Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005

Kazalo

835. Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, stran 2120.

Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K
o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa postopek za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, postopek za odvzem takšnega statusa ter zbirko podatkov teh društev.
2. člen
(mednarodno društvo, zveza društev)
Mednarodno društvo lahko pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ob izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, ki ureja raziskovalno dejavnost ter po postopku, določenem v tem pravilniku, če je v Republiki Sloveniji vpisano v evidenco mednarodnih društev ali zvez mednarodnih društev v skladu z zakonom, ki ureja društva.
Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za zveze društev, ki so organizirane in registrirane v skladu z zakonom, ki ureja društva.
3. člen
(postopek priznanja)
O podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, odloča minister, pristojen za področje znanosti (v nadaljnjem besedilu: minister), če so izpolnjeni pogoji, določeni z zakonom, ki ureja raziskovalno dejavnost.
Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti podeli minister z odločbo, v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.
4. člen
(pristojnost več ministrstev)
Če vloži predlog za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, društvo, ki poleg dejavnosti iz druge in četrte alineje prvega odstavka 5. člena tega pravilnika opravlja še drugo dejavnost, ki je v pristojnosti drugega ministrstva oziroma ministrstev, minister za ta del dejavnosti društva pred izdajo odločbe, pridobi soglasje pristojnega ministra oziroma ministrov.
Minister izda v skladu s tem pravilnikom, na predlog drugega ministrstva, predhodno soglasje za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, za tisti del dejavnosti društva, ki se izvaja na področju raziskovalne dejavnosti.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
5. člen
(pogoji)
Društvo mora za pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti;
– da ima dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, opredeljene v temeljnem aktu društva;
– da je zadnji dve leti pred vložitvijo zahteve za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, sredstva društva pretežno uporabljalo za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti;
– da je v obdobju zadnjih dveh let redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti;
– da ima izdelane programe bodočega delovanja;
– da ima izkazane pomembne dosežke svojega delovanja.
Za delovanje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti se šteje spodbujanje ali izvajanje namenov ali dejavnosti v skladu z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom. Spodbujanje ali izvajanje namenov ali dejavnosti društva se izkazuje s projekti in programi, ki jih društva izvajajo na področjih temeljnega oziroma aplikativnega raziskovanja, kot tudi prizadevanj pri sistematični uporabi znanja in razumevanja, pridobljenega s temeljnim oziroma aplikativnim raziskovanjem ter iz praktičnih izkušenj.
III. POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
6. člen
Društvo, ki želi pridobiti status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, mora na ministrstvo, pristojno za področje znanosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vložiti pisni predlog (v nadaljnjem besedilu: predlog).
Predlog mora vsebovati zahtevek za podelitev statusa društva z ustreznimi podatki iz 14. člena tega pravilnika, ki se vpisujejo v zbirko podatkov društev, ter z drugimi podatki, ki jih mora imeti vsaka vloga v upravnem postopku.
Predlogu je potrebno priložiti:
1. sklep pristojnega organa društva o vložitvi predloga za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti,
2. temeljni akt društva,
3. utemeljitev, zakaj predlagatelj meni, da društvo deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti,
4. poročilo o pretežnem uporabljanju sredstev društva za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, v pretekih dveh letih oziroma finančno poročilo za pretekli dve leti,
5. poročilo o tem, da je v obdobju zadnjih dveh let redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti oziroma vsebinsko poročilo o delu društva za pretekli dve leti,
6. poročilo o projektih oziroma programih, ki so bili prijavljeni na razpise ministrstva v okviru delovanja društva v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, v preteklih dveh letih (zlasti vrste projektov oziroma programov ter višina odobrenih oziroma prejetih finančnih sredstev),
7. programe bodočega delovanja,
8. izkaz pomembnih dosežkov svojega delovanja.
7. člen
(nepopolni predlogi)
Če predlog ne vsebuje vseh podatkov in listin oziroma dokazil iz prejšnjega člena, ga ministrstvo vrne društvu, da ga v 30 dneh dopolni oziroma predloži manjkajoče listine ali dokazila.
Če društvo pomanjkljivosti ne odpravi v roku iz prejšnjega odstavka, ministrstvo predlog zavrže. Priložena dokumentacija se vrne društvu.
8. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc ter pridobitev drugih podatkov po uradni dolžnosti)
Po vložitvi predloga ministrstvo po uradni dolžnosti pri pristojni upravni enoti oziroma ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve pridobi kopijo odločbe o registraciji društva oziroma potrdila o vpisu v evidenco mednarodnih društev.
9. člen
(strokovna komisija)
Popolni predlog obravnava strokovna komisija, sestavljena iz predsednika in najmanj dveh članov, ki jih imenuje minister izmed strokovnjakov s področja raziskovalne dejavnosti.
Strokovna komisija vsebinsko prouči, ali društvo izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti ter svoje strokovno mnenje o tem sporoči ministru v pisni obliki, in sicer v 20 dneh od prejema popolnega predloga. Strokovno mnenje mora vsebovati natančno obrazložitev, zakaj po mnenju strokovne komisije društvo izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti oziroma zakaj jih ne izpolnjuje. Strokovno mnenje podpišejo predsednik in člani komisije.
10. člen
(odločba)
Če društvo izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja raziskovalno dejavnost, mu minister z odločbo podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, za dobo petih let, z možnostjo podaljšanja statusa.
Če društvo pogojev, določenih z zakonom, ki ureja raziskovalno dejavnost, ne izpolnjuje, minister z odločbo zavrne predlog za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.
Minister odločbo iz prejšnjih dveh odstavkov izda v 30 dneh od prejema popolnega predloga. Odločba je dokončna.
Odločbo s pravnim poukom se vroči društvu, pristojni upravni enoti, ki je izdala odločbo o registraciji društva ter tudi drugim, ki imajo pravni interes, če to zahtevajo.
Društvo pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, z dnem pravnomočnosti izdaje odločbe o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.
11. člen
(obveznosti društva po pridobitvi statusa)
Društvo, ki pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, mora:
1. v primeru morebitnih sprememb in dopolnitev temeljnega akta, najkasneje v treh mesecih po sprejemu, le-te sporočiti ministrstvu,
2. najkasneje šest mesecev pred iztekom petih let od podelitve statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, vložiti zahtevo za podaljšanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, če želi podaljšati status,
3. ministrstvu do konca meseca februarja predložiti vsebinsko poročilo o delu za preteklo leto in finančno poročilo o pretežnem uporabljanju sredstev društva za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, v preteklem letu,
4. o vseh spremembah v zvezi s svojim statusom oziroma pogoji za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, takoj obvestiti ministrstvo.
IV. PRENEHANJE STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE
V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU
RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
12. člen
(razlogi)
Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, preneha:
1. z iztekom roka, za katerega je bil podeljen,
2. če je društvo prenehalo obstajati,
3. če je društvo spremenilo temeljni akt oziroma svoje delovanje, tako da ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika,
4. če predloži zahtevo, da ne želi več imeti status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti,
5. če društvo eno leto ni izvajalo dejavnosti, opredeljene v drugi in četrti alineji prvega odstavka 5. člena tega pravilnika,
6. če ministrstvu do konca meseca februarja ne predloži vsebinsko poročilo o delu za preteklo leto in finančno poročilo o pretežnem uporabljanju sredstev društva za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, v preteklem letu, in navedenih poročil ne predloži tudi na posebno opozorilo ministrstva.
O prenehanju statusa izda minister odločbo na zahtevo društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (v primeru iz druge in četrte točke prejšnjega odstavka) oziroma po uradni dolžnosti (v primeru iz prve, tretje, pete in šeste točke prejšnjega odstavka).
V. ZBIRKA PODATKOV DRUŠTEV
13. člen
(zbirka podatkov društev)
Ministrstvo vodi zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zbirka podatkov društev).
Podatki, vpisani v zbirko podatkov društev, so javni.
14. člen
(vsebina zbirke podatkov društev)
Vpis v zbirko podatkov društev se opravi po pravnomočnosti odločbe o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.
V zbirko podatkov društev se vpišejo naslednji podatki:
1. datum in zaporedna številka odločbe, na podlagi katere je opravljen vpis,
2. ime društva,
3. podatki o registraciji društva (upravna enota, ki je odločbo o registraciji izdala, datum registracije),
4. sedež društva,
5. namen in naloge oziroma programi društva,
6. kraj izvajanja nalog društva.
V zbirko podatkov se vpisujejo spremembe podatkov iz druge do vključno šeste točke prejšnjega odstavka in datum sprememb.
15. člen
(izbris iz zbirke podatkov društev)
Izbris iz zbirke podatkov društev opravi ministrstvo na zahtevo društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti ali po uradni dolžnosti, skladno z določbami tega pravilnika.
Izbris iz zbirke podatkov društev se opravi po pravnomočnosti odločbe o prenehanju statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.
V primeru izbrisa se v zbirko podatkov društev vpiše številko in datum odločbe, na podlagi katere je opravljen izbris, z navedbo ali je bil izbris opravljen na zahtevo društva ali po uradni dolžnosti.
VI. PODALJŠANJE STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
16. člen
(podaljšanje statusa)
Društvo mora najkasneje šest mesecev pred iztekom petih let od podelitve statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, vložiti zahtevo za podaljšanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, če želi obdržati status. Na podlagi vložene zahteve ministrstvo preveri izpolnjevanje pogojev za podaljšanje statusa.
Za izvedbo postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Pri tem mora za podaljšanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, predlagatelj vlogi za podaljšanje statusa priložiti dokumentacijo iz četrte do vključno osme točke tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika, drugo dokumentacijo iz 6. člena tega pravilnika pa samo, če so podatki različni, kot so bili v času, ko je društvo zaprosilo za status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.
Po izvedenem postopku preverjanja minister izda odločbo o podaljšanju statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, za novo obdobje petih let oziroma odločbo o prenehanju statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(postopki po uradni dolžnosti)
Pri društvih, katerim je bil skladno s pravilnikom o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije (Uradni list RS, št. 62/96 in 13/97 – popravek) podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije brez omejitve dobe statusa, ministrstvo po preteku petih let od dneva izdaje odločbe o podelitvi statusa, po uradni dolžnosti preveri njihovo izpolnjevanje pogojev za status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, skladno z določbami tega pravilnika.
18. člen
(dokončanje potekajočih postopkov)
Pri društvih, ki so vlogo za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, vložila do uveljavitve tega pravilnika, se postopek dokonča skladno z določbami pravilnika o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti (Uradni list RS, št. 62/96, 13/97 – popravek in 72/01).
19. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti (Uradni list RS, št. 62/96, 13/97 – popravek in 72/01).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-01-17/2003
Ljubljana, dne 18. februarja 2005.
EVA 2005-3211-0006
dr. Jure Zupan l. r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo