Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3774. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Občine Kočevje, stran 8968.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 97/01), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 87/01, 16/02 in 51/02) in 27. člena Statuta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet občine Kočevje na 23. redni seji dne 19. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Občine Kočevje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje, in Športna zveza Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, Kočevje (v nadaljevanju: soustanoviteljici), po sklepu izredne razširjene seje predsedstva Športne zveze Kočevje in predstavnikov članov klubov Športne zveze Kočevje z dne 29. 6. 2004, ustanavljata Javni zavod za šport Občine Kočevje (v nadaljevanju: zavod) za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v Občini Kočevje ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju Občine Kočevje z namenom izvajanja nacionalnega programa športa, programa razvoja športa Občine Kočevje in letnega programa športa Občine Kočevje.
Pravice in obveznosti soustanoviteljic izvršujeta občinski svet Občine Kočevje in skupščina Športne zveze Kočevje, kolikor ta odlok ne določa drugače.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Ime zavoda se glasi: »Javni zavod za šport Občine Kočevje«.
Skrajšano ime zavoda: »Zavod za šport Kočevje«.
Sedež zavoda: TZO 30, 1330 Kočevje.
Ime, skrajšano ime in sedež zavoda se lahko spremenijo samo s soglasjem soustanoviteljic.
Zavod ima pečat, katerega obliko in vsebino določa statut zavoda.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodnem registru in za katere mu pristojni organ izda odločbo, da so izpolnjeni pogoji za njihovo opravljanje.
Zavod pridobi pravno sposobnost z dnem vpisa v sodni register.
Zavod ima lahko tudi znak ali grafično obliko imena. Ta se določi s statutom zavoda ob soglasju soustanoviteljic.
4. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izvajanju nacionalnega programa športa, programa razvoja športa Občine Kočevje in letnega programa športa Občine Kočevje ter upravlja z javnimi športnimi objekti, ki so mu dani v upravljanje.
Zavod s soglasjem soustanoviteljic opravlja tudi strokovne, organizacijske in druge naloge za druge neprofitne športne organizacije, ki imajo sedež na območju Občine Kočevje.
5. člen
Zavod upravlja z javnimi športnimi objekti v lasti Občine Kočevje iz drugega odstavka 23. člena tega odloka.
Zavod lahko proti plačilu upravlja tudi z drugim premoženjem, premičnim ali nepremičnim, ki ni last soustanoviteljic, je pa povezano s športom, če se zavod o tem dogovori z zainteresiranimi pravnimi ali fizičnimi osebami ter o tem z njimi sklene ustrezno pogodbo, ob izrecnem predhodnem soglasju soustanoviteljic.
6. člen
Naloge zavoda na podlagi Zakona o športu za potrebe soustanoviteljic in na območju Občine Kočevje so:
– spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih programov;
– dajanje pobud in predlogov soustanoviteljicama za izboljšanje stanja v športu;
– priprava strokovnih gradiv za soustanoviteljici;
– opravljanje strokovnih, administrativnih in računovodskih ter tehničnih nalog za potrebe Športne zveze;
– sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine;
– dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa športa;
– sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami;
– načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu;
– svetovanje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov;
– načrtovanje, organiziranje in izvajanje programov usposabljanja in izpopolnjevanja na področju športa;
– organiziranje in izvajanje meritev otrok v športu, rekreativcev in perspektivnih ter vrhunskih športnikov;
– zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu;
– strokovna svetovanja, spremljanja in pomoč pri javnih razpisih za Športno zvezo in njene članice.
Zavod opravlja za potrebe soustanoviteljic na območju Občine Kočevje, po predhodnem usklajenem interesu soustanoviteljic pa tudi na območjih sosednjih občin, naslednje dejavnost:
– upravlja z v upravljanje predanimi športnimi objekti na enak način, kot to določa drugi odstavek 5. člena;
– spremlja in analizira razmere na področju športa;
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, pri kulturno-športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah za občane;
– skrbi za celovit razvoj športa.
7. člen
Na podlagi predhodnega soglasja soustanoviteljic lahko zavod izvaja tudi druge naloge:
– proti plačilu s strani lastnikov upravlja z drugimi športnimi objekti na območju Občine Kočevje in sosednjih občin, katerih lastniki nimajo urejenega celotnega upravljanja ter rednega vzdrževanja;
– izvaja lastno promocijsko dejavnost;
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost zavoda.
8. člen
Zavod na področju upravljanja s športnimi objekti:
– upravlja športne objekte, ki jih ima v upravljanju;
– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanja;
– opravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objektov in naprav, igrišč, opreme in tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda;
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav;
– pripravi razpored za vadbo v športnih objektih za posamezne člane Športne zveze in druge zainteresirane;
– oddaja prostore v športnih objektih;
– usklajuje interese med posameznimi uporabniki športnih objektov oziroma posameznih prostorov v njih;
– usklajuje programe izvajalcev letnega programa športa s programi obveznih pedagoških ur športne vzgoje, kadar je to potrebno, ob upoštevanju prednosti pri uporabi športnih objektov, kot to določa zakon, ki ureja šport.
9. člen
Temeljne dejavnosti zavoda so na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov. Njihovo uresničevanje se zagotavlja z opravljanjem naslednjih dejavnosti po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02):
K/74.120 Računovodske, knjigovodske dejavnosti, razen revizijske
     dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.853 Druga splošna tajniška opravila
K/75.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih
     storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja
O/92.610 Obratovanje športnih objektov
O/92.623 Druge športne dejavnosti
Na področju opravljanja dejavnosti iz prvega odstavka se opravljanje dejavnosti zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod lahko opravlja tudi tržne dejavnosti, katerih izvajanje ne sme škodovati izvajanju dejavnosti, ki jih opravlja kot javno službo. Kot tržne dejavnosti lahko zavod opravlja naslednje dejavnosti:
G/55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
G/55.400 Točenje pijač
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/71.401 Izposojanje športne opreme
K/71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.400 Oglaševanje
K/74.851 Prevajanje
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O/92.621 Dejavnosti marin
O/92.622 Dejavnosti smučarskih centrov in smučišč
O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
O/93.040 Dejavnosti salonov za nego telesa
Zavod sme opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
III. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– direktor;
– strokovni svet.
a) Svet zavoda
11. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov:
– tri predstavnike Občine Kočevje;
– dva predstavnika Športne zveze Kočevje;
– enega predstavnika vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Kočevje;
– enega predstavnika delavcev zavoda.
Mandatna doba članov sveta traja 4 leta in so po preteku mandatne dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Predsednika in namestnika predsednika sveta izvolijo člani izmed sebe na prvi seji sveta.
12. člen
Predstavnike Občine Kočevje imenuje Občinski svet občine Kočevje.
Enega predstavnika Športne zveze Kočevje imenuje predsedstvo Športne zveze Kočevje, drugi pa se izvoli na skupščini Športne zveze Kočevje izmed izvajalcev letnega programa športa.
Predstavnika vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Kočevje imenujejo po medsebojnem dogovoru trije vzgojno-izobraževalni zavodi, ki v objektih v lasti Občine Kočevje na letnem nivoju koristijo največje število ur.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
13. člen
Pristojnosti sveta zavoda določa Statut zavoda.
Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem občinskega sveta in skupščine Športne zveze.
b) Direktor zavoda
14. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter predstavlja in zastopa zavod v pravnem prometu.
Direktor je v pravnem prometu z drugimi pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru dejavnosti, za katere je zavod registriran, in v okviru vsakoletnega finančnega načrta zavoda, razen:
– posojilnih in kreditnih pogodb;
– pogodb o nakupu ali odtujitvi nepremičnin.
Navedene pogodbe lahko direktor sklepa na podlagi soglasja soustanoviteljic.
Direktor mora pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in je dolžan varovati poslovne skrivnosti zavoda.
Direktor mora zagotoviti in je hkrati odgovoren za poslovanje zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
Direktor je odgovoren za škodo, ki je nastala javnemu zavodu oziroma soustanoviteljicama zaradi njegovega nevestnega ali nezakonitega ravnanja, ali za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njegovih obveznosti.
15. člen
Direktor zavoda:
– predstavlja in zastopa zavod;
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda;
– odgovarja za zakonitost dela;
– pripravlja predlog programa dela in razvoja zavoda ter predlog finančnega načrta in zaključnega računa;
– daje predlog svetu zavoda o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki;
– daje svetu zavoda predloge za člane strokovnega sveta;
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi;
– pripravlja sistematizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev;
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam;
– sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda;
– izvršuje odločitve sveta zavoda;
– opravlja druge naloge na podlagi zakona.
Pristojnosti direktorja so podrobneje opredeljene v statutu zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
16. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem soustanoviteljic.
Mandat direktorja traja 4 leta. Direktor je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– poznavanje področja upravljanja in strokovnega dela za šport v Občini Kočevje.
c) Strokovni svet
17. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter zavodu mnenje, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
IV. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
18. člen
Sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek delovanja zavoda, zagotovita soustanoviteljici, in sicer zagotovi Občina Kočevje sredstva iz proračuna, Športna zveza Kočevje pa stvarni vložek – premoženje iz 23. člena tega odloka in doprinos v znanju oziroma poznavanju področja delovanja zavoda.
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delovanje:
– iz lastnih sredstev;
– iz proračuna Občine Kočevje, v skladu z njenim letnim proračunom;
– iz drugih javnih virov sredstev;
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem odlokom.
Zavod ločeno izkazuje rezultate poslovanja za javni in tržni del svojega poslovanja.
20. člen
Občina Kočevje zagotovi zavodu sredstva za opravljanje javne službe iz letnega proračuna v skladu z zakonom in drugimi predpisi na podlagi programa dela in finančnega načrta zavoda.
Po sprejetju proračuna za tekoče leto skleneta Občina Kočevje in zavod pogodbo o financiranju, na podlagi katere se določi delež sredstev, ki je v tekočem letu namenjen delovanju zavoda in izvedbi letnega programa športa ter ostale medsebojne pravice in obveznosti, ki iz tega razmerja izhajajo.
21. člen
Občina Kočevje se zaveže sredstva, pridobljena iz najemnin za oddane objekte, s katerimi upravlja zavod, vložiti v vzdrževanje teh objektov.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznosti, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod samostojno nastopa v pravnem prometu in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Občina Kočevje odgovarja za obveznosti zavoda, ki so povezane z opravljanje javne službe, omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delovanje zavoda v tekočem letu, ko nastane obveznost. Športna zveza Kočevje za obveznosti ne odgovarja.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
23. člen
Športna zveza Kočevje prepusti zavodu v uporabo premoženje (osnovna sredstva in drobni inventar), katerega seznam oziroma vrednost sta razvidna iz letnega popisa sredstev oziroma knjigovodskega stanja.
Občina Kočevje prepusti v upravljanje zavodu premoženje iz 2. člena Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 34/04).
Premoženje, ki ga zavodu v upravljanje prepustita soustanoviteljici, ostane njuna last.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem soustanoviteljic s skrbnostjo dobrega gospodarja.
24. člen
O sklenitvi pogodb o nakupu ali odtujitvi nepremičnin odločata na predlog sveta zavoda soustanoviteljici.
25. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti za obnovo, vzdrževanje in razvoj objektov, s katerimi upravlja in za razvoj dejavnosti športa na območju soustanoviteljic.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda na podlagi predhodnega soglasja soustanoviteljic.
26. člen
O kritju izgube, ki je ni moč kriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, nastala pa je iz dejavnosti, ki jih zavod opravlja kot javno službo, odloča na predlog direktorja zavoda Občinski svet občine Kočevje.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI SOUSTANOVITELJIC IN JAVNEGA ZAVODA
27. člen
Soustanoviteljici imata do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– na predlog sveta zavoda sprejemata statusne spremembe, spremembe ali razširitve dejavnosti, imena in sedeža zavoda;
– na predlog sveta zavoda odločata o sklenitvi pogodbo o nakupu ali odtujitvi nepremičnin;
– imenovati predstavnike soustanoviteljic v svet zavoda;
– dajati soglasje k statutu in drugim splošnim aktom zavoda, ko je to predvideno;
– dajati soglasje k načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki zavoda;
– dajati soglasje k notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
– dajati soglasje za opravljanje drugih nalog za neprofitne športne organizacije;
– dajati soglasje k imenovanju ali razrešitvi direktorja;
– dajati soglasje k upravljanju premoženja, ki ni last soustanoviteljic;
– dajati soglasje k ceniku storitev zavoda;
– ugotavljati skladnost programov dela zavoda s programi soustanoviteljic;
– spremljati skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti;
– druge pravice in obveznosti v skladu s predpisi.
Zavod mora v vseh primerih, ko je v skladu s tem odlokom potrebno pridobiti soglasje soustanoviteljic, tudi zaprositi le-ti za izdajo ustreznega soglasja.
28. člen
Zavod je dolžan soustanoviteljicama vsako leto dostaviti finančni načrt, plan razvoja zavoda, letno poročilo z izkazom poslovnega izida, najmanj enkrat letno, na zahtevo soustanoviteljic pa tudi pogosteje poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda ter po potrebi posredovati druge podatke, potrebne za spremljanje dejavnosti in za statistične namene.
Soustanoviteljici lahko zahtevata od zavoda pisna poročila o izvajanju dejavnosti, zavod pa jima mora dovoliti pregled dokumentacije.
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
29. člen
Zavod ima statut in druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
S statutom zavod ureja zlasti: organizacijo in način poslovanja zavoda, pristojnosti organov zavoda in način odločanja le-teh, pooblastila za zastopanje in podpisovanje, uporabo in hranjenje pečata, volitve ali imenovanja organov zavoda, delovna razmerja delavcev in disciplinsko odgovornost, način oddaje objektov v zakup oziroma najem (metoda javne ponudbe), natančnejšo opredelitev medsebojnih pravic in obveznosti soustanoviteljic ter drugo vsebino, določeno z zakonom ali tem odlokom.
Statut in druge splošne akte sprejme svet zavoda, razen tistih splošnih aktov, za katere je s statutom določeno, da jih sprejme direktor zavoda.
VIII. KONKURENČNA PREPOVED IN KONKURENČNA KLAVZULA
30. člen
Člani sveta zavoda in direktor zavoda ne smejo za svoj ali tuj račun opravljati dejavnosti, ki za zavod pomenijo konkurenco glede opravljanja tržnih dejavnosti po tretjem od­stavku 9. člena odloka.
Člani sveta so dolžni obvestiti direktorja zavoda in pridobiti njegovo pisno dovoljenje za opravljanje pridobitne dejavnosti zunaj svoje zaposlitve, ki bi pomenila konkurenco zavodu. Soglasje direktorja so dolžni pridobiti tudi pred sprejetjem določenih položajev in funkcij.
Direktor zavoda je dolžan obvestiti soustanoviteljici zavoda in pridobiti njuni pisni dovoljenji za opravljanje pridobitne dejavnosti zunaj svoje zaposlitve, ki bi pomenila konkurenco zavodu. Soglasji soustanoviteljic je dolžan pridobiti tudi pred sprejetjem določenih položajev in funkcij.
Za zaposlene v zavodu se lahko v pogodbi o zaposlitvi dogovori konkurenčna klavzula v skladu z vsakokrat veljavno delovnopravno zakonodajo glede opravljanja dejavnosti po tretjem odstavku 9. člena odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa, vendar največ za dobo enega leta, soustanoviteljici s sklepom imenujeta vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da opravi vse potrebno za začetek dela zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja je zadolžen, da po svojem imenovanju poskrbi za vpis zavoda v sodni register.
Organi zavoda se konstituirajo v roku 30 dni po vpisu zavoda v sodni register.
Šteje se, da je svet zavoda konstituiran, ko ima večino članov. Do imenovanja predstavnikov delavcev v svet zavoda svet deluje in sprejema odločitve v sestavi članov sveta predstavnikov soustanoviteljic.
Vršilec dolžnosti direktorja zavoda skliče prvo sejo sveta zavoda.
Statut zavoda sprejme svet zavoda v roku 60 dni po vpisu zavoda v sodni register.
Do sprejetja statuta javnega zavoda se uporabljajo določila zakona in tega odloka.
32. člen
V obdobju do dokončne organiziranosti Zavoda bo strokovna dela za področje športa opravljala pristojna služba za šport v občinski upravi v sodelovanju s Športno zvezo Kočevje.
33. člen
Vsi redno zaposleni delavci Športne zveze Kočevje postanejo z dnem ustanovitve Javnega zavoda za šport Občine Kočevje delavci tega zavoda.
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 013-3/04-0112
Kočevje, dne 23. septembra 2005.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.