Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005

Kazalo

3798. Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik, stran 9121.

Na podlagi 3. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 25. seji dne 21. 9. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo postopki, merila in kriteriji za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev na območju Občine Kamnik iz občinskega proračuna.
2. člen
Pravico do sofinanciranja društvenih programov imajo izvajalci, ki imajo sedež v Občini Kamnik in so izbrani na podlagi meril tega pravilnika in s postopkom javnega razpisa, objavljenega v občinskem glasilu.
3. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da predložijo potrdilo o registraciji,
– da imajo sedež na območju Občine Kamnik,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi,
– da redno – letno, do 28. februarja, dostavijo strokovni službi občinske uprave, pristojne za področje turizma (v nadaljevanju: pristojna služba) podatke o članstvu, poročilo o realizaciji aktivnosti preteklega leta in načrt aktivnosti za prihodnje leto.
4. člen
Iz občinskega proračuna se praviloma sofinancirajo letni programi in projekti ter redna dejavnost društev.
5. člen
Skupni obseg sredstev, namenjenih sofinanciranju društvenih programov, se določi v proračunu Občine Kamnik za posamezno proračunsko leto.
II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV
6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev, po sprejemu proračuna, poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog za dodelitev sredstev za sofinanciranje turističnih društev,
– zbiranje vlog,
– pregled in vrednotenje prispelih vlog ter odločanje o razdelitvi razpoložljivih sredstev v upravnem postopku,
– sklepanje pogodb,
– nakazilo pripadajočih finančnih sredstev in spremljanje izvajanja pogodb.
7. člen
Z javnim razpisom se določi:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– da gre za zbiranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma,
– okvirno vrednost finančnih sredstev,
– vsebina dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi,
– merila in kriterije, po katerih se vloge ocenjujejo,
– obdobje za porabo sredstev,
– rok za prijavo,
– način oddaje vlog,
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa,
8. člen
Postopek za izbiro in administrativno tehnične naloge povezane s sofinanciranjem po tem pravilniku vodi občinska upava.
9. člen
Vloge, ki so pravočasno prispele na razpis, pregleda pristojna služba. Vloge, ki niso prispele v razpisnem roku, se neodprte vrnejo vlagatelju.
V primeru nepopolne vloge pristojna služba vlagatelja pozove, da v roku 5 delovnih dni od dneva prejema poziva vlogo dopolni. Če tudi po poteku tega roka vlagatelj ne dopolni vloge, občinski upravni organ vlogo s sklepom zavrže.
Pri pripravi predloga za sofinanciranje programov društev na področju turizma se upoštevajo merila in kriteriji dodelitve sredstev iz tega pravilnika
10. člen
Občinska uprava o dodelitvi sredstev odloči s sklepom v upravnem postopku.
Z društvi sklene Občina Kamnik pogodbo o sofinanciranju. V primeru, da društvo ne podpiše pogodbe v določenem roku, se šteje, da od zahteve za sofinanciranje odstopa.
III. KRITERIJI IN MERILA
11. člen
Pristojna služba v postopku dodelitve sredstev upošteva naslednje kriterije:
– poročilo o delu preteklega leta in vrednost finančnega načrta za preteklo leto
– strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (literatura, ekskurzije, tečaji),
– promocijska dejavnost,
– število članov društva iz Občine Kamnik,
– organiziranje in sodelovanje na občinskih, regijskih in državnih prireditvah ali tekmovanjih.
12. člen
Merila za ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov sofinanciranja so naslednja:
+-----------------------------------+------------------+
|       Kriteriji       |  Število točk  |
+-----------------------------------+------------------+
|Poročilo o delu,          |         |
|vrednost izvedenih aktivnosti   |         |
|od 0 do 99.000 SIT         |   5 točk   |
|od 100.000 do 299.000 SIT     |   10 točk   |
|od 300.000 do 599.000 SIT     |   15 točk   |
|od 600.000 do 999.000 SIT     |   20 točk   |
|nad 1,000.000 SIT         |   25 točk   |
+-----------------------------------+------------------+
|Strokovno izobraževanje      |         |
|organizacija in izvedba seminarjev,|         |
|predavanj, tečajev, ekskurzij   | 10 točk/seminar |
+-----------------------------------+------------------+
|Promocijska dejavnost – aktivnosti:|         |
|izdaja zgibank, razglednic,    |         |
|internetna stran, predstavitve   |         |
|v časopisih            | 10 točk/aktivnost|
+-----------------------------------+------------------+
|Število članov iz Občine Kamnik  |         |
|do 30 članov            |   10 točk   |
|od 30 do 50 članov         |   15 točk   |
|nad 50 članov           |   20 točk   |
+-----------------------------------+------------------+
|Organiziranje in izvedba prireditve|         |
|ali tekmovanja           |         |
|na občinski ravni         |10 točk/prireditev|
|na regijski ravni         |20 točk/prireditev|
|na državni ravni          |30 točk/prireditev|
+-----------------------------------+------------------+
Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega števila vseh društev in razpoložljivih sredstev.
13. člen
Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
14. člen
Če občinska uprava ugotovi, da društvo ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, mu lahko zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Društvo mora do konca februarja oddati pristojni službi poročilo o namenski porabi dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna v preteklem letu.
Če društvo sredstev ne porabi namensko, občina zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva plačila do dneva vračila denarnih sredstev.
Društvu, ki ne spoštuje določil prvega in tretjega odstavka tega člena, se ne dodeli sredstev iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za sofinanciranje društev v letu 2005.
Št. 333-7/2005-3/2
Kamnik, dne 21. septembra 2005.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.