Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

787. Odlok o turistični taksi v Občini Grosuplje, stran 2027.

Na podlagi 19. in 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 7. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 27. redni seji dne 23. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Grosuplje
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Grosuplje, zavezanci za plačilo, oprostitve, način plačila in poročanja ter nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljevanju: turisti) v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ta odlok ne določa drugače.
OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Plačila turistične takse so oproščene osebe iz prvega odstavka 27. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma, turistično takso v višini 50% pa plačujejo osebe, ki so navedene v drugem odstavku 27. člena prej navedenega zakona.
VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Turistično takso v skladu z določili Zakona o spodbujanju razvoja turizma določa občina v točkah, pri določitvi točk pa upošteva vrsto turističnih gostinskih obratov, bivanje v sezonskem ali zunajsezonskem obdobju in obseg ugodnosti in storitev, ki jih brezplačno nudi turistom.
5. člen
Ob upoštevanju kriterijev iz predhodnega člena tega odloka se za območje Občine Grosuplje določi turistična taksa v višini 10 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke turistične takse znaša v skladu z Zakona o spodbujanju razvoja turizma 22 SIT, Vlada RS pa lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenskih potrebščin uskladi vrednost točke.
UPORABA SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej in sicer predvsem za:
1. informacijsko turistično dejavnost, ki vključuje:
– informiranje turistov,
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk (v nadaljevanju: obiskovalcev),
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
– sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
2. spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
3. trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
4. razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom,
5. organizacijo in izvajanje prireditev,
6. ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
7. druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.
POBIRANJE IN ODVAJANJE TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljevanju: samostojni podjetnik posameznik), sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice (v nadaljevanju: sobodajalci in kmetje), ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in na račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve v skladu s 27. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma v evidenci, ki je določena v 31. členu navedenega zakona.
Osebe iz prvega odstavka tega člena nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na vplačilni podračun Občine Grosuplje – turistične takse št. 01232-4323206256, hkrati pa so v navedenem roku dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Poročilo morajo oddati na obrazcu, ki je priloga temu odloku.
Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi prebivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE
8. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc kot tudi prisilno izterjavo plačila takse v skladu z 32. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma opravlja pristojni davčni organ. Medsebojna razmerja med občino in davčno upravo se uredijo s pogodbo.
Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja tudi pristojni občinski organ v okviru svojih pooblastil.
KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
Z globo od 1,000.000 SIT do 3,000.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne:
– pobira takse v skladu s prvim in drugim odstavkom 7. člena tega odloka,
– če ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo četrtega odstavka 7. člena tega odloka,
– vodi evidence v skladu z 31. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
Z globo od 50.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo od 300.000 SIT do 1,000.000 SIT se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje.
Z globo 30.000 SIT do 100.000 SIT se kaznujeta za prekrške iz prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje.
KONČNE DOLOČBE
10. člen
Za vsa ostala vprašanja, ki niso opredeljena v tem odloku, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o turistični taksi v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 89/98).
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 417-6/97
Grosuplje, dne 23. februarja 2005.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti