Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3768. Sklep o pogojih za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu, stran 8964.

Na podlagi sedmega odstavka 126. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05, v nadaljevanju: ZISDU-1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o pogojih za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu
I. PREDMET SKLEPA
1. člen
Ta sklep določa postopek in pogoje za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ter seznam organiziranih trgov vrednostnih papirjev, na katerih se lahko trguje z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada.
II. POSTOPEK IN POGOJI IZDAJE IN RAZVELJAVITVE NEMATERIALIZIRANIH INVESTICIJSKIH KUPONOV VZAJEMNEGA SKLADA
2. člen
(1) Če pravila upravljanja vzajemnega sklada določajo, da se investicijski kuponi vzajemnega sklada v skladu s petim odstavkom 126. člena ZISDU-1 izdajo kot nematerializirani vrednostni papirji, mora družba za upravljanje izdajo in razveljavitev investicijskih kuponov opravljati po postopku izdaje in razveljavitve nematerializiranih vrednostnih papirjev prek istega plavajočega računa za izdajo in izbris investicijskih kuponov (v nadaljevanju: plavajoči račun) v skladu s Pravili poslovanja KDD − Centralne klirinškodepotne družbe, d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 137/04 − v nadaljevanju: Pravila) in v skladu s tem sklepom.
(2) Plavajoči račun za izdajo in izbris nematerializiranih investicijskih kuponov vzajemnega sklada mora voditi skrbnik, ki za vzajemni sklad opravlja skrbniške storitve.
3. člen
Pravila upravljanja vzajemnega sklada iz 2. člena tega sklepa morajo poleg sestavin, določenih v 119. členu ZISDU-1, vsebovati:
1. določbo, da mora vlagateljeva pristopna izjava iz 131. člena ZISDU-1 obsegati tudi podatek o šifri imetnikovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katere naj se prenesejo investicijski kuponi, ki so predmet izjave, in podatke o članu klirinškodepotne družbe, ki vodi ta račun,
2. določbo, da imetnik investicijskega kupona uresniči pravico od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo odkupne vrednosti tako, da hkrati z izročitvijo zahteve za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona iz 133. člena ZISDU-1 članu klirinškodepotne družbe, ki vodi račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, pri katerem so vpisani investicijski kuponi vzajemnega sklada, ki so predmet te zahteve, izda nalog za prenos teh investicijskih kuponov v breme njegovega računa in v dobro plavajočega računa.
4. člen
(1) Nalog za izdajo nematerializiranih investicijskih kuponov vzajemnega sklada prek plavajočega računa mora obsegati:
1. bistvene sestavine investicijskih kuponov, ki so predmet izdaje,
2. podatke o skrbniku, ki ga družba za upravljanje (izdajatelj) z nalogom pooblašča za vodenje plavajočega računa,
3. količino (število) investicijskih kuponov, ki naj jih klirinškodepotna družba prenese v dobro plavajočega računa.
(2) Nalogu iz prvega odstavka mora družba za upravljanje priložiti naslednje listine:
1. Pravila upravljanja vzajemnega sklada,
2. Soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) k pravilom upravljanja vzajemnega sklada,
3. Dovoljenje Agencije za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev s skrbnikom iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
(3) Če je klirinškodepotna družba v zvezi s prejšnjo izdajo nematerializiranih investicijskih kuponov že odprla plavajoči račun, prenese dodatno količino investicijskih kuponov na podlagi naloga družbe za upravljanje za tak prenos.
(4) Nalog iz tretjega odstavka tega člena mora obsegati:
1. oznako in identifikacijsko številko investicijskih kuponov,
2. dodatno količino (število), ki naj jih klirinškodepotna družba prenese v dobro plavajočega računa.
(5) Nalogu iz tretjega odstavka tega člena ni treba priložiti nobenih listin.
III. ZAMENJAVA INVESTICIJSKIH KUPONOV, IZDANIH KOT PISNE LISTINE, ZA NEMATERIALIZIRANE INVESTICIJSKE KUPONE
5. člen
(1) Če družba za upravljanje na podlagi pravil upravljanja vzajemnega sklada opravi zamenjavo investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki so bili izdani kot pisne listine, za nematerializirane investicijske kupone, mora nalog za zamenjavo obsegati:
1. bistvene sestavine investicijskih kuponov,
2. podatke o imetnikih investicijskih kuponov, ki naj se jim izdajo nematerializirani investicijski kuponi v zamenjavo za nematerializirane investicijske kupone.
(2) Ne glede na prvi odstavek 2. člena tega sklepa se izdaja nematerializiranih investicijskih kuponov opravi po postopku enofazne izdaje v dobro računov imetnikov iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
(3) Šteje se, da so investicijski kuponi, izdani kot pisne listine, razveljavljeni z dnem, ko klirinškodepotna družba na podlagi naloga iz prvega odstavka tega člena opravi prenos nematerializiranih investicijskih kuponov v dobro računov imetnikov iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Družba za upravljanje mora hkrati z nalogom iz prvega odstavka tega člena klirinškodepotni družbi izdati tudi nalog za odprtje plavajočega računa za izdajo in izbris investicijskih kuponov vzajemnega sklada.
(5) Za nalog iz četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka 4. člena tega sklepa.
IV. POGOJI ZA UVEDBO, TRGOVANJE IN PORAVNAVO TRANSAKCIJ S PRENOSLJIVIMI INVESTICIJSKIMI KUPONI VZAJEMNEGA SKLADA
6. člen
(1) Prenosljiv investicijski kupon vzajemnega sklada mora biti uvrščen v trgovanje na najmanj enem izmed organiziranih trgov držav članic iz 13. točke prvega odstavka 3. člena ZISDU–1.
(2) Pogoje za uvedbo in trgovanje s prenosljivimi investicijskimi kuponi vzajemnega sklada določa organizator trga iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Družba za upravljanje mora zagotoviti, da bodo prenosljivi investicijski kuponi vzajemnega sklada uvrščeni na tisti organizirani trg vrednostnih papirjev, za katerega organizacija, ki za ta organizirani trg izvaja storitev poravnave transakcij, sklenjenih na tem organiziranem trgu, in organizacija, ki vodi centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, v katerega so vpisani prenosljivi investicijski kuponi vzajemnega sklada, v skladu s petim odstavkom 126. člena ZISDU–1 zagotavljata upoštevanje določb devetega in desetega odstavka 126. člena ZISDU–1.
8. člen
(1) Če se s prenosljivim investicijskim kuponom vzajemnega sklada trguje samo na organiziranem trgu zunaj Republike Slovenije, mora družba za upravljanje zagotoviti, da so podatki o trgovanju javno objavljeni v enakem obsegu in na enak način, kot zagotavlja organizator trga, tudi v Republiki Sloveniji.
(2) Če organizator trga ne zagotavlja objave podatkov o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada skupaj s podatki o trgovanju, mora družba za upravljanje zagotoviti, da so ti podatki objavljeni enako pogosto in na enakovreden način kot podatki o trgovanju.
(3) Družba za upravljanje, ki je zaradi uvrstitve investicijskih kuponov na organizirani trg zunaj Republike Slovenije dolžna objavljati obvestila o svojem poslovanju in o poslovanju vzajemnega sklada tudi zunaj Republike Slovenije, mora zagotoviti sočasno objavo obvestil z enako vsebino tudi v Republiki Sloveniji.
V. SEZNAM ORGANIZIRANIH TRGOV, NA KATERIH SE LAHKO TRGUJE S PRENOSLJIVIMI INVESTICIJSKIMI KUPONI VZAJEMNEGA SKLADA
9. člen
Z investicijskimi kuponi se lahko trguje na vseh organiziranih trgih, katerih organizatorji so polnopravni člani svetovnega združenja borz (World Federation of Exchanges – WFE oziroma Federation Internationale des Bourses de Valeurs – FIBV).
VI. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pogojih za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu (Uradni list RS, št. 80/03).
(2) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 211-2/1-13/2005
Ljubljana, dne 21. septembra 2005.
EVA 2005-1611-0154
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.