Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3792. Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (RePKRS)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3835. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo

Drugi akti

3834. Ustanovitveni akt Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada

MINISTRSTVA

3793. Pravilnik o priznanjih policije
3794. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z Odredbo o varnosti strojev

OBČINE

Brežice

3795. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mihaela v Pišecah z župniščem za kulturni spomenik lokalnega pomena
3796. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Stankovem za kulturni spomenik lokalnega pomena

Celje

3797. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, zazidava Vender

Cerkvenjak

3798. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990 za območje Občine Cerkvenjak, spremembe in dopolnitve v letu 2002

Črnomelj

3799. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta poslovna cona Ručetna vas

Hrpelje-Kozina

3800. Odlok o območju predkupne pravice občine na nepremičninah
3801. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Hrpelje-Kozina

Koper

3802. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Ob Kolodvorski" v Kopru
3803. Odlok o zazidalnem načrtu Stanovanjska soseska "Olmo"
3804. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za "območje ŠRC na Bonifiki" v Kopru
3805. Sklep o sprejetju novelacije programa opremljanja zemljišč za območje zazidalnega načrta Ob Kolodvorski
3806. Sklep o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje zazidalnega načrta Stanovanjska soseska Olmo
3807. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in drugih sorodnih oblikah javnega oglaševanja

Kranj

3808. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj
3809. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Kranj

Križevci pri Ljutomeru

3810. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 za območje Občine Križevci

Lenart

3811. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta jezera pri Sv. Trojici
3812. Sklep o povišanju povračila za priključno zmogljivost
3813. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Majšperk

3814. Odlok o plakatiranju v Občini Majšperk

Miren-Kostanjevica

3815. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Miren-Kostanjevica

Novo mesto

3816. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
3817. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine
3818. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine
3819. Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Novo mesto
3820. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Dolž
3821. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Gabrje
3822. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Mali Slatnik
3823. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Podgrad
3824. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Uršna sela
3825. Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Novo mesto

Sevnica

3826. Odlok o plakatiranju v Občini Sevnica

Sežana

3827. Pogoji za uporabo plakatnih mest

Šmartno pri Litiji

3828. Sklep o ceni storitve osebna pomoč in cenah pomoči družini na domu
3829. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

Zreče

3830. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče
3831. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članice nadzornega odbora
3832. Sklep o nadomestitvi članice - predsednice Nadzornega odbora Občine Zreče z novo članico
3833. Sklep o obračunavanju odsotnosti v Vrtcu Zreče

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

93. Zakon o ratifikaciji Konvencije o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok (MKSOVO)
94. Zakon o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih (MIPKOPO)
95. Zakon o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije (MIPKOP)
96. Zakon o ratifikaciji Spremenjene konvencije o ustanovitvi Evropske organizacije za satelitske telekomunikacije EUTELSAT (MKEOST)
97. Zakon o ratifikaciji Spremembe Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, sprejete na tretjem zasedanju konference pogodbenic 22. septembra 1995 v Ženevi (MSBKNO)
98. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju na področju pomorskega prometa (BRUPMP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti