Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005

Kazalo

3801. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju pomoči študentom in dijakom, stran 9124.

Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list, RS, št. 77/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 25. seji dne 21. 9. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju pomoči študentom in dijakom
1. člen
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju pomoči študentom in dijakom (Uradni list RS, št. 74/04 in 17/05) se spremeni 2. člen Pravilnika o dodeljevanju pomoči študentom in dijakom in se glasi:
»Občina Kamnik dodeljuje:
1. enkratno finančno pomoč za dodiplomski in podiplomski študij v Sloveniji (povečane stroške, povezane z obveznim študijskim programom, izdelavo zahtevnih diplomskih in podiplomskih del in povečane stroške, povezane s študijskim programom na terenu),
2. enkratno finančno pomoč za študij v tujini,
3. finančno pomoč za subvencioniranje prevozov študentov in dijakov (v določenem deležu od cene mesečne vozovnice za študenta oziroma dijaka).
2. člen
3. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico do dodelitve enkratne finančne pomoči za dodiplomski in podiplomski študij imajo študenti Občine Kamnik, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno bivališče v občini Kamnik,
– da imajo status rednega študenta in na dan oddaje vloge niso starejši od 28 let,
– da so v rednem študijskem roku končali najmanj I. letnik visokošolskega zavoda,
– da imajo povprečno oceno zadnjega opravljenega letnika najmanj 8,
– vsaj eno priporočilo visokošolskega zavoda, kjer študirajo,
– da je študijski program v interesu Občine Kamnik,
– vsaj eno priporočilo drugih pravnih oseb, ki so v prijavljenem programu prepoznale lasten interes (podjetja, kulturne in druge institucije),
– in ostale pogoje v skladu z določili tega Pravilnika.
3. člen
Doda se nov 3.a člen:
»Za subvencijo povečanih stroškov študija lahko v imenu študentov zaprosi tudi visokošolski zavod, pri čemer izpolnjevanje pogoja povprečne ocene iz 5. alinee 3. člena ni potrebno.
Občina sofinancira do največ 50 % zaprošenih povečanih stroškov študija.«
4. člen
Prvi odstavek 9. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Enkratne finančne pomoči se podeljujejo na podlagi javnega poziva, ki se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Kamnik in sicer za vsako študijsko leto posebej do porabe sredstev.«
5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vlogi za dodelitev enkratne finančne pomoči kandidatom iz 1. in 2. točke 2. člena tega Pravilnika je potrebno priložiti:
– vlogo z življenjepisom in referencami,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno stalno bivališče in državljanstvo,
– potrdilo o vpisu,
– potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami,
– dokazilo o stroških, povezanih s študijem,
– potrdilo o prejetih dohodkih v preteklem letu,
– priporočilo visokošolskega zavoda,
– vsaj eno priporočilo s strani drugih subjektov.«
6. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S kandidati župan Občine Kamnik sklene pogodbo. V pogodbi se kandidat zaveže upravičiti dodeljena sredstva tako, da po zaključku študijskega leta, izpopolnjevanju ali dokončanju študija, ki je vnaprej časovno opredeljeno, in za katerega so mu bila dodeljena sredstva, pisno v poročilu predstavi svoje delo oziroma rezultate študija ter predloži ustrezna dokazila. Kandidata se lahko zaveže tudi k sodelovanju pri različnih projektih v občini. V primeru, ko so bila sredstva dodeljena za študijsko delo na področju, ki je še posebej zanimivo za občino, se lahko predvidi tudi javna predstavitev izsledkov širši javnosti.«
7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, veljajo pa od 1. 10. 2005 dalje.
Št. 41404 – 22/2004 – 4/2
Kamnik, dne 31. avgusta 2005.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.