Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

823. Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)
824. Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB3)
825. Zakon o poslancih (uradno prečiščeno besedilo) (ZPos-UPB1)
826. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB3)
827. Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (uradno prečiščeno besedilo) (ZDVEDZ-UPB1)
828. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI-UPB1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

829. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Jagodje – Lucija
830. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za preložitev regionalne ceste RII – 420 na območju naselja Dobova
831. Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka
832. Uredba o koncesiji za rabo vode na odseku vodotoka Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib
870. Uredba o spremembi Uredbe o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave

MINISTRSTVA

833. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu predložitve instrumenta zavarovanja, kriterijih za določitev njegove višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve glede izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti
834. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin
835. Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti
836. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o izvajanju PIC postopka
837. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže
838. Register o spremembah in dopolnitvah registra biocidnih pripravkov
839. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
840. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
871. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec februar 2005

USTAVNO SODIŠČE

841. Odločba, da prvi stavek drugega odstavka 55. člena Zakona o gospodarskih družbah ni v neskladju z Ustavo ter o ustavitvi postopka za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega in tretjega odstavka 15. točke, 25. in 27. točke Metodološkega navodila za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb samostojnih podjetnikov posameznikov za leto 2002
842. Odločba o delni razveljavitvi 2. oddelka II. Poglavja Zakona o referendumu in ljudski iniciativi

SODNI SVET

843. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
844. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
845. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
846. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
847. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višjega sodnika
848. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
849. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
850. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
851. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
852. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

853. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o zdravniški tarifi

OBČINE

Ajdovščina

854. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina

Bled

855. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Bled
856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled
857. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2005
858. Sklep povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bled
859. Sklep o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled
860. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Brežice

861. Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Občine Brežice
862. Sklep o razpisu drugega kroga nadomestnih volitev za župana Občine Brežice

Dravograd

863. Sklep o prenehanju javnega dobra

Koper

864. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov
865. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov
866. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

Kranj

867. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 704/5, cesta v izmeri 50 m2, k.o. Goriče

Moravske Toplice

868. Sklep o določitvi neprofitne najemnine

Slovenska Bistrica

869. Razpis II. kroga nadomestnih volitev župana Občine Slovenska Bistrica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti