Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3783. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za tržne ureditve kmetijskih proizvodov, stran 8985.

Na podlagi 5., 6. in 8. člena ter v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za tržne ureditve kmetijskih proizvodov
1. člen
V Uredbi o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za tržne ureditve kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 33/04) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(prijavljanje količin osnovnih proizvodov)
(1) V zvezi s prijavljanjem količin osnovnih proizvodov, za katere se zahteva nadomestilo, v povezavi z 10. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje teh nadomestil (UL L 172 z dne 5. 7. 2005, str. 24; z vsemi spremembami) lahko vlagatelj zahtevkov za nadomestila prijavlja količine osnovnih proizvodov na carinski deklaraciji ali se odloči za vpis v register receptur.
(2) Če vlagatelj želi uveljavljati nadomestilo na osnovi prijavljanja količin osnovnih proizvodov na carinski deklaraciji, mora ob izvozu, v podporo svoji deklaraciji, carinskemu organu predložiti vse dokumente in podatke, ki se štejejo za potrebne. To stori tako, da deklarira sestavo proizvoda in navede vse potrebne podatke za izračun nadomestila na sam dokument (EUL in T5) oziroma predloži izpolnjen obrazec, ki je v prilogi 1 in je sestavni del te uredbe.
(3) Če izvoznik blago redno izvaža in se blago proizvaja pod jasno opredeljenimi tehničnimi pogoji ter ima stanovitne značilnosti, se lahko odloči za postopek registracije proizvodne formule (recepture), ki se vpiše v register receptur. V tem primeru mora na Generalni carinski urad vložiti vlogo za registracijo na obrazcu, ki je v prilogi 2 in je sestavni del te uredbe. Pristojni carinski urad preveri, ali se navedeni podatki v vlogi ujemajo z ugotovljenim dejanskim stanjem v podjetju vlagatelja, in o navedenem sestavi ugotovitveni zapisnik. Carinski urad vlogo in ugotovitveni zapisnik posreduje Generalnemu carinskemu uradu, slednji pa v primeru, da niso ugotovljene nepravilnosti, posreduje vlogo in ugotovitveni zapisnik na agencijo, kjer recepturo administrativno preverijo, ji dodelijo številko in jo vnesejo v register receptur. Register receptur vodi agencija. V primeru, da so ugotovljene nepravilnosti, mora stranka v skladu z ugotovitvami v ugotovitvenem zapisniku vložiti novo vlogo za registracijo proizvodne formule (recepture). Ko je receptura registrirana pri agenciji, se o tem obvestita vložnik in Generalni carinski urad. Vlagatelj lahko v nadaljnjih postopkih na vseh dokumentih, kjer se zahteva proizvodna formula (receptura), namesto prijavljanja količin osnovnih proizvodov navede le številko recepture.
(4) Vlagatelj je dolžan ob vsaki morebitni spremembi proizvodne formule (recepture) na Generalni carinski urad poslati novo vlogo za registracijo proizvodne formule (recepture).
(5) Proizvodna formula (receptura) je veljavna največ 12 mesecev. Najkasneje v desetih delovnih dneh pred iztekom enoletnega roka veljavnosti proizvodne formule (recepture) mora izvoznik s pisno izjavo potrditi, da ni nobenih sprememb. Pisno izjavo pošlje na agencijo. Če izvoznik tega ne stori v navedenem roku, mora do ponovne vložitve vloge za registracijo proizvodne formule (recepture) na Generalni carinski urad za izvozne postopke, kjer se zahteva izvozno nadomestilo, uporabljati postopek deklarirane sestave proizvoda na deklaraciji.«
2. člen
V 13. členu se besedilo »v prilogi 2« nadomesti z besedilom »v prilogi 3«.
3. člen
(1) Priloga 1 »Receptura za sestavljene proizvode« se nadomesti z novo prilogo 1 »Deklarirana sestava proizvoda«, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
(2) Priloga 2 »Predhodno obvestilo« se nadomesti z novo prilogo 2 »Vloga za registracijo proizvodne formule (recepture)«, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
(3) Doda se priloga 3 »Predhodno obvestilo«, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
4. člen
Obstoječe recepture, vpisane v register receptur, veljajo do 30. oktobra 2005.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-41/2005/6
Ljubljana, dne 29. septembra 2005.
EVA 2005-2311-0215
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik