Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

3823. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Podgrad, stran 10366.

Na podlagi 12. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) ter na podlagi izida glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Podgrad, ki je bilo dne 13. 6. 2004, je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na redni 15. seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o uvedbi samoprispevka za izgradnjo
in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture
za območje Krajevne skupnosti Podgrad
I. OBMOČJE IN OBDOBJE
1. člen
(1) S tem odlokom se na podlagi odločitve o uvedbi samoprispevka, ki je bila sprejeta na referendumu 13. 6. 2004, uvede samoprispevek v denarju za območje Krajevne skupnosti Podgrad.
(2) Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, to je od 1. 8. 2004 do 31. 7. 2009.
II. NAMEN
2. člen
(1) Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za izvajanje programa po investicijskem programu, ki ga je izdelal maja 2004 ESPRI, Agencija za podjetništvo in vodenje Novo mesto, d.o.o., Novi trg 11, Novo mesto in ga je potrdil Občinski svet Mestne občine Novo mesto na redni seji dne 20. 5. 2004, in sicer za:
– izgradnjo pokopališča in mrliške vežice v Podgradu,
– rekonstrukcijo krajevnih cest,
– javno razsvetljavo,
– vlaganja v infrastrukturo za športne in kulturne namene,
– izgradnjo in rekonstrukcijo infrastrukture za požarno varnost.
(2) Načrt financiranja je sestavni del investicijskega programa, ki ga je maja 2004 izdelal ESPRI, Agencija za podjetništvo in vodenje Novo mesto, d.o.o., Novi trg 11, Novo mesto in je bil potrjen na redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 20. 5. 2004, in sicer bo potrebno za izvršitev celotnega investicijskega programa zagotoviti 60,000.000 SIT. Vsa potrebna sredstva se bodo zagotovila iz samoprispevka po posameznih investicijah, in sicer:
1. izgradnja pokopališča in mrliške vežice v Podgradu – 16,000.000,
2. rekonstrukcija krajevnih cest – 16,000.000,
3. javna razsvetljava – 14,000.000,
4. vlaganje v infrastrukturo za športne in kulturne namene – 5,500.000,
5. izgradnja in rekonstrukcija infrastrukture za požarno varnost – 8,500.000,
III. VIŠINA SREDSTEV
3. člen
Višina sredstev, zbranih s samoprispevkom, bo znašala 60,000.000 SIT.
IV. DOLOČITEV ZAVEZANCEV
4. člen
(1) Zavezanci za plačilo samoprispevka so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Podgrad ter fizične osebe, ki so lastniki/ce oziroma uporabniki/ce stavbnega zemljišča na območju Krajevne skupnosti Podgrad, pa na tem območju nimajo stalnega prebivališča.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena zavezanci za samoprispevek niso fizične osebe, katerih dohodki, ki so obdavčljivi po Zakonu o dohodnini, v predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka niso presegali 25 odstotkov povprečne letne plače v Republiki Sloveniji v letu, na katero se nanašajo dohodki ter osebe, ki so mlajše od 15 let.
(3) V obdobju, za katerega je uveden samoprispevek, lahko na podlagi prej navedenih lastnosti fizične osebe pridobivajo status zavezanca ali ga izgubijo. To v skladu s 14. členom Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) enkrat letno ugotavlja pristojni oddelek občinske uprave Mestne občine Novo mesto na podlagi podatkov, pridobljenih od upravljalcev ustreznih zbirk.
V. STOPNJA SAMOPRISPEVKA
5. člen
(1) Samoprispevek bodo plačali zavezanci iz 4. člena v denarju, in sicer se za posameznega zavezanca izračuna samoprispevek za celotno obdobje po naslednji formuli:
»stopnja 2% od bruto dohodka v predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka (vendar največ od bruto dohodka v višini trikratne povprečne plače) x število let samoprispevka.«
(2) Odmerjeni znesek samoprispevka se zavezancu enkrat letno revalorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga vsako leto objavi Statistični urad Republike Slovenije. Zavezancu se izda dopolnilno odločbo, s katero se mu na podlagi odločbe o odmeri samoprispevka določi revalorizirani znesek samoprispevka za posamezno leto.
6. člen
(1) Bruto dohodek je vsota bruto dohodkov zavezanca, ki so obdavčeni z dohodnino, ugotovljeni na podlagi podatkov iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine ali na podlagi drugih podatkov o bruto dohodku zavezanca, če zavezancu napovedi za odmero dohodnine ni bilo treba vložiti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za bruto dohodek zavezanca iz opravljanja dejavnosti šteje njegov dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj ali olajšav v skladu z Zakonom o dohodnini in z upoštevanjem obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.
(3) Ne glede na prvi odstavek se za bruto dohodek zavezanca, ki ima dohodke iz kmetijstva, šteje katastrski dohodek, ki je ugotovljen brez upoštevanja olajšave za vlaganja v skladu z Zakonom o dohodnini.
VI. RAZLOGI OPROSTITVE ALI OLAJŠAVE
7. člen
(1) Zavezanca se na njegovo zahtevo lahko oprosti plačevanja samoprispevka ali se mu prizna znižanje pri plačevanju samoprispevka, če bi plačilo samoprispevka zaradi slabih premoženjskih razmer, v katerih se zavezanec nahaja, ogrozilo preživljanje zavezanca ali njegove družine.
(2) Za zavezance iz prvega odstavka tega člena se štejejo prejemniki denarne socialne pomoči po predpisih socialnega varstva, kar zavezanci za samoprispevek dokazujejo s pravnomočno odločbo pristojnega organa.
(3) Za zavezance iz prvega odstavka tega člena se štejejo tudi osebe, ki niso prejemniki denarne socialne pomoči in ki na drug ustrezni način izkažejo slabe premoženjske razmere iz prvega odstavka tega člena, zlasti naslednje:
– naravne in druge nesreče,
– bolezen v družini,
– izguba zaposlitve in
– druge osebne okoliščine, ki vplivajo na socialnoekonomske razmere zavezanca, zaradi katerih bi plačevanje samoprispevka lahko ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov.
(4) Za oprostitev ali znižanje samoprispevka zavezanec naslovi pismeno vlogo na pristojni oddelek občinske uprave Mestne občine Novo mesto in priloži dokazila pristojnega organa za svoje navedbe. Če pristojni organ ugotovi, da vloga ni popolna, lahko napoti vlagatelja na pridobitev določenih dokazil oziroma sam pridobi dokazila od pristojnih organov.
(5) Postopek oprostitve ali znižanja obveznosti poteka na podlagi upravnega postopka.
(6) O oprostitvi ali znižanju pri plačevanju samoprispevka odloči organ iz petega odstavka tega člena z odločbo.
VII. ROK PLAČILA
8. člen
(1) Samoprispevek se plačuje na podlagi izdanih odločb o plačevanju samoprispevka.
(2) Samoprispevek se plačuje na ustrezen račun, določen v odločbi.
9. člen
(1) Za odmero in zbiranje sredstev ter za uveljavljanje oprostitev in olajšav je pristojna občinska uprava Mestne občine Novo mesto.
(2) Za izvedbo programa po investicijskem programu, ki ga je izdelal meseca maja 2004 ESPRI, Agencija za podjetništvo in vodenje Novo mesto, d.o.o., Novi trg 11, Novo mesto in je bil potrjen na redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 20. 5. 2004, je odgovorna občinska uprava Mestne občine Novo mesto in Krajevna skupnost Podgrad.
(3) Zbiranje samoprispevka in njegovo porabo nadzoruje Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto.
VIII. NAČIN ODMERE IN PLAČEVANJA
10. člen
(1) Zavezancu se samoprispevek odmeri z izdajo odločbe o samoprispevku v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
(2) Način plačevanja samoprispevka zavezanca je določen v odločbi o samoprispevku (število obrokov, zapadlost in vplačilni račun).
(3) Občinska uprava Mestne občine Novo mesto oziroma oddelek, pristojen za finance, v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka izda zavezancem odločbe o samoprispevku.
(4) Občinska uprava Mestne občine Novo mesto oziroma oddelek, pristojen za finance, do 30. januarja tekočega leta izda dopolnilno odločbo, v kateri revalorizira znesek samoprispevka v skladu z določili drugega odstavka 5. člena tega odloka.
(5) Zoper odločbo iz tretjega in četrtega odstavka tega člena je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan Mestne občine Novo mesto.
IX. NAČIN UPORABE PRESEŽKA SREDSTEV
11. člen
(1) Po dokončanju investicijskega programa iz prvega odstavka 2. člena tega odloka ni načrtovan presežek sredstev samoprispevka.
(2) V primeru morebitnih presežkov se sme presežek sredstev samoprispevka uporabiti samo za investicije in investicijsko vzdrževanje lokalne javne infrastrukture na območju, na katerem je bil uveden samoprispevek.
X. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 015-05-5/2004
Novo mesto, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti