Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

818. Odlok o ustanovitvi Koroškega gasilskega zavoda, stran 2049.

Na podlagi 2., 3. in 12. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97 in 28/00), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00), 26. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 19. seji, dne 16. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Koroškega gasilskega zavoda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Koroški gasilski zavod je poklicna gasilska organizacija, ki opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom, naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi in tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu ter ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah in druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena.
Zavod opravlja naloge v primerih in pod pogoji, ki jih določata ustanovitelj in država s posebnimi predpisi.
2. člen
Koroški gasilski zavod je organiziran kot javni zavod. Dejavnost zavoda se šteje kot obvezna javna lokalna služba in se izvaja v javnem interesu.
Ustanovitelj zavoda je Občina Ravne na Koroškem.
II. IME IN SEDEŽ
3. člen
Ime zavoda je: Koroški gasilski zavod,
skrajšano ime je: KGZ,
sedež zavoda: Koroška cesta. 13, Ravne na Koroškem.
Zavod ima status pravne osebe.
Zavod lahko spremeni sedež in firmo samo s soglasjem ustanovitelja.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– L/75.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah:
   – gašenje požarov,
   – reševanje ljudi, premoženja in živali ob naravnih in drugih nesrečah,
   – naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
   – naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu,
   – naloge zaščite in reševanja na stoječih in tekočih vodah,
   – reševanje iz višin in globin,
   – druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena,
   – intervencije po nalogu ustanovitelja.
   – vodenje, izvajanje in podpora enot civilne zaščite:
– Poklicno in prostovoljno gasilstvo:
   – požarno-preventivna dejavnost,
   – vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme,
   – storitve z gasilsko zaščitno in reševalno opremo.
– Druge oblike zaščite in reševanja.
– K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje
   – servisiranje ročnih gasilnikov,
   – preizkušanje protipožarnih sistemov in hidrantnega omrežja,
   – opravljanje preventivnih pregledov v bivalnem, naravnem in delovnem okolju,
   – ugotavljanje ustreznosti objektov glede na požarno varnost,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– I/60.240 Cestni tovorni promet:
   – prevozi pitne vode.
– G/51.900 Druga trgovina na debelo.
– G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta namenjen opravljanju dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen. Opravljanje teh storitev ne sme onemogočati opravljanje temeljne dejavnosti zavoda.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
5. člen
Zavod lahko opravlja javno gasilsko službo izven območja ustanovitelja samo s soglasjem ustanovitelja.
Ne glede na prejšnji odstavek, lahko zavod prosto izvršuje obveznosti iz koncesijskega razmerja z Ministrstvom za obrambo za dejavnosti reševanja na cesti in izlitja nevarnih snovi.
IV. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet,
– direktor-poveljnik.
Svet zavoda
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov.
Svet zavoda sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik uporabnikov,
– en predstavnik zainteresirane javnosti,
– en predstavnik zaposlenih v zavodu.
8. člen
Predstavnika ustanovitelja v svet zavoda imenuje Občinski svet občine Ravne na Koroškem, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predstavnika zaposlenih v svetu zavoda izberejo zaposleni na neposrednih tajnih volitvah. Predstavnik zaposlenih ima svojega namestnika, ki se voli istočasno na neposrednih volitvah. Kandidata predlaga zbor zaposlenih v zavodu ali pisno skupina najmanj treh zaposlenih s podpisi. Volitve so veljavne, če je na zboru prisotnih več kot polovica zaposlenih v zavodu. Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov zaposlenih, ki so volili.
Predstavnika uporabnikov v svet zavoda imenujejo gospodarske družbe, ki financirajo dejavnost zavoda.
Predstavnik zainteresirane javnosti v svetu zavoda je praviloma predstavnik zavarovalništva. Imenujejo ga območne zavarovalnice, ki se ukvarjajo s požarnim zavarovanjem.
9. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in je vezan na mandat občinskega sveta. Po poteku mandata so lahko ponovno imenovani.
10. člen
Pristojnosti sveta zavoda:
– sprejema statut zavoda in statutarne spremembe v soglasju z ustanoviteljem,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge ter mnenja o posameznih vprašanjih s področja delovanja zavoda,
– na predlog direktorja imenuje člane strokovnega sveta,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
Strokovni svet
11. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in odloča o strokovnih vprašanjih.
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih izmed strokovnih delavcev imenuje svet zavoda.
Člani strokovnega sveta so lahko tudi zunanji člani, strokovnjaki s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge se natančno določijo s statutom.
Direktor zavoda
12. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, ga predstavlja in zastopa ter je odgovoren za zakonitost dela. Direktor tudi vodi strokovno delo zavoda in je zanj odgovoren svetu zavoda.
13. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
14. člen
Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa. Direktor mora poleg splošnih, z zakonom določenih, pogojev izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
1. končana VII. stopnja izobrazbe tehnične ali družboslovne smeri,
2. najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
3. opravljen splošen in poseben del strokovnega izpita iz varstva pred požarom,
4. izkušnje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
V. FINANCIRANJE ZAVODA
15. člen
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delovanje zavoda. Ustanovitelj zagotavlja sredstva zavodu za delovanje v skladu z zakonom, standardi in normativi.
Zavod pridobiva sredstva za delovanje:
– iz sredstev ustanovitelja v obsegu, ki je določen vsako leto z letno pogodbo med ustanoviteljem in zavodom,
– iz pogodb zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb za katere zavod opravlja storitve,
– z lastno dejavnostjo.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja izključno za razvoj svoje dejavnosti.
17. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. Zavod se sme zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
18. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu neomejeno. Pravne posle z nepremičnim premoženjem pa lahko opravlja le s soglasjem ustanovitelja. Nepremično premoženje, ki ga zavod potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, mu ustanovitelj da v upravljanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka se prenesejo na Koroški gasilski zavod vse pravice in obveznosti Gasilskega zavoda Ravne na Koroškem. Koroški gasilski zavod je pravni naslednik Gasilskega zavoda Ravne na Koroškem.
20. člen
Do imenovanja novih članov sveta zavoda traja mandat starim članom sveta zavoda.
21. člen
Direktorju zavoda se mandat podaljša do registracije zavoda.
22. člen
Ta odlok začne valjati z dnem objave v Uradnem listu RS.
23. člen
Z uveljavitvijo tega odloka v preneha veljati Odlok o ustanovitvi Gasilskega zavoda Ravne na Koroškem (MUV, 9/94).
Št. 002-01-0001/2005-107
Ravne na Koroškem, dne 16. februarja 2005.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti