Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3746. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi, stran 8909.

Na podlagi 10. člena Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in št. 110/02-ZGO-1) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi
I
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi, ki ga je pod številko projekta DLN 45/04, avgusta 2005 izdelal ARCUS d.o.o., Kranj (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
II
Osnutek lokacijskega načrta bo od 10. oktobra do 24. oktobra 2005 javno razgrnjen:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Uradu za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Občine Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, in
– v prostorih Krajevne skupnosti Središče ob Dravi, Trg talcev 6, Središče ob Dravi.
Javna obravnava bo potekala dne 19. oktobra 2005 s pričetkom ob 17. uri v prostorih Krajevne skupnosti Središče ob Dravi.
III
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko k razgrnjenemu osnutku lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko do 24. oktobra 2005 podajo pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se posredujejo na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki ''zadeva'' navedejo ključne besede ''MMP Središče ob Dravi''.
O utemeljenosti pripomb, danih med javno razgrnitvijo, odloči Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za prostor.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.gov.si/upr) ter na krajevno običajen način na spletnih straneh Občine Ormož in na Radiu Prlek.
Št. 350-08-32/2005-MB
Ljubljana, dne 26. septembra 2005.
EVA 2005-2511-0238
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor