Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

814. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje, stran 2043.

Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99 in 27/04) je Občinski svet občine Prebold na 25. seji dne 24. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine obveznega prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik (v nadaljevanju: uporabnik) za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje in za povečanje kapacitete obstoječega priključka na javno vodovodno omrežje (v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji).
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe vodovodno omrežje ali vodovodno omrežje v izgradnji, v lasti Občine Prebold in v upravljanju gospodarske javne službe – Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec).
3. člen
Za priključitev na javno vodovodno omrežje se uporabniku zaračuna obvezni prispevek v višini:
                                  SIT
1. – za eno gospodinjstvo do povprečne porabe
  pitne vode 16 m3/mesec                  240.000
  – za vikend, klet, zidanico do povprečne porabe
  pitne vode 16 m3/mesec                  240.000
  – za samostojne garaže do povprečne porabe
  pitne vode 3 m3/mesec                   150.000
2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
  gostinstvo do povprečne porabe vode
  3 m3/mesec                        240.000
  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
  gostinstvo do povprečne porabe vode
  6 m3/mesec                        290.000
  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
  gostinstvo do povprečne porabe vode
  9 m3/mesec                        340.000
  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
  gostinstvo do povprečne porabe vode
  12 m3/mesec                        390.000
  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine
  in gostinstvo s porabo vode nad 12 m3/mesec       390.000 +
  za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec               9.100
3. – za kmetijstvo do povprečne porabe pitne
  vode 12 m3/mesec                     240.000
  – za kmetijstvo s povprečno porabo pitne
  vode nad 12 m3/mesec                  240.000 +
  – za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec              9.100
Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki prvič pričenjajo z dejavnostjo, oziroma povečujejo svojo dejavnost na območju Občine Prebold ter prosilci iz 3. točke 3. člena, ki investirajo v kmetijo odprtih vrat ali stacionarni kmečki turizem. Le tem se priključek izvede na podlagi odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo izda za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave na pisno vlogo investitorja. Odlog plačila je eno leto od začetka poslovanja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V primeru zamude pri plačilu odložene obveznosti po preteku odloženega roka in v primeru prenehanja poslovanja prosilca – investitorja, ima upravljavec omrežja pravico, da investitorju fizično prekine dobavo pitne vode.
4. člen
Obvezni prispevek je uporabnik dolžan plačati glede na namembnost objekta in kapaciteto priključka. Če uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko obveznega prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške izdaje novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljavca na osnovi:
– meril in kriterijev tega odloka,
– podatkov uporabnika o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta za interno vodovodno omrežje.
6. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje izvede upravljavec omrežja ali od njega pooblaščeno podjetje na osnovi plačanega obveznega prispevka in na stroške uporabnika.
7. člen
Uporabniki lahko obvezni prispevek iz 3. člena tega odloka poravnajo v več obrokih. Za obročno plačevanje na osnovi vloge o obročnem plačevanju skleneta uporabnik in upravljavec posebno pogodbo v kateri določita število obrokov, višino posameznega obroka, čas zapadlosti in pogoje zavarovanja plačila. Plačilo prispevka ali sklenjena posebna pogodba je osnova za pridobitev soglasja za priklop na javno vodovodno omrežje.
8. člen
Uporabnik, ki se naknadno priključuje na javno vodovodno omrežje, ki so ga skladno odloku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarnih in sekundarnih vodovodov (Uradni list RS, št. 99/99) v določenem deležu sofinancirali občani in Občina Prebold, je dolžan za pridobitev soglasja za priklop na javno vodovodno omrežje predhodno plačati svoj delež sovlaganja in na osnovi tega pridobiti pozitivno mnenje Občine Prebold. Šele na podlagi tega pozitivnega mnenja lahko pridobi soglasje od upravljavca javnega vodovodnega omrežja.
9. člen
Obvezni prispevek se ne plača za gradnjo objektov:
– socialnih in neprofitnih stanovanj,
– v katerih se izvaja javni program s področij predšolske vzgoje in izobraževanja,
– v katerih se izvajajo javni programi socialnih in zdravstvenih storitev,
– za pokopališko dejavnost,
– za šport, rekreativne namene in igrišča,
– v katerih se izvaja javni program kulturne dejavnosti za potrebe občanov,
– za izboljšanje ekološkega stanja,
– s področja požarnega varstva in Civilne zaščite.
Pogoj za oprostitev plačila obveznega prispevka za navedene objekte je financiranje iz javnih sredstev.
10. člen
Upravljavec enkrat letno uskladi podatke glede povečanja porabe pitne vode nad, s soglasjem določeno porabo. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem določeno povprečno mesečno porabo pitne vode v preteklih 12 mesecih, si mora pridobiti novo soglasje in doplačati obvezni prispevek v skladu s 3. členom, točka 2 in 3 tega odloka.
11. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz 9. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z upravljavcem v tem času ne dogovori o načinu poravnave, upravljavec sproži tožbo zoper uporabnika.
12. člen
Vsem pravnim osebam, ki v svojem soglasju za priklop na vodovodno omrežje nimajo omejitve količine, upravljavec javnega vodovoda izda brezplačno soglasje z omejitvijo. Osnova za izračun omejitve je povprečje porabljene pitne vode v zadnjih petih letih, ali pa povprečna letna poraba pitne vode v zadnjih petih letih, če je ta bolj ugodna.
13. člen
V primeru odklopa z javnega vodovodnega omrežja je plačan obvezni prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v Občini Prebold glede na tehnične pogoje in presojo upravljavca. Lastnik soglasja oziroma obveznega prispevka si mora od upravljavca pridobiti za ta prenos novo soglasje.
14. člen
Lastnik soglasja oziroma obveznega prispevka lahko prenese obvezni prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta prenos mora biti izvršen pisno pri upravljavcu. Če dosedanji lastnik soglasja prenese obvezni prispevek na dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s 3. členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost prispevka glede na odobreno porabo. Novi uporabniki si morajo pridobiti novo soglasje za priklop.
15. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, si mora uporabnik pridobiti novo soglasje in poravnati razliko v višini obveznega prispevka, določenega v 3. členu tega odloka. Negativna razlika se ne vrača.
16. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v fazi gradnje ni znana, mora uporabnik plačati obvezni prispevek za 12 m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si mora nato pri upravljavcu pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
17. člen
Obvezni prispevek za priključitev na javno vodovodno omrežje plača uporabnik na transakcijski račun upravljavca.
18. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na javno vodovodno omrežje so prihodek proračuna Občine Prebold in se izključno uporabljajo za novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve vodovodnega omrežja s pripadajočimi objekti na območju občine Prebold. Upravljavec je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na javno vodovodno omrežje odvesti v proračun Občine Prebold.
19. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat letno upravljavec na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad RS v Uradnem listu RS. Predlog za uskladitev višine prispevka pripravi upravljavec v roku enega meseca od objave podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu za tekoče leto. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu RS.
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje (Uradni list RS, št. 86/02) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje (Uradni list RS, št. 114/03).
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-05/13/2005-01
Prebold, dne 24. februarja 2005.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti