Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3860. Odločba o določitvi mej posebno nadzorovanega območja rumenih krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll.), stran 10537.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena, 22. in 32. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 83/03 - UPB1 in 61/04), 75. člena in 3., 4., 6. in 10. točke 76. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 - ZDU-1 in 45/04 – ZdZPKG); in v skladu z Odredbo o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevega raka (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.) in krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll. in Globodera pallida Stone) (Uradni list RS, št. 51/98) izdaja direktorica Fitosanitarne uprave Republike Slovenije v zadevi zatiranja in preprečevanja širjenja škodljivih organizmov rastlin v Republiki Sloveniji
ODLOČBO
o določitvi mej posebno nadzorovanega območja rumenih krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll.)
I
(vsebina)
Ker obstaja nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin v Republiki Sloveniji zaradi prerazmnožitve rumenih krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll.; v nadaljnjem besedilu: krompirjeve ogorčice), se zaradi preprečevanja širjenja in za njihovo zatiranje s to odločbo določa žarišča napada in razmejena območja, območje ustalitve, fitosanitarne ukrepe in obveščanje imetnikov gostiteljskih rastlin.
II
(gostiteljske rastline)
Gostiteljske rastline so:
– Solanum tuberosum (krompir);
– Lycopersicon esculentum (paradižnik);
– Solanum melongena (jajčevec).
III
(žarišče napada in razmejeno območje)
Žarišče napada je območje okoli potrjene točke najdbe, ki ga določa meja enotne rabe kmetijskega zemljišča, kjer rastejo gostiteljske rastline na določeni parceli. Žarišča napada so v krajih na območjih iz Priloge 1, ki je sestavni del te odločbe, in vsa nova žarišča, določena v skladu s IV. točko te odločbe.
Razmejeno območje je območje iz Priloge 1, ki vključuje žarišče napada in pripadajoče varnostno območje, določeno na podlagi ocene nevarnosti širjenja krompirjevih ogorčic.
IV
(razmejitev območij)
Če se v okviru uradne sistematične raziskave ugotovi in potrdi novo žarišče napada krompirjeve ogorčice, predstojnik Fitosanitarne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) z odločbo določi razmejeno območje, ki obsega žarišče napada in pripadajoče varnostno območje. Odločba se objavi na spletni strani Uprave, na krajevno običajen način in vroči v obliki javnega naznanila na oglasni deski zadevnih občin.
V
(območje ustalitve)
Razmejeno območje, kjer so vidna znamenja cist krompirjevih ogorčic na koreninah gostiteljskih rastlin, se šteje kot območje ustalitve.
Območje doline Trente in okolice Bovca do Kobarida, označeno v Prilogi 2, ki je sestavni del te odločbe, je prvo območje ustalitve rumene krompirjeve ogorčice (Globodera rostochiensis Woll.) v Republiki Sloveniji.
Seznam območij ustalitve je dosegljiv na spletni strani Uprave in se objavlja na krajevno običajen način zadevnih občin.
VI
(fitosanitarni ukrepi)
Fitosanitarni ukrepi za pridelovalna območja so predpisani z Odredbo o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevega raka (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.) in krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll. in Globodera pallida Stone) Uradni list RS, št. 51/98).
Nujni fitosanitarni ukrepi za območje ustalitve, da se prepreči širjenje na pridelovalna območja krompirja, so zlasti:
– pravočasni izkop jedilnega krompirja (takoj ko je krompir zrel);
– prepoved pridelave semenskega krompirja;
– prepoved premeščanja vseh rastlin za saditev na območju (razen za samooskrbo);
– prepoved premeščanja sadik paradižnika in jajčevca (razen za samooskrbo);
– prepoved pridelave jedilnega krompirja v žariščih napada na okuženih površinah v letu 2005 in naprej;
– obvezno pranje ali drugačno čiščenje jedilnega krompirja, če se premešča z območja;
– obvezna saditev sort krompirja, ki so odporne na patotip najdene ogorčice;
– obvezna zamenjava semenskega krompirja vsako leto.
Ne glede na določbe tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka je premeščanje dovoljeno, če ima imetnik z enote pridelave negativni analizni izvid preiskave zemlje na krompirjeve ogorčice, star največ eno leto.
VII
(stroški)
Stroški preiskav gostiteljskih rastlin v okviru sistematičnega nadzora se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
VIII
(veljavnost odločbe)
Ta odločba se začne uporabljati z dnem izdaje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-254/2004/4
Ljubljana, dne 2. avgusta 2004.
EVA 2004-2311-0327
mag. Katarina Groznik l. r.
direktorica
Fitosanitarne uprave Republike Slovenije
    Priloga 1: Razmejena območja Republike Slovenije, kjer so žarišča
napada rumene krompirjeve ogorčice Globodera rostochiensis Woll. in
pripadajoča varnostna območja pod uradnim nadzorom tako, da se zagotavlja
zdravstveno varstvo rastlin.

1. Katastrska občina Libeliče, parcelne številke: 37, 91, 93, 95, 100,
   102, 105, 107, 109 (žarišča napada); 68, 73/2, 76, 77, 79/1 (varnostno
   območje);
2. Katastrska občina Šenčur, parcelna številka: 1000/1 (žarišče napada –
   objekt);
3. Katastrske občine: Bovec, Koritnica, Soča leva, Soča desna, Srpenica,
   Trenta desna, Trenta leva in Žaga (žarišča napada z varnostnim
   območjem).
    Priloga 2: Razmejeno območje, ki se šteje kot območje ustalitve
rumene krompirjeve ogorčice (Globodera rostochiensis Woll.) v občini
Bovec (katastrske občine Bovec, Koritnica, Soča leva, Soča desna,
Srpenica, Trenta desna, Trenta leva in Žaga).

AAA Zlata odličnost