Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3745. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, stran 8909.

Na podlagi 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve (Uradni list RS, št. 84/97, 43/01 in 21/03) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Služba opravlja naslednje naloge:
– usklajuje uresničevanje veljavnih sporazumov z Evropsko unijo in dejavnosti skupnih teles, ustanovljenih s temi sporazumi;
– skrbi za izvajanje dejavnosti, ki so povezane z nalogami postopnega ukinjanja instrumentov predpristopne pomoči oziroma izvajanjem drugih oblik pomoči, namenjenih izvajanju pravnega reda Evropske unije, ki ne spadajo v pristojnost drugih organov;
– v sodelovanju z organi državne uprave in delovnimi telesi Vlade Republike Slovenije usklajuje sodelovanje Republike Slovenije kot države članice Evropske unije in njenih predstavnikov pri delu organov in teles Evropske unije;
– usklajuje sodelovanje Republike Slovenije v zvezi s tehnično pomočjo Evropske unije tretjim državam;
– za Vlado Republike Slovenije skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve koordinira pripravo stališč za pogajanja o pridružitvi in pristopu novih držav k Evropski uniji ter sodeluje z Ministrstvom za zunanje zadeve v organih Evropske unije pri pogajanjih;
– poroča Vladi Republike Slovenije in zanjo opravlja posamezne naloge, ki ji jih naloži Vlada Republike Slovenije;
– za Vlado Republike Slovenije nadzira pripravo gradiv s področja evropskih zadev, ki jih Vlada Republike Slovenije posreduje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije, in sodeluje pri obravnavi teh gradiv, razen v delih, ki se nanašajo na skupno zunanjo in varnostno politiko EU ter obveznosti države na obrambnem področju, na medvladne konference in na temeljni politični institucionalni razvoj Evropske unije.«
2. člen
Besedilo drugega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Služba skrbi za upravljanje in vzdrževanje centralnega nacionalnega informacijskega vozlišča, v katerem se zbirajo in posredujejo podatki in dokumenti, ki se izmenjujejo med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo (EU portal), kot sestavnega dela informacijskega sistema vlade, razen tistih dokumentov, ki jih po zaupni oziroma kriptirani mreži dobi neposredno Ministrstvo za zunanje zadeve (SZVP in EVOP).«
Tretji odstavek 3. člena se črta.
3. člen
Besedilo tretjega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor je za delo službe odgovoren predsedniku Vlade Republike Slovenije.«
4. člen
Besedilo drugega in tretjega odstavka 5. člena se črta.
5. člen
Besedilo 7. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Služba opravlja svoje naloge v organizacijskih enotah v skladu z aktom o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v službi.
Akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v službi izda direktor s soglasjem Vlade Republike Slovenije.«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00407-2/2005/16
Ljubljana, dne 22. septembra 2005.
EVA 2005-1528-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik