Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

3814. Odlok o plakatiranju v Občini Majšperk, stran 10350.

Na podlagi druge alinee drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 51/02) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet občine Majšperk na 16. redni seji dne 5. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Majšperk
1. člen
Ta odlok ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakati in transparenti),
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatnikov),
– obračunavanje plakatiranja ter
– sankcije ob neupoštevanju določil odloka.
Določila tega odloka so obvezna za vsa podjetja ter druge organizacije, skupnosti in občane, ki želijo ob raznih prireditvah, shodih in posebnih prilikah namestiti plakate ter transparente, reklame ter druga obvestila.
Območja izvajanja: določila tega odloka veljajo v vseh naseljih Občine Majšperk.
2. člen
Plakatov, transparentov, reklam ter drugih obvestil, ki bi bili s svojo vsebino in sporočilom v očitnem nasprotju z interesi javnega miru in javne morale, ni dovoljeno obešati. Prav tako ni dovoljena politična propaganda, razen v času volilne kampanje.
3. člen
Izvajalec posameznega plakatiranja je organizator prireditve ali pooblaščeni izvajalec organizatorja. Izvajalec prevzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno v skladu s tem odlokom.
4. člen
Postavitev in vzdrževanje plakatnikov je naloga občinske uprave.
Izvajalec plakatiranja je odgovoren za lepljenje in odstranjevanje plakatov.
Plakatniki so stalni in premični.
Lokacijo stalnih plakatnikov se določi z ureditvenim načrtom. Njihovo število se lahko poveča glede na potrebe v okviru prireditvenih lokacij namestitve.
Pomični plakatniki se postavljajo ob raznih večjih prireditvah, shodih in posebnih prilikah.
5. člen
Na občinskih plakatnikih so lahko plakati veliki do 0,70 m2. Po potrebi se nabavijo tudi premični plakatniki. Vrsto in obliko plakatnikov določi in potrdi občinski svet na predlog Odbora za gospodarsko infrastrukturo v sodelovanju z občinsko upravo. Lokacijsko informacijo za postavitev plakatnikov izda občinska uprava Občine Majščerk v soglasju z lastnikom stavbe ali zemljišča.
6. člen
Plakate je potrebno dostaviti v potrditev občinski upravi Občine Majšperk v času uradnih ur.
Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno samo na plakatnikih.
Plakatiranje v izložbenih oknih ter v in na stavbah je dovoljeno samo z dovoljenjem lastnika ter za te primere določbe tega odloka ne veljajo.
Metanje letakov brez posebnega pisnega dovoljenja je prepovedano.
Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki še ni bila.
7. člen
Izvajalec mora v roku 5 dni po končani prireditvi ali volitvah odstraniti vse raztrgane in onesnažene plakate s plakatnikov ter le-te čistiti.
8. člen
Za predvolilno, politično in reklamno delovanje se postavijo dodatni pomični plakatniki in se določi način uporabe s sklepom, ki ga na predlog županje sprejme občinski svet.
9. člen
Občina Majšperk s tem odlokom določa, da je Občina Majšperk in organizacije Rdečega križa, Karitas, športna, gasilska in vsa druga društva, ki delujejo na območju Občine Majšperk, oproščena stroškov objavljanja oglasov in transparentov, vendar mora biti plakatiranje usklajeno z določili tega odloka.
10. člen
Pristojbina za m2 plakatnega mesta na stalnih plakatnih mestih znaša 1.500 SIT. Na eno plakatno mesto se lahko izobesi le en plakat za isti namen.
Pristojbina za posamične premične plakatnike, ki se dodatno postavijo, se plača v višini 1.000 SIT + pripadajoči DDV za m2 prostora na enem plakatniku.
11. člen
Pred nameščanjem plakatov mora izvajalec vse plakate potrditi na občinski upravi Občine Majšperk in zanje vnaprej plačati pristojbino in davek.
Pristojbina je po odbitku stroškov dohodek občine, ki se nakaže na njen transakcijski račun.
Plakati se lepijo na panoje za obdobje 11 dni. Po tem roku jih izvajalec odstrani. Plakatiranje za čas daljši od 11 dni se obračuna dodatno, v skladu s prvim odstavkom tega člena.
12. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca, ki je za plakatiranje prevzel odgovornost, oziroma na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge fizično praven osebe, v korist katere je izvršeno plakatiranje oziroma drugačno javno oglaševanje s plakati, če plakatiranje ni bilo potrjeno na občinski upravi Občine Majšperk.
13. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba javne prireditve oziroma ustanove:
1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plakatnika;
2. za vsak plakat, ki je nalepljen na plakatnik in ni predpisano potrjen (žigosan);
3. za vsak plakat, nalepljen na izložbeno okno brez predhodnega dovoljenja upravljalca oziroma lastnika poslovnih prostorov;
4. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje tudi pravna oseba, ki krši določbe zgornjega odstavka.
Denarno kazen izterja pooblaščena oseba, ki nadzoruje ta odlok.
14. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje izvajalec iz 3. člena za naprej naveden prekršek:
– če lepi in namešča plakate izven plakatnih mest (6. člen);
– če ne odstrani raztrganih in onesnaženih plakatov s plakatnih mest in izven njih (7. člen);
– če lepi plakate preko plakatov, ki oglašujejo oziroma vabijo na prireditve, ki se še ni zgodila;
– odgovorna oseba pravne osebe.
Denarne kazni so po odbitku stroškov dohodek občine.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska uprava, komunalna inšpekcija.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju v mestu Ptuju ter v naseljih Kidričevo in Majšperk (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 37/92).
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/04-01
Majšperk, dne 5. julija 2004.
Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti