Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005

Kazalo

3806. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 9132.

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02 in 29/03) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US in 72/05) je Občinski svet občine Rogašovci na 20. redni seji dne 19. 9. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 65/99, 16/01) se črta peti odstavek 3. člena.
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se v prvi, drugi, četrti in peti alinei pred odstotkom določene plače doda beseda »do«. Navedene alinee se po novem glasijo:
– prva alinea:
»– vodenje seje sveta krajevne skupnosti do 25 % od 12 % plače župana«;
– druga alinea:
»– udeležbo na seji sveta krajevne skupnosti do 15 % od 12 % plače župana«;
– četrta alinea:
»– vodenje seje vaške skupnosti do 10 % od 12 % plače župana«.
Doda se nova sedma alinea, ki se glasi:
»za vabljeno udeležbo na seji občinskega sveta, ki ni član občinskega sveta do 25 % od 12 % plače župana.«
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade. Nagrada letno ne sme preseči 15 % plače župana za predsednika nadzornega odbora in 8 % plače župana za člane nadzornega odbora.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
a) kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji:
– udeležba na seji nadzornega odbora 30 % od 15 % plače župana
– vodenje seje nadzornega odbora 10 % od 15 % plače župana
– za vabljeno prisotnost na seji občinskega sveta 30 % od 15 % plače župana
– za vabljeno prisotnost na seji komisije ali odbora občinskega sveta 9 % od 15 % plače župana
b) kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepa nadzornega odbora
– ena ura zelo zahtevnega nadzora 4 % od 15 % plače župana
– ena ura zahtevnega nadzora 3 % od 15 % plače župana
– ena ura zahtevnega nadzora 2 % od 15 % plače župana.
Nagrade se izplačujejo po sklepu komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.«
Št. 015 03-2/2005-2
Rogašovci, dne 19. septembra 2005.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.