Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

782. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2005, stran 2021.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01, 51/02, 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 12/99, 36/99, 59/99, 94/00, 100/00, 28/01, 16/02, 108/03 in 77/04 – odločba US RS), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 24. redni seji dne 2. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Dobrepolje za leto 2005 določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja ter obseg zadolževanja in poroštev občine na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna se pripravi in sprejme na ravni podkontov, objavi pa se na ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2005 določa v naslednji višini:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              v tisoč SIT
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun 2005
-----------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)                      645.026
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  304.626
70  DAVČNI PRIHODKI                      243.000
700 Davki na dohodek in dobiček                175.000
703 Davki na premoženje                     34.500
704 Domači davki na blago in storitve              33.500
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      61.626
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                         16.676
711 Takse in pristojbine                     2.000
712 Denarne kazni                         200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             500
714 Drugi nedavčni prihodki                   42.250
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     17.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja                  17.000
73  PREJETE DONACIJE                         –
730 Prejete donacije iz domačih virov                –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    323.400
740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                 323.400
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              808.026
40  TEKOČI ODHODKI                       127.295
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              32.320
401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                           5.400
402 Izdatki za blago in storitve                85.575
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve                           4.000
41  TEKOČI TRANSFERI                      221.131
410 Subvencije                          2.600
411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                       152.632
412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                        25.449
413 Drugi tekoči domači transferi                40.450
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   359.990
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             359.990
43  INVESICIJSKI TRANSFERI                   99.610
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
   osebam, ki niso pror. uporabniki              94.550
432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                         5.060
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali
   PRIMANJKLJAJ (I. -II.)                  -163.000
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun 2005
-----------------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.
   IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV                 3.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POS.
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                3.000
750 Prejeta vračila danih posojil – od
   posameznikov                         3.000
751 Prodaja kapitalskih deležev                   –
752 Kupnine iz naslova privatizacije                 –
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                     24.000
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                     24.000
440 Dana posojila                        24.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb             –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                          –
   VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN
   SPREMEM.KAPITAL.DELEŽ. (IV.-V.)              -21.000
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun 2005
-----------------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE                        –
50  ZADOLŽEVANJE                           –
500 Domače zadolževanje                       –
   VIII. ODPLAČILA DOLGA
55  ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
   IX. PRENOS SREDSTEV NA RAČUNU
   IZ LETA 2004                        184.000
   X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
   SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
   XI. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
   XII. NETO FINANCIRANJE (VI.+XI.)              21.000
-----------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strain Občine Dobrepolje.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 800 tisoč tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 1.500.000 tolarjev za posamezen namen, odloča župan in o uporabi sredstev obvesti občinski svet.
4. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatrni odhodki poravnajo s sredstvi drugih postavk posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, za katera so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom, odloča župan in sicer: na področju vseh vrst investicij in vzdrževanju cest do višine 3.000.000 tolarjev, na ostalih področjih pa do višine 1.000.000 tolarjev
Župan odloča tudi o odprtju novega šestmesečnega podkonta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence.
Prerazporeditev pravice porabe iz drugega odstavka tega člena in odprtje novega podkonta iz tretjega odstavka tega člena župan odobri s pisnim sklepom iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Med letom prispela proračunska sredstva za določen namen, se lahko porabijo za namen, za katerega so bila prejeta.
5. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2005 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v prihodnjih letih, v višini, ki ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2006 do višine 60% navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika, prevzetih v letu 2005, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljani v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Uporabniki so dolžni občinski upravi predložiti finančne načrt za naslednje proračunsko obdobje do 31. oktobra tekočega leta in poročilo o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto do 1. marca.
7. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije občinskega proračuna do višine 1.500.000 tolarjev za posamezen namen, odloča župan.
8. člen
Kot sredstva za delo se občinski upravi in izvajalskim organizacijam zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke in
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotavljajo mesečno glede na zasedno število delavcev in funkcionarjev v načrtu delovnih mest, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za materialne stroške in druge odhodke občinske uprave in izvajalskih organizacij se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
9. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.
Sredstva proračuna se uporabnikom za zagotavljanje nujnih zakonsko opredeljenih potreb med letom praviloma dodeljujejo kot mesečne akontacije v višini dvanajstine. V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.
Uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci v tekočem proračunskem letu je rok, določen z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 20 tisoč tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
V primeru, da do konca leta 2005 ne bi bil sprejet proračun za leto 2006, se v obdobju začasnega financiranja Občine Dobrepolje v letu 2006 uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-1/05
Videm, dne 2. marca 2005.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti