Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005

Kazalo

856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled, stran 2137.

Na podlagi prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 29. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 102/04) in 16. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet občine Bled, na nadaljevanju 17. redne seje dne 17. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Bled
1. člen
Tretji odstavek 18. člena odloka se v celoti črta in se pravilno glasi:
Oprostitve plačila nadomestila na podlagi vloge:
– Občina Bled lahko v primerih elementarnih nesreč delno ali v celoti oprosti zavezance plačila nadomestila.
Oprostitev lahko velja za eno leto in se uvede na zahtevo občana.
2. člen
Doda se 18.a člen in se glasi:
»18.a člen
Oprostitev plačila nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se uvede za območja, na katerih je predviden način urejanja OLN – občinski lokacijski načrt, za katere še ni bil sprejet program priprave v skladu 27. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02).
Oprostitev plačila nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za zgoraj navedene občinske lokacijske načrte velja do priprave strategije razvoja Občine Bled, vendar največ do konca leta 2005.«
3. člen
V 20. in 21. členu odloka se besedi ''denarna kazen'' zamenjajo z besedo ''globa''.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01505-6/2003
Bled, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.