Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

813. Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2005, stran 2041.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 18. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na 15. redni seji dne 28. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Miren-Kostanjevica
za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Miren-Kostanjevica za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v tisoč tolarjev
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2005
---------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74+75)                   856.272
   PRIHODKI (70+71)                     597.824
70  DAVČNI PRIHODKI                     440.876
   700 Davki na dohodek in dobiček             346.345
   703 Davki na premoženje                  54.758
   704 Domači davki na blago in storitve           39.773
71  NEDAVČNI PRIHODKI                    156.948
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                      131.500
   711 Takse in pristojbine                  2.356
   712 Denarne kazni                      400
   714 Drugi nedavčni prihodki                22.692
72  KAPITALSKI PRIHODKI                    37.000
   720 Prihodki od prodaje stanovanj             27.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč             10.000
73  PREJETE DONACIJE                     30.690
   730 Prejete donacije iz domačih virov           30.690
74  TRANSFERNI PRIHODKI                   185.758
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                185.758
75  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                5.000
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             872.334
40  TEKOČI ODHODKI                      170.898
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           45.624
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                          5.610
   402 Izdatki za blago in storitve             113.764
   409 Rezerve                        5.900
41  TEKOČI TRANSFERI                     249.885
   410 Subvencije                       4.500
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                    142.700
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                       31.423
   413 Drugi tekoči domači transferi             71.262
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                  369.811
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          369.811
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  81.740
   430 Investicijski transferi                81.740
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
   (PRIMANJKLJAJ) I.-II.                  -16.062
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2005
---------------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
   DELEŽEV                            –
   V. DANA POSOJILA                        –
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.-V.)                            –
 
C) RAČUN FINANCIRANJA v tisoč SIT
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2005
---------------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE                       –
   VIII. ODPLAČILA DOLGA                     –
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           -16.062
---------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
– Prihodki za izgradnjo pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna – priloga.
Župan najkasneje v mesecu septembru in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
Rebalans proračuna se sprejme s sklepom občinskega sveta in objava ni potrebna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Županu se dovoli prekoračitev posameznih proračunskih postavk v nujnih primerih, in sicer:
– do 1 mio SIT za 20%,
– od 1 do 5 mio SIT za 15%,
– nad 5 mio SIT za 10%.
Za naslednje postavke se županu dovoli prerazporejanje sredstev v okviru skupnega zneska:
– plače in drugi izdatki zaposlenim,
– prispevki delodajalcev za socialno varnost,
– vzgoja in izobraževanje,
– otroško varstvo.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 0,5% prihodkov proračuna.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2,000.000 tolarjev in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Občina bo v letu 2005 odhodke usklajevala s prihodki. Kolikor pa to ne bo mogoče se bo občina zadolžila v skladu z zakonom.
Občina ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je. Kolikor pa bi bilo to potrebno, se bodo poroštva sprejemala s sklepom občinskega sveta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi in izvrševanjem proračuna opravlja nadzorni odbor, ki dvakrat letno pripravi poročilo občinskemu svetu in pooblaščen revizor v skladu z navodilom o oblikah in izvajanju notranjega finančnega nadzora v občinah (Uradni list RS, št. 9/01).
Pooblaščenega revizorja sprejme občinski svet na predlog župana.
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Miren-Kostanjevica v letu 2006, se uporablja ta odlok in sklep župana do sprejetja proračuna za leto 2006 oziroma v skladu z akti občine.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-4/2005
Miren, dne 28. februarja 2005.
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti