Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3775. Odlok spremembah odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2005, stran 8972.

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02 IN 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 23. redni seji dne 19. 9. 2005 sprejel
O D L O K
spremembah odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2005
1. člen
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2005 (Uradni list RS, št. 22/05) se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov        (v tisočih tolarjev)
Skupina/podskupina kontov            Rebalans proračuna 2005
-----------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            3,073.780
   Tekoči prihodki (70+71)                 1,487.763
70  Davčni prihodki                     1,139.280
   700 Davki na dohodek in dobiček             837.875
   703 Davki na premoženje                 126.665
   704 Domači davki na blago in storitve          174.740
   706 Drugi davki                        –
71  Nedavčni prihodki                     348.483
   710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja               177.557
   711 Takse in pristojbine                  5.500
   712 Denarne kazni                      400
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         24.826
   714 Drugi nedavčni prihodki               140.200
72  Kapitalski prihodki                    334.141
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         56.141
   721 Prihodki od prodaje zalog                 –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja             278.000
73  Prejete donacije                      1.200
   730 Prejete donacije iz domačih virov           1.200
   731 Prejete donacije iz tujine                 –
74  Transferni prihodki                   1,250.676
   740 Transferni prihodki
      iz drugih javnofinančnih institucij        1,250.676
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)              3,326.404
40  Tekoči odhodki                      679.872
   400 Plače in drugi izdatki zaposleni           150.716
   401 Prispevki delodajalcev
      za socialno varnost                  25.761
   402 Izdatki za blago in storitve             485.992
   403 Plačila domačih obresti                10.000
   409 Rezerve                        7.403
41  Tekoči transferi                     916.734
   410 Subvencije                       2.030
   411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                  494.200
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                     63.911
   413 Drugi tekoči domači transferi            356.343
   414 Tekoči transferi v tujino                250
42  Investicijski odhodki                  1,280.817
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         1,280.817
43  Investicijski transferi                  448.981
   430 Investicijski transferi               448.981
III. Proračunski presežek (I.-II)
   (proračunski primanjkljaj)                -252.624
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb             5.000
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)              5.000
75  Prejeta vračila danih posojil
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev              5.000
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin
      iz naslova privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV. – V.)               5.000
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                     59.000
50  Zadolževanje                        59.000
   500 Domače zadolževanje                  59.000
VIII. Odplačila dolga (550)                   40.000
55  Odplačila dolga                      40.000
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                -228.624
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)               19.000
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)          252.624
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2004           228.624
-----------------------------------------------------------------------
3. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Občina Kočevje v letu 2005 zadolži do višine 59,000.000 tolarjev za izgradnjo na stanovanjskem področju (nadomestna gradnja poslovno-stanovanjskega objekta in dela prenove poslovno-stanovanjskega objekta na Ljubljanski 5).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-17/05-0121
Kočevje, dne 19. septembra 2005.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. gr. l. r.