Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

770. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-A)
771. Zakon o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo) (ZOsn-UPB1)
772. Zakon o sodiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZS-UPB1)
773. Zakon o sodniški službi (uradno prečiščeno besedilo) (ZSS-UPB1)
774. Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB1)
775. Zakon o pomilostitvi (uradno prečiščeno besedilo) (ZPom-UPB1)
776. Zakon o notariatu (uradno prečiščeno besedilo) (ZN-UPB1)
777. Zakon o orožju (uradno prečiščeno besedilo) (ZOro-1-UPB1)
778. Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZZDej-UPB2)
779. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVR-1-UPB1)
780. Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (uradno prečiščeno besedilo) (ZRGSO-UPB1)

OBČINE

Cerknica

781. Odlok o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica

Dobrepolje

782. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2005

Dolenjske Toplice

783. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2005
784. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
785. Odredba o ureditvi prometa na delu lokalne ceste Dolenjske Toplice – Meniška vas, v naselju Dolenjske Toplice

Gorišnica

786. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2004

Grosuplje

787. Odlok o turistični taksi v Občini Grosuplje

Hrastnik

788. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (CEROZ d.o.o.)

Jesenice

789. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 2005

Koper

790. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi komisije za opravljanje nalog po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
791. Sklep o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper
792. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
793. Sklep o ukinitvi javnega dobra
794. Ugotovitveni sklep
795. Ugotovitveni sklep

Laško

796. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Laško

Lendava

797. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o taksi za obremenjevanje okolja
798. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prometni ureditvi v Občini Lendava
799. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o plakatiranju in neprometnih znakih v Občini Lendava
800. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava
801. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih, tehnoloških in padavinskih voda
802. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o občinskih cestah
803. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
804. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o komunalnih taksah v Občini Lendava
805. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o javnem redu in miru
806. Ugotovitveni sklep o odstopu s funkcije člana Občinskega sveta občine Lendava
807. Sklep o potrditvi mandata za člana občinskega sveta
808. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata

Litija

809. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (CEROZ d.o.o.)
810. Sklep o določitvi višine subvencije za reprodukcijo v živinorejo

Markovci

811. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu v Občini Markovci
812. Sklep za ceno vzdrževalnine kabelske televizije

Miren-Kostanjevica

813. Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2005

Prebold

814. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
815. Odlok o dopolnitvi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah

Puconci

816. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališča

Radeče

817. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (CEROZ d.o.o.)

Ravne na Koroškem

818. Odlok o ustanovitvi Koroškega gasilskega zavoda
819. Spremembe in dopolnitve Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem
820. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem

Trbovlje

821. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (CEROZ d.o.o.)

Zagorje ob Savi

822. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d. o. o. (Ceroz, d. o. o.)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti