Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3844. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VI (ZSDSA6), stran 10426.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VI (ZSDSA6)
Razglašam Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VI (ZSDSA6), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2004.
Št. 001-22-156/04
Ljubljana, dne 23. julija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS, D.D., ZA NAJETJE KREDITA PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST/VI (ZSDSA6)
1. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) za najetje kredita pri Evropski investicijski banki (v nadaljnjem besedilu: EIB) v znesku 110 milijonov evrov, za projekt slovenskih avtocest/VI, to je za gradnjo avtocestnih odsekov Bič – Hrastje (etapa: Korenitka – Pluska), Hrastje – Kronovo (etapa: Hrastje – Lešnica) in Peračica – Podtabor.
2. člen
DARS d.d. lahko najame kredit iz prejšnjega člena pod naslednjimi osnovnimi pogoji:
– valuta črpanja je evro ali valuta držav članic EIB, ki niso udeležene v tretji fazi EMU, ali katerakoli valuta, s katero se trguje na glavnih mednarodnih denarnih trgih;
– najmanj petletni moratorij na odplačilo glavnice;
– zadnji obrok glavnice po kreditu zapade v plačilo dne 15. junija 2029;
– valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka valuti črpanja posamezne tranše;
– višina obrestne mere je določena glede na valuto in vrsto obrestne mere za posamezno črpanje, in sicer je lahko izbrana obrestna mera spremenljiva ali stalna.
3. člen
DARS d.d. koristi sredstva kredita iz 1. in 2. člena tega zakona skladno z dinamiko gradnje, določeno v resoluciji o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in letnih planih razvoja in obnavljanja avtocest.
Črpanje sredstev po tej pogodbi mora biti v skladu s kvoto zadolževanja DARS d.d. za posamezno proračunsko leto.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/04-127/1
Ljubljana, dne 15. julija 2004
EPA 1388-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost