Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3772. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2005 – II, stran 8967.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03), je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 22. redne seje dne 22. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2005 – II
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2005 (Uradni list RS, št. 47/05) – v nadaljevanju: Odlok, se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov           v tisoč tolarjev
------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov               Rebalans leta 2005
------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             2,059.529
   Tekoči prihodki (70+71)                  1,606.082
70  Davčni prihodki                      1,399.932
   700 Davki na dohodek in dobiček              862.219
   703 Davki na premoženje                  271.613
   704 Domači davki na blago in storitve           266.100
   706 Drugi davki                         –
71  Nedavčni prihodki                      206.150
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                      67.800
   711 Takse in pristojbine                   5.000
   712 Denarne kazni                      14.100
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          25.000
   714 Drugi nedavčni prihodki                 94.250
72  Kapitalski prihodki                     401.082
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         381.082
   721 Prihodki od prodaje zalog                  –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja              20.000
73  Prejete donacije                       4.265
   730 Prejete donacije iz domačih virov            4.265
   731 Prejete donacije iz tujine                  –
74  Transferni prihodki                     48.100
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij           48.100
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)               2,012.697
40  Tekoči odhodki                       548.271
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           134.365
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       18.336
   402 Izdatki za blago in storitve              381.387
   403 Plačila domačih obresti                 5.000
   409 Rezerve                         9.183
41  Tekoči transferi                      647.808
   410 Subvencije                       19.530
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                    26.681
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                      94.678
   413 Drugi tekoči domači transferi             506.919
   414 Tekoči transferi v tujino                  -
42  Investicijski odhodki                    662.705
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           662.705
43  Investicijski transferi                   153.913
   430 Investicijski transferi                153.913
III. Proračunski presežek (I.–II.)               + 46.832
   (proračunski primanjkljaj)
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)         10.000
75  Prejeta vračila danih posojil                10.000
   750 Prejeta vračila danih posojil              10.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila
   in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442)
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)          10.000
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                        -
50  Zadolževanje                           -
   500 Domače zadolževanje                     -
VIII Odplačilo dolga (550)                    27.000
55  Odplačilo dolga                       27.000
   550 Odplačila domačega dolga                27.000
IX. Povečanje (zmanjšanje) stanja sredstev
   na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            29.832
 
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)               - 27.000
XI. Neto financiranje (VI.+ VII.-VIII.- IX.) = -III.      - 46.832
------------------------------------------------------------------------
Stanja sredstev na računih dne 31. 12. 2004           -133.168
Prenos neporabljenih sredstev iz 2005 v 2006          + 163.000
------------------------------------------------------------------------
= povečanje stanja sredstev na računih (IX.)          = 29.832
Odhodki po funkcionalni klasifikacij (40+41+42+43)
                              v tisoč tolarjev
--------------------------------------------------------------------------
Področje           Tekoči odhodki in Investicijski   Skupaj
                   transferi    odhodki
                         in transferi
--------------------------------------------------------------------------
01 Javna uprava             362.048     26.500   388.548
02 Obramba (022 Civilna zaščita)     1.632     6.345    7.977
03 Javni red in varnost
  (032 protipožarna varnost)       9.744     30.120   39.864
04 Gospodarske dejavnosti        263.336    340.185   603.521
05 Varstvo okolja            14.800    149.600   164.400
06 Stanovanjska dejavnost
  in prostorski razvoj         48.000    185.307   233.307
07 Zdravstvo               10.447     16.000   26.447
08 Rekreacija, kultura
  in dejavnosti neprofitnih združenj,
  društev in drugih institucij     124.063     32.061   156.124
09 Izobraževanje            310.725     30.500   341.225
--------------------------------------------------------------------------
10 Socialna varnost           51.284       –   51.284
--------------------------------------------------------------------------
Skupaj                1,196.079    816.618  2,012.697
--------------------------------------------------------------------------
2. člen
V odloku se tretji odstavek 15. člena spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Bled za leto 2005 se določa v višini 2.059,529.000 SIT.
Predvideno stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2005 je ocenjeno v znesku 163,000.000 SIT.
3. člen
V odloku se drugi odstavek 16. člena spremeni tako, da se glasi:
Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2005 je določen v višini 9,183.200 SIT.
4. člen
V skladu z 22. členom odloka, so z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2005-II, določene predobremenitve proračuna za leto 2006 v višini 219,985.000 SIT, kar predstavlja 26,94 % in­vesticijskih odhodkov in investicijskih transferov v Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2005 – II.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005.
Št. 40302-3/2005
Bled, dne 22. septembra 2005.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.