Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005

Kazalo

854. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina, stran 2136.

Na podlagi tretjega odstavka 146. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99 in 139/04) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 3. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
1. člen
12.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»V letu 2005 se majhne in srednje družbe, ki bodo investirale v izgradnjo poslovnih objektov na območju celotne občine, oprosti plačila komunalnega prispevka ob upoštevanju in pod pogoji iz 12.c člena tega odloka.
Na območjih, ki niso komunalno opremljena, se komunalna infrastruktura zgradi skladno z občinskimi izvedbenimi prostorskimi akti, s projektno in tehnično dokumentacijo, s sprejetim proračunom in z načrti razvojnih programov občine.
Investitor, ki je oproščen plačila komunalnega prispevka v skladu s tem členom, mora z izgradnjo poslovnega objekta zagotavljati dodatna delovna mesta.
Investitorju, ki ne zgradi poslovnega objekta v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bil oproščen plačila komunalnega prispevka, in z izgradnjo drugačnega objekta ne izpolnjuje več pogojev za oprostitev, ter investitorju, ki z izgradnjo poslovnega objekta ne zagotovi dodatnih delovnih mest, se naknadno zaračuna oproščeni komunalni prispevek.«
2. člen
12.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»V letu 2006 se majhne in srednje družbe, ki bodo investirale v izgradnjo poslovnih objektov, na naslednjih lokacijah:
– v Ajdovščini: na območjih con Mirce, Pod letališčem, Servisna cona in Na gmajni,
– v Gojačah: na območju poslovne obrtne cone Gojače,
– v Črničah: na območju obrtne cone Črniče,
– v Batujah: na območju obrtne cone Pod Batujami,
oprosti plačila dela komunalnega prispevka, ki odpade na javno cesto v makadamski izvedbi, vodovodno omrežje za sanitarno pitno vodo in električno razdelilno omrežje, v višini in na način, ki je določen s tem členom, ob upoštevanju in pod pogoji iz 12.c člena tega odloka.
Občina v navedenih conah zagotavlja vsem investitorjem možnost priključitve na naslednjo komunalno infrastrukturo: javno cesto v makadamski izvedbi, vodovodno omrežje za sanitarno pitno vodo in električno razdelilno omrežje, izgradnjo katere bo občina zagotovila skladno z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti, s projektno in tehnično dokumentacijo, s sprejetim proračunom in z načrti razvojnih programov.
Investitorjem se za priključevanje na navedeno komunalno infrastrukturo ne obračuna komunalnega prispevka. Razliko do celotnega komunalnega prispevka se investitorjem obračuna skladno z določili tega odloka.
Priloga tega odloka so meje območij con Mirce, Servisna cona, Na Gmajni, Pod letališčem, Poslovno obrtne cone Gojače, obrtne cone Črniče in obrtne cone Pod Batujami, ki so razvidne iz grafičnih kart DKN v merilu 1:5000.
Investitor, ki je oproščen plačila komunalnega prispevka v skladu s tem členom, mora z izgradnjo poslovnega objekta zagotavljati dodatna delovna mesta.
Investitorju, ki ne zgradi poslovnega objekta v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bil oproščen plačila komunalnega prispevka, in z izgradnjo drugačnega objekta ne izpolnjuje več pogojev za oprostitev, ter investitorju, ki z izgradnjo poslovnega objekta ne zagotovi dodatnih delovnih mest, se naknadno zaračuna oproščeni komunalni prispevek.«
3. člen
12.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»Oprostitve iz 12.a in 12.b člena tega odloka ne veljajo za področje kmetijstva, ribištva in transporta ter za investicije v izgradnjo poslovnih objektov za storitvene dejavnosti na področju trgovine.
Pri oprostitvi plačila komunalnega prispevka iz 12.a in 12.b člena tega odloka se upošteva določila in predpise, ki veljajo za dodeljevanje državnih pomoči. Pri oprostitvi plačila komunalnega prispevka se upošteva potrjeno shemo državnih pomoči.«
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 353-138/99-2004
Ajdovščina, dne 3. marca 2005.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.