Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3852. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 20 milijonov evrov, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri Evropski investicijski banki (ZPJSRR), stran 10469.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 20 milijonov evrov, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri Evropski investicijski banki (ZPJSRR)
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 20 milijonov evrov, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri Evropski investicijski banki (ZPJSRR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2004.
Št. 001-22-164/04
Ljubljana, dne 23. julija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA V ZNESKU
20 MILIJONOV EVROV, KI GA NAJAME JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE POSELJENOSTI SLOVENSKEGA PODEŽELJA PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI (ZPJSRR)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (v nadaljnjem besedilu: Javni sklad) iz naslova kredita, ki ga Javni sklad najame pri Evropski investicijski banki (v nadaljnjem besedilu: EIB), v znesku 20 milijonov evrov glavnice, s pripadajočimi obrestmi in stroški kredita, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izpolnitve poroštvene obveznosti, pod naslednjimi pogoji:
– rok za zadnje črpanje kredita: 24 mesecev po podpisu kreditne pogodbe;
– valuta črpanja: EUR ali valute držav članic EIB, ki ne sodelujejo v tretji fazi EMU, oziroma katerakoli valuta, s katero se trguje na mednarodnem denarnem trgu;
– rok odplačila: začetek odplačila najkasneje 5 let od črpanja posamezne tranše in konec največ 20 let od črpanja posamezne tranše;
– obrestna mera je obrestna mera, ki jo določi EIB za izbrano valuto črpanja in ne bo presegala trimesečne obrestne mere na mednarodnih trgih, povečane za 13 bazičnih točk in je lahko stalna (fiksna) ali spremenljiva (variabilna); kreditojemalec izbere obrestno mero za vsak črpani znesek posebej;
– plačilo obresti: za stalno obrestno mero polletno, za spremenljivo obrestno mero pa četrtletno;
– zamudne obresti: mera višja od: (i) redne obrestne mere, povečane za 25 bazičnih točk ali (ii) medbančne obrestne mere za enomesečne depozite v predmetni valuti (za USD v Londonu in za EUR na evro področju), povečane za 200 bazičnih točk; obračunajo se za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila zapadlega zneska kredita;
– provizija za odlog napovedanega črpanja tranše: 1,00% letno in se obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva črpanja do dejanskega dneva črpanja;
– provizija za odpoved napovedanega črpanja tranše: 0,75% letno za odpovedani znesek črpanja in se obračuna za čas od dneva vložitve zahtevka za črpanje do dneva odpovedi črpanja te tranše;
– provizija za nepravočasno odpoved napovedanega dela črpanja tranše: enaka znesku, ki se izračuna pavšalno po polovični letni obrestni meri, ki bi sicer veljala za to tranšo.
Če Javni sklad iz kateregakoli vzroka ne bo poravnaval svojih dospelih obveznosti po kreditni pogodbi iz prejšnjega odstavka, bo Republika Slovenija na pisni poziv EIB plačala te obveznosti.
Sredstva kredita iz prvega odstavka tega člena se lahko uporabijo skladno z nameni, opredeljenimi v Enotnem programskem dokumentu za obdobje 2004-2006 in to za:
– ukrep spodbujanja razvoja inovacijskega okolja,
– ukrep spodbujanja turističnih destinacij,
– ukrep izboljšanja podpornega okolja za podjetništvo,
– ukrep gospodarske infrastrukture in javnih storitev.
2. člen
Pogodbo o poroštvu z EIB podpiše v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance.
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega.
3. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije v primeru iz drugega odstavka 1. člena tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
V primeru, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto Javnega sklada, pridobi v razmerju do Javnega sklada pravico do regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
4. člen
Najkasneje ob sklenitvi poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona skleneta ministrstvo, pristojno za finance in Javni sklad pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva Republike Slovenije.
5. člen
Javni sklad mora pri pogojih, merilih in postopkih sofinanciranja projektov iz sredstev kredita, ki ga najame po tem zakonu, zagotoviti, da kreditojemalci predložijo ustrezno zavarovanje skladno načinu obvladovanj tveganj bančnih poslov, kot ga predpiše Banka Slovenije na podlagi Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 31/2000 – ZP-L, 59/01, 55/03 in 42/04).
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/04-129/1
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EPA 1394-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost