Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005

Kazalo

860. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 2139.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 17. redne seje dne 17. 2. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika, smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Bled, ki sodi v četrto skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 7,5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače, oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Bled.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu in v posameznem proračunskem letu znašajo največ toliko, kot znaša zmnožek števila članov občinskega sveta z najvišjim dovoljenim obsegom sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, in številom mesecev v letu.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plača podžupana se oblikuje v višini največ 80% plače župana.
Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
V višini plače, določeni v drugem odstavku tega člena, je vključen tudi dodatek, ki gre podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, opravljal funkcijo župana. V času, ko opravlja funkcijo župana, pa mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in s tem pravilnikom, se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik dela plače.
6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec, glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi – nadomeščanja po zakonu) – 65%;
– udeležba na redni seji občinskega sveta – 55%;
– udeležba na izredni seji občinskega sveta in na nadaljevanju seje – 40%;
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta – 34%;
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je – 17%.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun dela plače člana občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
V primeru, ko član občinskega sveta ali delovnega telesa ni v celoti prisoten na seji, se mu plača obračuna v sorazmerju s prisotnostjo.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma del plače posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, ki se ga dobi na podlagi podatkov, določenih v 6. členu tega pravilnika.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma o delu plače izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega del­ovnega razmerja.
Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od polnega delovnega časa.
Občinskemu funkcionarju se izda odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja. Če se z občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi pogodbe o delu.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupanu se izvršijo določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju, in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo znaša 8% najvišjega možnega zneska dela plače člana občinskega sveta.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 10% za predsednika oziroma največ 5% plače župana za člana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji – 40%;
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora – 60%.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referendumov v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet istočasno z razpisom volitev ali referenduma.
Nagrade volilni komisiji se oblikujejo kot plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih s sklepom določi volilna komisija in izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Bled. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske uprave ali podžupan.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo trimesečno, tako da se nakazila izvedejo najkasneje do 15. aprila, 15. julija, 15. oktobra in 31. decembra.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri proračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, svetov krajevnih skupnosti ter članom drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Bled (Uradni list RS, št. 17/99, 7/00, 5/03, 42/03).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-2/2005
Bled, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.