Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005

Kazalo

855. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Bled, stran 2136.

Na podlagi 16. člena Statuta občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 17. redne seje dne 17. 2. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Bled
1. člen
V 12. členu Poslovnika Občinskega sveta občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99 in 116/00) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:
»Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora v roku največ 2 mesecev pregledati članstvo v občinskih organih in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih članov.«
2. člen
V 27. členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»Župan zapre sejo za javnost v celoti ob obravnavi predlogov za podelitev občinskih priznanj in obravnavi vseh kadrovskih zadev.«
3. člen
24. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Bled se popravi, tako da se glasi:
»Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma direktor občinske uprave.
Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede na dnevni red seje potrebna.«
4. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma ob 17. uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot 5 ur«.
5. člen
V Poslovniku Občinskega sveta občine Bled se za 76. členom doda nova 7. točka Sprejem proračuna in zaključnega računa:
76.a člen
Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru.
76.b člen
Za sprejem proračuna Občine Bled se uporabljajo določbe 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73. in 74. in 75. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Bled.
76.c člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za skrajšani postopek.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-2/2005
Bled, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.