Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3878. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Žetale, stran 10598.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/04) je Občinski svet občine Žetale na 15. redni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Žetale
1. člen
(Uvodna določba)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Žetale.
Prostorske sestavine dolgoročnega plana za območje Občine Žetale so opredeljene v dolgoročnem planu občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93 in 16/94), odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 20/97) ter v uredbi o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Gruškovje (Uradni list RS, št. 43/03); v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan.
Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Žetale so opredeljene v družbenem planu občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93 in 16/94), odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986 – 1990 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 20/97) ter v uredbi o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Gruškovje (Uradni list RS, št. 43/03; v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan).
2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana se nanašajo na spremembe kart v merilu 1: 5000 in 1: 25000, in sicer na zasnovo primarne rabe prostora, zasnovo vodnega gospodarstva, zasnovo ohranjanja narave, zasnovo kulturne dediščine, zasnovo naselij, zasnovo prometnega omrežja in zasnovo energetskega omrežja.
3. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana so naslednje:
– v točki 5.1.26. se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
  »5.1.26. Območje Občine Žetale bo enotno prostorsko obdelano kot planska
celota P26, ki jo sestavljajo naslednja poselitvena območja:
 
+---------------+---------------+-----------+-----------------+---------------+
|Oznaka     |Naziv območja |Površina v |Namembnost    |Prostorski   |
|poselitvenega |        |ha     |         |izvedbeni akt |
|območja    |        |      |         |        |
+---------------+---------------+-----------+-----------------+---------------+
|S1       |Dobrina    |2,57    |SKP       |PUP      |
+---------------+---------------+-----------+-----------------+---------------+
|S2       |Žetale     |9,61    |SKP       |PUP      |
+---------------+---------------+-----------+-----------------+---------------+
|S3       |Čermožiše – ob |1,51    |SKP       |PUP      |
|        |Žetalah    |      |         |        |
+---------------+---------------+-----------+-----------------+---------------+
|I1       |Čermožiše   |1,21    |šolstvo     |PUP      |
+---------------+---------------+-----------+-----------------+---------------+
|R1       |Nadole     |0,27    |šport, rekreacija|PUP      |
+---------------+---------------+-----------+-----------------+---------------+
|R2       |Žetale     |0,33    |pokopališče   |PUP      |
+---------------+---------------+-----------+-----------------+---------------+
|T1       |mejni prehod  |2,12    |mejni prehod   |LN       |
|        |Gruškovje   |      |         |        |
+---------------+---------------+-----------+-----------------+---------------+
|P1       |Dobrina    |10,28   |kamnolom     |LN       |
+---------------+---------------+-----------+-----------------+---------------+
|KG       |Občina Žetale |3774,65  |kmetijska,    |PUP      |
|        |        |      |gozdarska, ostalo|        |
+---------------+---------------+-----------+-----------------+---------------+
 
  Obrazložitev kratic:
  SKP   stanovanjsko-kmetijska-poslovna namembnost
  PUP   prostorski ureditveni pogoji
  LN   lokacijski načrt«;
– spremenijo se karte v merilu 1: 5000 in 1: 25000, in sicer se spremenijo zasnova primarne rabe prostora, zasnova vodnega gospodarstva, zasnova ohranjanja narave, zasnova kulturne dediščine, zasnova naselij, zasnova prometnega omrežja in zasnova energetskega omrežja;
– karte so sestavni del tega odloka;
– sestavni del tega odloka so tudi strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine, ki jih je v februarju 2001 izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.
4. člen
(Rudarstvo)
Celotno območje Občine Žetale se nahaja v raziskovalnem prostoru za nafto in plin ter za geotermični energetski vir.
5. člen
(Zasnova vodnega gospodarstva)
Zasnova vodnega gospodarstva, prikazana na kartah 1:5000 in 1:25000, obsega poplavno območje stoletnih vod potokov Rogatnica in Maceljčica.
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih določa 37. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
Pri urejanju in ohranjanju odtočnega režima je potrebno upoštevati naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega režima z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremembe odtočnega režima izven teh območij.
Na erozijsko ogroženih območjih je potrebno pred posegom v prostor zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.
Na erozijskih območjih strogega varovanja in erozijskih žariščih je prepovedano poseganje v prostor.
Vodotoki, ki sodijo v 1. in 1.-2. razred po kategorizaciji pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu, morajo biti izvzeti iz vsakršne gospodarske rabe.
6. člen
(Zasnova ohranjanja narave)
Zasnova ohranjanja narave, prikazana na kartah 1: 5000 in 1: 25000, obsega:
– krajinski park Boč – Donačka gora,
– naravna vrednota Horvatova (dva) cera v Žetalah,
– naravna vrednota lipa pri cerkvi sv. Mihaela v Žetalah,
– naravna vrednota lipa pri cerkvi sv. Marije v Čermožišah,
– naravna vrednota rastišče redkih rastlin Resenik,
– naravna vrednota pragozd Belinovec.
7. člen
(Zasnova kulturne dediščine)
Zasnova kulturne dediščine, prikazana na kartah 1: 5000 in 1: 25000, obsega naslednja območja in enote varstva kulturne dediščine iz Zbirnega registra dediščine:
– Žetale – Cerkev sv. Mihaela (št. 3539),
– Čermožiše – Cerkev Device Marije (št. 3540),
– Čermožiše – Cerkev sv. Boštjana (št. 3542),
– Žetale – Prapotnjekova kapelica (št. 600824),
– Dobrina – Denkova kapelica (št. 600825),
– Kočice – Bukovčeva kapelica (št. 600826),
– Žetale – Vaška kapelica (št. 600832),
– Nadole – Domačija Pušnik (št. 600869),
– Čermožiše – Kosova kapelica (št. 600870),
– Čermožiše – Zdaučeva kapelica (št. 600871),
– Žetale – Stara šola (št. 600872),
– Čermožiše – Gajska kapelica (št. 610026),
– Žetale – Kapelica sv. Mihaela (št. 610027),
– Čermožiše – Kosova kapelica (št. 610028),
– Čermožiše – Bodežanova kapelica (št. 610029),
– Dobrina – Zajšekova kapelica (št. 610049),
– Dobrina – Domačija Vuk (št. 640128).
8. člen
(Zasnova prometnega omrežja)
Zasnova prometnega omrežja na kartah merila 1:5000 prikazuje državne ceste na območju Občine Žetale, in sicer: neizgrajeno avtocesto Hajdina – Gruškovje, glavno cesto I. reda št. 9 Hajdina – Gruškovje, regionalno cesto III. reda št. 689 Podlehnik – Žetale – Rogatec.
Zasnova prometnega omrežja na kartah merila 1:25000 prikazuje: državne ceste (neizgrajeno avtocesto Hajdina–Gruškovje, glavno cesto I. reda št. 9 Hajdina–Gruškovje, regionalno cesto III. reda št. 689 Podlehnik–Žetale–Rogatec) in lokalne ceste.
9. člen
(Spremembe površin)
Površine najboljših kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 0,37 ha. Površine drugih kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 5,08 ha. Površine gozdov se zmanjšajo za 0,89 ha. Površine kmetijskih zemljišč in gozdov se skupno zmanjšajo za 6,34 ha.
10. člen
(Sklep o ugotovitvi usklajenosti)
K temu odloku je pridobljen sklep Vlade Republike Slovenije št. 350-00/2001-275 z dne, 6. 7. 2004 o ugotovitvi usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije.
11. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-01-0015/2004
Žetale, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

AAA Zlata odličnost