Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005

Kazalo

832. Uredba o koncesiji za rabo vode na odseku vodotoka Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib, stran 2105.

Na podlagi drugega odstavka 139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za rabo vode na odseku vodotoka Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija na delu vodnega telesa Letuške struge ob Savinji za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnici z naslednjimi parametri (v nadaljnjem besedilu: območje koncesije):
+-------------+---------+------------------+------------------+-------------+
|DEL VODNEGA |OBČINA  |KOORDINATE    |KOORDINATE    |Instalirani |
|TELESA    |     |GORVODNE MEJE DELA|DOLVODNE MEJE DELA|pretok    |
|(ime     |     |VODNEGA TELESA  |VODNEGA TELESA  |odvzema vode |
|vodotoka)  |     |Y/X        |Y/X        |za      |
|       |     |         |         |ribogojnico |
|       |     |         |         |(l/s)    |
+-------------+---------+------------------+------------------+-------------+
|Letuška   |Braslovče|5 503 858,53   |5 504 040,78   |200*     |
|struga ob  |     |5 128 105,29   |5 127 937,31   |       |
|Savinjii   |     |         |         |       |
+-------------+---------+------------------+------------------+-------------+
(2) Instalirani pretok odvzema vode za ribogojnico iz tabele iz prejšnjega odstavka je največji dovoljeni pretok odvzema vode za ribogojnico. Odvzem vode za ribogojnico ne sme nikdar povzročiti, da se pretok vode v Letuški strugi ob Savinji zmanjša pod 250 l/s.
II. POGOJI ZA DODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
2. člen
(1) Koncesija iz prejšnjega člena se podeli obstoječemu imetniku koncesije za rabo vode v obstoječi ribogojnici na Letuški strugi ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib, ki je bila podeljena na podlagi Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Ljubnica in Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 76/01, 49/03 in 41/04 – ZVO-1).
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli brez javnega razpisa, saj gre za povečanje obsega koncesije, pri čemer se pogoji koncesije niso spremenili, in obstoječi imetnik koncesije izpolnjuje predpisane pogoje.
3. člen
(1) Koncesija za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib se podeli imetniku koncesije iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) na koncesijskem območju za obdobje 30 let.
(2) Začetek izvajanja koncesije se šteje na dan, ko postane odločba o določitvi koncesionarja dokončna.
(3) Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom, ki ureja vode.
4. člen
(1) Koncesionar mora poleg pogojev, predpisanih za dejavnost vzreje rib in obratovanje ribogojnic, zagotavljati tudi ukrepe:
– zavarovanja zemljišč, objektov, naprav in drugih dobrin pred škodljivimi posledicami delovanja ribogojnice,
– omogočanja spošne rabe vode na koncesijskem območju,
– ohranjanja biološke raznovrstnosti in varstva habitatov ter biološkega ravnotežja na koncesijskem območju,
– rednega ugotavljanja pretoka odvzema vode za ribogojonico in pretoka vode v Letuški strugi ob Savinji na koncesijskem območju in
– zagotavljanja takega režima odvzema vode za ribogojnico, da pretok odvzete vode ne presega instaliranega pretoka iz tabele iz prvega odstavka 1. člena te uredbe, pretok vode v Letuški strugi ob Savinji pa se zaradi rabe vode v ribogojnici ne zmanjša pod vrednost iz drugega odstavka 1. člena te uredbe.
(2) Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
III. PLAČILO ZA KONCESIJO
5. člen
(1) Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako leto rabe vode posebej ves čas trajanja koncesije.
(2) Višina plačila za koncesijo je sorazmerna razpoložljivosti vode in vrednosti, ki jo za vzrejene vodne organizme imetniki koncesije pridobijo na trgu.
(3) Koncesionar krije tudi vse stroške povzročanja obremenitve okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in nadomestne stroške ureditve prostora, ki nastanejo zaradi vzreje salmonidnih vrst rib, ki je predmet koncesije.
6. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna občine, na območju katere je območje koncesije.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo in Občino Braslovče razdeli v razmerju 40 : 60 v korist občine.
(3) Razdelitev plačila za koncesijo med državo in občino iz prejšnjega odstavka je določena na podlagi podatkov o razvitosti infrastrukture lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja v tej občini v skladu s predpisom, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini.
7. člen
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej na podlagi ocenjene letne količine vzrejenih salmonidnih vrst rib.
(2) Osnova plačila za koncesijo je količina 100 kg šarenke (oncorhynchus mykiss) na 1 l/s instaliranega pretoka vode za ribogojnico iz tabele iz prvega odstavka 1. člena te uredbe.
(3) Ocenjena letna količina vzrejenih salmonidnih vrst rib iz prvega odstavka tega člena se izračuna kot zmnožek osnove plačila za koncesijo in instaliranega pretoka vode ribogojnice iz tabele iz prvega odstavka 1. člena te uredbe in se izraža v 100 kg vzrejenih salmonidnih vrst rib.
8. člen
(1) Ceno osnove plačila za koncesijo določi minister, pristojen za okolje, do 31. decembra za naslednje leto s skepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Cena osnove plačila za koncesijo se določi kot letna povprečna vrednost 100 kg šarenke, izračunana na podlagi statističnih podatkov o odkupni ceni salmonidnih vrst rib.
9. člen
Koncesionarju se plačilo za koncesijo obračuna v višini, ki je enaka 2% prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzrejenih salmonidnih vrst rib, pri čemer je prodajna vrednost ocenjene letne količine vzrejenih salmonidnih vrst rib enaka zmnožku cene osnove plačila za koncesijo in ocenjeni letni količini vzrejenih salmonidnih vrst rib iz 7. člena te uredbe.
10. člen
Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. januarja tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun plačila za koncesijo za preteklo leto.
11. člen
Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tej uredbi, mora posredovati podatke, potrebne za izračun plačila za koncesijo, v tridesetih dneh po prenehanju rabe vode za vzrejo salmonidnih vrst rib.
12. člen
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki dveh akontacij in poračuna plačil za koncesijo na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
(2) Znesek akontacije znaša polovico zadnjega plačila za koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe cene osnove plačila za koncesijo.
(3) Plačilo prve akontacije v letu zapade v plačilo zadnji delovni dan v juniju, druge akontacije v letu pa zadnji delovni dan v decembru.
(4) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom plačila za koncesijo in višino plačila za koncesijo se mora plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti koncesionarju v 60 dneh po tem, ko je agencija koncesionarju izstavila poračun plačil za koncesijo.
(5) Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
13. člen
Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo, v predpisanem roku, agencija uporabi za določitev višine plačila za koncesijo podatke o rabi vode iz svojih evidenc o rabi vode.
IV. NADZOR
14. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Koncesionar začne plačevati za koncesijo od dneva, ko postane odločba o določitvi koncesionarja dokončna.
16. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehajo uporabljati določbe Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Ljubnica in Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 76/01, 49/03 in 41/04 – ZVO-1), ki se nanašajo na rabo vode na Letuški strugi ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib.
17. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-14/2005/5
Ljubljana, dne 3. marca 2005.
EVA 2004-2511-0376
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik