Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

3815. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Miren-Kostanjevica, stran 10351.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 18. člena Statuta občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 59/99) je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na 11. redni seji dne 27. 5. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Miren-Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo nameni, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju občine Miren-Kostanjevica (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Miren-Kostanjevica so predvidena za naslednje namene:
1. Ureditev kmetijskih zemljišč.
1.1. Ureditev pašnikov.
1.2. Ureditev vinogradov.
1.3. Ureditev intenzivnih sadovnjakov.
1.4. Gojenje špargljev.
1.5. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč.
1.6. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč.
2. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje.
3. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu.
3.1. Sofinanciranje aktivne obrambe proti toči (mreže).
3.2. Adaptacij in izgradnja objektov – rastlinjakov za intenzivno proizvodnjo.
3.3. Novogradnja, adaptacija hlevov za živino in spremljevalnih objektov (seniki, gnojišča, gnojnične jame, silosi, staje).
3.4. Ureditev prostorov za predelavo in hrambo kmetijskih proizvodov in prodajo na domu – kmetiji (mlekarnice, sirarnice, sušilnice za suhomesnate izdelke, prostori za pripravo čebeljih proizvodov).
3.5. Gradnja in obnova vinskih kleti.
4. Spodbujanje razvoja turizma na kmetijah.
5. Sofinanciranje reprodukcije v živinorejo.
6. Sofinanciranje stroškov prevoza mleka.
7. Izobraževanje in društvene dejavnosti.
7.1. Programi za izobraževanje kmetov.
7.2. Sofinanciranje dejavnosti društev in neprofitnih organizacij s področja kmetijstva.
8. Drugi ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini.
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: kmetje) in pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja na območju občine Miren-Kostanjevica. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Miren-Kostanjevica. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Miren-Kostanjevica.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov in plačil storitev.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 10. členu tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že pridobili.
Višina posamezne dodeljene pomoči ne sme presegati višine pomoči po posameznih namenih opredeljenih v tem pravilniku.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi občina v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vloge.
7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava Komisija za kmetijska vprašanja in izdela poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev.
8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča župan s sklepom.
Nepopolne vloge morajo prosilci dopolniti v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Če prosilec vloge ne dopolni v roku 8 dni, pristojni organ vlogo zavrže.
Zoper odločitev iz prvega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na Občinski svet občine Miren-Kostanjevica v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev občinskega sveta je dokončna.
9. člen
Upravičenec, kateremu so bila sredstva dodeljena, je na zahtevo komisije dolžan omogočiti kontrolo namenske porabe dodeljenih sredstev. V primeru nenamenske porabe, bo upravičenec na zahtevo občine v roku 8 dni od ugotovitve nenamenske porabe vrnil dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi za čas od nakazila do vračila.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
10. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja, ki jih občina sofinancira so:
1. Ureditev kmetijskih zemljišč
1.1. Ureditev pašnikov
Namen ukrepa:
Spodbujanje pašništva in razvoja živinoreje v občini, preprečevanje zaraščanja in vzdrževanje kulturne krajine.
Višina pomoči:
– Subvencija znaša do 100% upravičenih stroškov na podlagi predloženih računov in potrdil o plačilu.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Ureditev pašnika mora biti v skladu s prostorskim planom občine, kmetija mora biti usmerjena v tržno proizvodnjo živine, obseg proizvodnje se mora ohraniti najmanj 5 let po končani investiciji, najmanjša velikost pašnih površin v uporabi: 2 ha.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– lokacijsko informacijo in ustrezno upravno dovoljenje, če je potrebno,
– kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo pašnika, ki se ureja,
– podatki o parcelah GURS, ki so predmet vloge,
– zemljiškoknjižni izpisek ali zakupno pogodbo,
– mnenje o možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe,
– izjava o akumulaciji sredstev,
– ustrezni računi in potrdila o plačilu.
1.2. Ureditev vinogradov
Namen ukrepa:
Spodbujanje gojenja vinske trte in pridelave grozdja in vina, vinarstva, izboljšanje ponudbe na Kraški vinski turistični cesti, ohranjanje kulturne krajine.
Višina pomoči:
– Subvencija znaša do 100% upravičenih stroškov na podlagi predloženih računov za nabavo trsnih cepljenk in potrdil o plačilu.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Ureditev vinogradov mora biti v skladu s prostorskim planom občine, minimalna površina vinograda 1000 m2, investitor mora biti vpisan v registre proizvajalcev grozdja in vina.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– lokacijsko informacijo in ustrezno upravno dovoljenje, če je potrebno,
– kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo vinograda, ki se ureja,
– podatki o parcelah GURS, ki so predmet vloge,
– zemljiškoknjižni izpisek ali zakupno pogodbo,
– odločbo o vpisu v register proizvajalcev grozdja in vina,
– mnenje o možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe,
– izjava o akumulaciji sredstev,
– ustrezni računi in potrdila o plačilu.
1.3. Ureditev intenzivnih sadovnjakov
Namen ukrepa:
Spodbujanje obnove intenzivnih nasadov za območje primernih sadnih vrst, izboljšanje ponudbe, ohranjanje kulturne krajine.
Višina pomoči:
– Subvencija znaša do 100% upravičenih stroškov na podlagi predloženih računov za nabavo sadnih sadik in potrdil o plačilu.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Ureditev sadovnjakov mora biti v skladu s prostorskim planom občine, minimalna površina sadovnjaka: 1000 m2, investitor mora bito usmerjen v tržno proizvodnjo, investitor mora biti vpisan v Register proizvajalcev sadja.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– lokacijsko informacijo in ustrezno upravno dovoljenje, če je potrebno,
– kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo sadovnjaka, ki se ureja,
– podatki o parcelah GURS, ki so predmet vloge,
– zemljiškoknjižni izpisek ali zakupno pogodbo,
– odločbo o vpisu v register proizvajalcev sadja,
– mnenje o možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe,
– izjava o akumulaciji sredstev,
– ustrezni računi in potrdila o plačilu.
1.4. Gojenje špargljev
Namen ukrepa:
Spodbujanje ureditve novih špargljevih nasadov, ohranjanje tradicije pridelovanja špargljev.
Višina pomoči:
– Subvencija znaša do 100% upravičenih stroškov na podlagi predloženih računov za nabavo sadik in potrdil o plačilu.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Ureditev zemljišča mora biti v skladu s prostorskim planom občine, minimalna površina: 1000 m2, investitor mora biti usmerjen v tržno proizvodnjo špargljev.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– lokacijsko informacijo in ustrezno upravno dovoljenje, če je potrebno,
– kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo zemljišča, ki se ureja,
– podatki o parcelah GURS, ki so predmet vloge,
– zemljiškoknjižni izpisek ali zakupno pogodbo,
– mnenje o možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe,
– izjava o akumulaciji sredstev,
– ustrezni računi in potrdila o plačilu.
1.5. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa:
Sofinancirajo se administrativni stroški postopkov medsebojne menjave kmetijskih zemljišč v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, z namenom zaokrožitve posesti in s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč tistih kmetij, katerim pomeni kmetovanje pomemben vir preživljanja.
Višina pomoči
Sofinancirajo se upravičeni stroški postopka izvedbe zamenjave parcel do 50%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje o možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe,
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Nova Gorica,
– overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpisek,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo (status kmeta),
– izjava o akumulaciji sredstev,
– račun za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (menjave kmetijskih zemljišč).
1.6. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč, predvsem z namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanja velikostne sestave tistih kmetij, katerim pomeni kmetovanje glavni vir preživljanja.
Višina pomoči
Sofinancirajo se stroški izvedbe pravnega posla do 50%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta, mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta),
– odločbo Upravne enote Nova Gorica o nakupu zemljišča,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo (status kmeta),
– mnenje o možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe,
– izjava o akumulaciji sredstev,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (nakup kmetijskega zemljišča).
2. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa orodja oziroma strojev in naprav za ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov do 40%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški preureditve gospodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih živali v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij,
– mnenje o možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe,
– izjava o akumulaciji sredstev,
– račun in potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu orodij oziroma strojev in naprav za ekološko kmetovanje.
3. Investicije v tehnološke posodobitve v kmetijstvu
3.1. Sofinanciranje aktivne obrambe proti toči (mreže)
Namen ukrepa
Namen sofinanciranja vzpostavitve aktivne obrambe proti toči (mreže) je zaščita pridelkov pred elementarnimi nesrečami v intenzivnih kmetijskih proizvodnjah (sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo).
Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov za nakup in postavitev mreže na strnjenih površinah večjih od 0,3 ha.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– lokacijsko informacijo in ustrezno upravno dovoljenje, če je potrebno,
– kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo zemljišča, ki se ureja,
– podatki o parcelah GURS, ki so predmet vloge,
– zemljiškoknjižni izpisek ali zakupno pogodbo,
– mnenje o možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe,
– izjava o akumulaciji sredstev,
– ustrezni računi in potrdila o plačilu za nakup materiala in montažo.
3.2. Adaptacija in izgradnja objektov – rastlinjakov za intenzivno proizvodnjo
Namen ukrepa:
Spodbujanje razvoja intenzivne proizvodnje vrtnin in okrasnih rastlin.
Višina pomoči:
– Subvencija znaša do 30% upravičenih stroškov na podlagi predloženih računov in potrdil o plačilu.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Ureditev zemljišča mora biti v skladu s prostorskim planom občine, minimalna površina: 150 m2, investitor mora biti usmerjen v tržno proizvodnjo vrtnin in okrasnih rastlin.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– lokacijsko informacijo in ustrezno upravno dovoljenje, če je potrebno,
– kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo zemljišča, ki se ureja,
– podatki o parcelah GURS, ki so predmet vloge,
– zemljiškoknjižni izpisek ali zakupno pogodbo,
– mnenje o možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe,
– izjava o akumulaciji sredstev,
– ustrezni računi in potrdila o plačilu.
3.3. Novogradnja, adaptacija hlevov za živino in spremljevalnih objektov (seniki, gnojišča, gnojnične jame, silosi, staje)
Namen ukrepa:
Spodbujanje ureditve objektov v smislu urejene krajine in varstva okolja.
Višina pomoči:
– Subvencija znaša do 30% upravičenih stroškov na podlagi predloženih računov in potrdil o plačilu, v skladu s pogodbo.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Kmetija mora biti usmerjena v tržno proizvodnjo živine.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– lokacijsko informacijo in veljavno ustrezno upravno dovoljenje, če je potrebno, ali v kolikor navedeni dokumenti niso potrebni in je bil objekt le preurejen, dokazilo o ustreznosti objekta za obratovanje,
– kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo zemljišča, ki se ureja,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– opis del s predračunom oziroma investicijski program za celotno investicijo (če je investicija razdeljena na več faz mora biti opis del s predračunom oziroma investicijski program prikazan po fazah, v vlogi pa mora investitor navesti katero fazo investicije prijavlja),
– mnenje o možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe,
– izjava o akumulaciji sredstev,
– fotokopije računov in dokazil o plačilu za investicijo.
3.4. Ureditev prostorov za predelavo in hrambo kmetijskih proizvodov in prodajo na domu – kmetiji (mlekarnice, sirarnice, sušilnice za suhomesnate izdelke, prostori za pripravo čebeljih proizvodov)
Namen ukrepa:
Spodbujanje domače predelave kmetijskih proizvodov in prodaje na domu – kmetiji.
Višina pomoči:
– Subvencija znaša do 30% upravičenih stroškov na podlagi predloženih računov in potrdil o plačilu, za izvedbo del in nabavo opreme, v skladu s pogodbo.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Kmetija mora imeti registrirano dopolnilno dejavnost.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– lokacijsko informacijo in veljavno ustrezno upravno dovoljenje, če je potrebno, ali kolikor navedeni dokumenti niso potrebni in je bil objekt le preurejen, dokazilo o ustreznosti objekta za obratovanje,
– kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo zemljišča, ki se ureja,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– opis del s predračunom oziroma investicijski program za celotno investicijo (če je investicija razdeljena na več faz mora biti opis del s predračunom oziroma investicijski program prikazan po fazah, v vlogi pa mora investitor navesti katero fazo investicije prijavlja),
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– mnenje o možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe,
– izjava o akumulaciji sredstev,
– fotokopije računov in dokazil o plačilu za investicijo.
3.5. Gradnja in obnova vinskih kleti
Namen ukrepa:
Spodbujanje razvoja vinarstva.
Višina pomoči:
– Subvencija znaša do 30% upravičenih stroškov na podlagi predloženih računov in potrdil o plačilu, v skladu s pogodbo.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenec mora biti vpisan v Register proizvajalcev grozdja in vina in mora biti vključen v projekt vinske turistične ceste.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– lokacijsko informacijo in veljavno ustrezno upravno dovoljenje,
– kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo zemljišča, ki se ureja,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– opis del s predračunom oziroma investicijski program za celotno investicijo (če je investicija razdeljena na več faz mora biti opis del s predračunom oziroma investicijski program prikazan po fazah, v vlogi pa mora investitor navesti katero fazo investicije prijavlja),
– potrdilo o vpisu v Register proizvajalcev grozdja in vina,
– mnenje o možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe,
– izjava o akumulaciji sredstev,
– fotokopije računov in dokazil o plačilu za investicijo.
4. Spodbujanje razvoja turizma na kmetijah
Namen ukrepa:
Pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti turizma na kmetijah (stacionarni in izletniški turizem, osmice), v skladu s Pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Višina pomoči:
– sofinancira se do 30% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem letu.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– vloga, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo investicije,
– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– pravnomočno gradbeno ali drugo upravno dovoljenje,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
– mnenje o možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe,
– izjava o akumulaciji sredstev,
– fotokopije računov in dokazil o plačilu za investicijo.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.
5. Sofinanciranje reprodukcije v živinorejo
Namen ukrepa
Podpiranje vzreje in ohranjanja kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji.
Višina pomoči
– pooblaščenim izvajalcem se sofinancira 25% stroškov prve osemenitve govejih plemenic v tekočem letu.
Pogoji za pridobitev pomoči
– s pooblaščenimi izvajalci se sklene letna pogodba o sofinanciranju, izplačilo se opravi na podlagi izstavljenih računov o izvedeni storitvi in pripadajočih seznamov.
6. Sofinanciranje stroškov prevoza mleka
Namen ukrepa
Podpiranje vzreje živine za pridelave mleka, preprečevanje zaraščanja in vzdrževanje kulturne krajine.
Višina pomoči
– izvajalcu prevoza se krije do 70% stroškov prevoza po kilometru.
Pogoji za pridobitev pomoči
– z izvajalcem prevoza se sklene letna pogodba o sofinanciranju, izplačilo se opravi na podlagi predloženih potrdil o izvedeni storitvi in pripadajočih seznamov.
7. Izobraževanje in društvene dejavnosti
7.1. Programi za izobraževanje kmetov
Namen ukrepa
Pri programih obveznega izobraževanja kmetov v skladu z zakoni in predpisi za nosilce kmetijske dejavnosti, se za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja.
Višina pomoči
– kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 60%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Kmet (udeleženec izobraževanja) mora biti nosilec kmetijske dejavnosti.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– izjava o akumulaciji sredstev,
– za udeležence izobraževanja (kmeta): račun, potrdilo o plačilu in dokazilo o udeležitvi.
7.2. Sofinanciranje dejavnosti društev in neprofitnih organizacij s področja kmetijstva
Namen ukrepa
Sofinancirajo se izvedene aktivnosti posameznih društev in organizacij s področja kmetijstva, (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela – strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa tekočega leta upravičencem s sedežem v Občini Miren-Kostanjevica in delujejo samo na območju Občine Miren-Kostanjevica.
– do 20% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa tekočega leta upravičencem, ki nimajo sedeža v Občini Miren-Kostanjevica, imajo pa registrirane člane z območja občine in aktivno delujejo tudi na območju Občine Miren-Kostanjevica.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva oziroma organizacije v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega odbora,
– potrdilo o registraciji društva,
– izjava o akumulaciji sredstev,
– računi in dokazila o plačilu o izvedenih nalogah v tekočem letu.
Društvom se dodeli sredstva za izvajanje programa, na podlagi Pravilnika o financiranju društev.
8. Drugi ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Namen ukrepa:
Sofinanciranje drugih ukrepov s področja kmetijstva, ki bi pripomogli k ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja v občini a niso posebej definirani v tem pravilniku.
Višina pomoči
Višino pomoči določi občinski svet.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– opis in finančno konstrukcijo ukrepa,
– izjava o akumulaciji sredstev,
– računi in dokazila o plačilu za izvedeni ukrep.
Komisija za kmetijska vprašanja lahko naknadno od vlagatelja zahteva dodatno dokumentacijo, če glede na vsebino ukrepa, ki je predmet vloge, presodi da je potrebna.
III. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, komisija za kmetijstvo, ali druga oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
12. člen
Upravičenec, kateremu so bila sredstva dodeljena, je na zahtevo komisije dolžan omogočiti kontrolo namenske porabe dodeljenih sredstev.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti