Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

794. Ugotovitveni sklep, stran 2035.

Na podlagi drugega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 87/01, 51/02 in 108/03 – odločba US) ter 27. in 32. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 10. februarja 2005 sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1
Občinski svet Mestne občine Koper ugotavlja, da so v skladu s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi nastali razlogi za prenehanje mandata članici Občinskega sveta Mestne občine Koper Ireni Fister, ker je dne 22. decembra 2004 podala odstop s te funkcije.
Mandat članice Občinskega sveta Mestne občine Koper ji preneha z dnem 10. februar 2005.
2
Ireni Fister z dnem 10. februar 2005 preneha tudi mandat članice Odbora za finance in gospodarstvo ter članice Statutarno-pravne komisije, ker je podala odstop s teh funkcij.
3
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 116-7/2003
Koper, dne 10. februarja 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi della Legge sulle autonomie locali, per effetto dell’articolo 37 a, secondo comma, (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93; 6/94- sentenza della CC, 45/94-sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – sentenza della CC, 44/96 – sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 59/99 – sentenza della CC, 70/00, 87/01, 51/02 e 108/03-sentenza della CC) ed in virtù degli articoli 27 e 32 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 10 febbraio 2005, ha accolto la seguente
D E L I B E R A R I C O G N I T I V A
1
Il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria rileva che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 37 a della Legge sulle autonomie locali, previste per la cessazione del mandato di consigliere del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria a Irena Fister che in data del 22 dicembre 2004 ha rassegnato le dimissioni da tale carica.
Alla sunnominata, il mandato di membro del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria cessa il giorno 10 febbraio 2005.
2
Dal 10 febbraio 2005, Irena Fister decade anche dalla funzione di membro del Comitato per le finanze e l’economia e di membro della Commissione giuridico – statutaria avendo essa rassegnato le dimissioni da tali cariche.
3
La presente delibera diventa immediatamente efficace ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: K1116-7/2003
Capodistria, 10 febbraio 2005.
COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
SINDACO
Boris Popovič m. p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti