v času javne razgrnitve se izvede javna razprava na sedežu Občine Puconci. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času javne razgrnitve;
– župan oziroma občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca lokacijskega načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
– v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, izdelovalec poskrbi za pripravo usklajenega predloga oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi in nanj zaprosi mnenja od pristojnih nosilcev urejanja;
– župan Občine Puconci posreduje usklajen in kompletiran predlog lokacijskega načrta občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku;
– predaja končnega elaborata LN investitorju je predvidena do konca decembra 2005
9. člen
(Obveznosti financiranja)
Finančna sredstva za pripravo lokacijskega načrta zagotavlja Občina Puconci.
10. člen
(Končna določila)
Ta program priprave lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno – poslovni coni v Puconcih začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-53/2003
Puconci, dne 15. septembra 2005.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.