Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

783. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2005, stran 2023.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 in odl. US, Uradni list RS, št. 80/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 55/99), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 98. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 15. redni seji dne 24. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dolenjske Toplice
za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dolenjske Toplice za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu; proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja poroštev občine in javnega sektorja občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------------
   Konto                        R2004     P2005
-----------------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      458.309.000  563.590.428
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            289.522.000  304.159.428
70  DAVČNI PRIHODKI                244.412.000  262.703.428
700 Davki na dohodek in dobiček          186.054.000  190.769.428
   7000 Dohodnina                186.054.000  190.769.428
   703 Davki na premoženje            25.731.000   26.718.000
   7030 Davki na nepremičnine           15.286.000   15.921.000
   7032 Davki na dediščine in darila         15.000     16.000
   7033 Davki na promet z nepremičninami
   in na finančno premoženje            4.814.000   5.010.000
703 Ostali prihodki (22. čl. ZFO)          5.616.000   5.771.000
704 Domači davki na blago in storitve        32.627.000   45.216.000
   7044 Davki na posebne storitve          223.000    232.000
   7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 32.404.000   44.984.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI               45.110.000   41.456.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  9.800.000   10.320.000
   7101 Prihodki od udeležbe na dobičku in
   dividend drugih podjetij in fin. institucij       0     20.000
   7102 Prihodki od obresti            3.000.000   3.000.000
   7103 Prihodki od premoženja           6.800.000   7.300.000
711 Takse in pristojbine              1.737.000   1.808.000
   7111 Upravne takse in pristojbine        1.737.000   1.808.000
712 Denarne kazni                   123.000    128.000
   7120 Denarne kazni                123.000    128.000
   Konto                        R2004     P2005
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       550.000    600.000
   7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev    550.000    600.000
714 Drugi nedavčni prihodki            32.900.000   28.600.000
   7141 Drugi nedavčni prihodki          32.900.000   28.600.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI              20.000.000  100.000.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev      20.000.000  100.000.000
   7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč   20.000.000  100.000.000
73  PREJETE DONACIJE                1.400.000   1.000.000
730 Prejete donacije iz domačih virov        1.400.000   1.000.000
   7300 Prejete donacije iz domačih virov za
   tekočo porabo                  1.400.000   1.000.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI              147.387.000  158.431.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
   institucij                  147.387.000  158.431.000
   7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 119.787.000   130.931000
   7401 Prejeta sredstva iz pror. lok. skupnosti 27.600.000   27.500.000
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       477.774.354  636.180.428
 
40  TEKOČI ODHODKI                118.279.354  143.595.428
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       19.599.354   34.335.428
   4000 Plače in dodatki             17.000.000   28.935.428
   4001 Regres za letni dopust            694.000   1.050.000
   4002 Povračila in nadomestila          1.000.000   3.300.000
   4003 Sredstva za delovno uspešnost        200.000    300.000
   4004 Nadurno delo                 650.000    750.000
   4009 Drugi izdatki zaposlenim           55.354       –
401 Prisp. delodajalca za soc. varnost       3.400.000   5.500.000
402 Izdatki za blago in storitve          92.880.000  100.560.000
   4020 Pisarniški in splošni material in
   storitve                    19.030.000   20.255.000
   4021 Posebni material in storitve        1.800.000   1.500.000
   4022 Energija, voda, komun. in komunik. st.   7.900.000   8.600.000
   4023 Prevozni stroški in storitve         545.000   1.500.000
   4024 Izdatki za službena potovanja        450.000    650.000
   4025 Tekoče vzdrževanje            32.000.000   35.380.000
   4026 Najemnine in zakupnine (leasing)      1.900.000   3.400.000
   4028 Davek na izplačane plače           800.000   1.900.000
   4029 Drugi operativni odhodki         28.455.000   25.875.000
409 Rezerve                     2.400.000   3.200.000
   4090 Splošna proračunska rezervacija      2.400.000   3.200.000
41  TEKOČI TRANSFERI               151.869.000  160.780.000
410 Subvencije                   10.485.000   10.675.000
   4102 Subv. privatnim podj. in zasebnikom    10.485.000   10.675.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    89.594.000   94.745.000
   4111 Družinski prej. in starš. nadomestila    650.000    650.000
   4112 Transferi za zagotavljanje soc. varnosti  1.500.000    500.000
   4117 Štipendije                     –    225.000
   4119 Drugi transferi posameznikom       87.444.000   93.370.000
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam    22.475.000   24.310.000
   4120 Tekoči transf. neprof. org. in ustanovam 22.475.000   24.310.000
413 Drugi tekoči domači transferi         29.315.000   31.050.000
   4131 Tekoči transf. v sklade soc. zavarovanja  3.750.000   4.000.000
   4132 Tekoči transf. v druge javne
   skl. in agenc.                  150.000    200.000
   4133 Tek. transf. v javne zavode in druge
   izvajalce javnih služb             24.315.000   26.650.000
   4135 Zavetišče za živali            1.100.000    200.000
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             75.756.000  245.005.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       75.756.000  245.005.000
   4200 Nakup zgradb in prostorov         8.100.000   5.900.000
   4202 Nakup opreme                2.820.000   10.100.000
   4203 Nakup drugih osnovnih sredstev           –    100.000
   4204 Novogradnje, rekonstruk. in adaptacije   4.770.000  155.300.000
   4205 Investicijski vzdrževanje in obnove    2.050.000   6.000.000
   4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev    12.020.000   13.200.000
   4208 Študije o izvedljivosti projektov,
   projektna dokumentacija, nadzor
   in investicijski inženiring          45.996.000   55.905.000
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            131.870.000   86.800.000
430 Investicijski transferi            131.870.000   86.800.000
   4302 Investicijski transferi
   neprofitnim org.                3.440.000   6.000.000
   4303 Investicijski transferi javnim
   podjetjem                   121.130.000   74.800.000
   4307 Investicijski transferi javnim
   zavodom in drugim izvajalcem javnih služb    7.300.000   6.000.000
   III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)   -19.465.354  -72.590.000
   Konto                        R2004     P2005
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV               –       –
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV               1.330.000   2.100.000
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV               1.330.000   2.100.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb     1.330.000   2.100.000
   4410 Povečanje kapitalskih deležev v JP         –   2.100.000
   4412 Povečanje kap. del. v priv. podjetjih   1.330.000       –
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)    -1.330.000   -2.100.000
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
   VII. ZADOLŽEVANJE                    –   48.000.000
50  ZADOLŽEVANJE                      –   48.000.000
500 Domače zadolževanje                   –   48.000.000
   5501 Najeti krediti pri poslovnih bankah        –   48.000.000
   VIII. ODPLAČILA DOLGA                  –       –
   IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      -20.795.354  -26.690.000
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            –   48.000.000
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   19.465.354   19.210.000
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2004
   9009 Splošni sklad za drugo          20.795.354   26.690.000
-----------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med postavkami in področjih proračuna oziroma pri neposrednem uporabniku, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij.
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
Župan Občine Dolenjske Toplice je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 10% brez soglasja občinskega sveta oziroma da prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 20% posameznega področja.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 130% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika, od tega:
– v letu 2006 85% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 45% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 3,200.000 SIT.
Na predlog neposrednega proračunskega uporabnika odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 1,000.000 SIT župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 1,000.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do zakonske višine.
Obseg poroštev občine za izpolnjevanje obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dolenjske Toplice ter zadolžitve in izdaja poroštev pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine drugim fizičnim in pravnim osebam, v letu 2005 ne sme preseči skupne višine glavnice z zakonom določene višine.
O kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna odloča župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Posredni uporabnik občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene za katere so odobrene.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine kot predstojniku občine, predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžno dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, direktor občinske uprave ali nadzorni odbor.
11. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-02-274/05-01
Dolenjske Toplice, dne 24. februarja 2005.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti