Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005

Kazalo

3805. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogašovci, stran 9131.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US in 72/05) je Občinski svet občine Rogašovci na 20. redni seji dne 19. 9. 2005 sprejel
S P R E M E M B E
I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Rogašovci
1. člen
V Statutu Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02 in 29/03) se v 10. členu spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe v skladu z zakonom.«
2. člen
35. člen statuta se spremeni, tako da se v celoti glasi:
»Občina ima enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan. V primeru, da je tudi podžupan razrešen, bo to funkcijo opravljal najstarejši član občinskega sveta v skladu z 19. členom tega statuta.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.«
3. člen
V 40. členu se doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru razrešitve člana oziroma članov nadzornega odbora mora občinski svet najkasneje v 45 dneh imenovati novega oziroma nove člane nadzornega odbora.«
4. člen
Drugi odstavek 42. člena se spremeni in dopolni, tako da se glasi:
»Poleg zadev iz letnega programa dela lahko nadzorni odbor obravnava zadeve, ki jih s sklepom predlagajo občinski svet, župan ali občani, na način, kot to določa 69. člen tega statuta.«
5. člen
Doda se novi tretji odstavek 43. člena, ki se glasi:
»Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.«
Vrstni red odstavkov se spremeni, tako da dosedanji tretji odstavek postane četrti, dosedanji peti odstavek postane šesti, dosedanji šesti odstavek postane sedmi.
V novem četrtem odstavku 43. člena se na koncu stavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Občinski svet mora obravnavati poročilo nadzornega odbora in nanj podati obvezen pisni odziv organov občine (občinskega sveta in župana) v 15 dneh od obravnave poročila. Obvezen pisni odziv na poročilo nadzornega odbora mora podati tudi nadzorovana oseba v 15 dneh od prejema poročila nadzornega odbora.«
6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu.
Št. 015 02-1/2005-2
Rogašovci, dne 19. septembra 2005.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l.r.