Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3836. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
3837. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o pomilostitvi (ZPom-A)
3838. Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP)
3839. Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija (ZPPPR-A)
3840. Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)
3841. Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS)
3842. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o meroslovju (ZMer-1A)
3843. Zakon o preoblikovanju Sklada Republike Slovenije za sukcesijo in ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za nasledstvo (ZPSSJAN)
3844. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VI (ZSDSA6)
3845. Zakon o dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1C)
3846. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-E)
3847. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1A)
3848. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-A)
3849. Zakon o spremembah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-B)
3850. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1A)
3851. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VI (ZPDSA6)
3852. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 20 milijonov evrov, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri Evropski investicijski banki (ZPJSRR)
3853. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1A)
3854. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-D)

Odloki

3855. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFSP0405-A)

MINISTRSTVA

3856. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag
3857. Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj
3858. Pravilnik o prenehanju veljavnosti odločbe o seznamu predhodnih sestavin za prepovedane droge in držav, za katere veljajo posebne določbe pri izvozu
3859. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
3860. Odločba o določitvi mej posebno nadzorovanega območja rumenih krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll.)
3861. Seznam zdravil, za katera je od 21. 4. 2004 do 28. 7. 2004 prenehalo veljati dovoljenje za promet
3862. Seznam zdravil, za katera je bilo od 21. 4. 2004 do 28. 7. 2004 izdano dovoljenje za promet

OBČINE

Dornava

3863. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Dornava

Laško

3864. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišče Laško (KR 1 -del)

Slovenske Konjice

3865. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2004

Šempeter-Vrtojba

3870. Sklep o določitvi cene za programe vrtca
3871. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga ureditvenega načrta: Mestno središče Šempeter pri Gorici - lokacija št. 11
3872. Sklep o imenovanju članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Šmarje pri Jelšah

3866. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2004
3867. Odlok o dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah
3868. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Šmarje pri Jelšah
3869. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Šmartno pri Litiji

3873. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2003
3874. Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Šmartno pri Litiji

Vipava

3875. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004 (čistopis)

Žalec

3876. Odlok o ureditvenem načrtu kamnoloma Velika Pirešica

Žetale

3877. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2003
3878. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Žetale
3879. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Žetale
3880. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Žetale

POPRAVKI

1. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dravograd
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti