Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3875. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004 (čistopis), stran 10586.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 97. člena Statuta Občine Vipava (Uradno glasilo, št. 4/99) je Občinski svet občine Vipava na 16. redni seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004
(čistopis)
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vipava za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa obseg prihodkov in drugih prejemkov in obseg odhodkov in drugih izdatkov, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Vipava.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Priloge odloka so splošni del proračuna sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, posebni del proračuna, prikazan tudi po funkcionalni klasifikaciji za Občinsko upravo in posamezne krajevne skupnosti ter načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna občinske uprave na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v tisoč tolarjev
 
Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2004
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            940.920
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  496.731
70  DAVČNI PRIHODKI                      392.201
   700 Davki na dohodek in dobiček              271.000
   703 Davki na premoženje                   63.282
   704 Domači davki na blago in storitve            57.919
   706 Drugi davki                         –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     104.530
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                        96.825
   711 Takse in pristojbine                   2.721
   712 Denarne kazni                       420
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           500
   714 Drugi nedavčni prihodki                 4.064
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     27.326
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          10.000
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in materialnega
   premoženja                         17.326
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    416.863
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                 416.863
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             1.103.069
40  TEKOČI ODHODKI                       179.128
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            29.727
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        5.785
   402 Izdatki za blago in storitve              139.664
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                         3.952
41  TEKOČI TRANSFERI                      279.973
   410 Subvencije                        4.500
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        155.600
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                        32.988
   413 Drugi tekoči domači transferi              86.885
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   615.731
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           615.731
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   28.237
   430 Investicijski transferi                 28.237
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                 162.149
 
B) RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                25.640
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                25.640
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev               25.000
   752 Kupnine iz naslova privatizacije              640
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)               192
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV                               192
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      192
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)           25.448
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  130.000
50  ZADOLŽEVANJE                        130.000
   500 Domače zadolževanje                  130.000
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)            –6.701
   Stanje sredstev na računu 31. 12. 2003           28.697
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             130.000
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI. – IX. +X.)           162.149
Splošni del proračuna vseh enajstih krajevnih skupnosti na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v tisoč tolarjev
Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2004
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             32.088
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   5.036
70  DAVČNI PRIHODKI                         –
   700 Davki na dohodek in dobiček
   703 Davki na premoženje
   704 Domači davki na blago in storitve              –
   706 Drugi davki                         –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      5.036
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                        4.901
   711 Takse in pristojbine                     –
   712 Denarne kazni                        –
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          3.135
   714 Drugi nedavčni prihodki
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     1.800
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          1.800
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   materialnega premoženja
73  PREJETE DONACIJE                       4.300
   730 Prejete donacije iz domačih virov            4.300
   731 Prejete donacije iz tujine                  –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                     20.952
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                  20.952
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              44.089
40  TEKOČI ODHODKI                       15.255
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              –
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          –
   402 Izdatki za blago in storitve              15.255
   403 Plačila domačih obresti                   –
   409 Rezerve                           –
41  TEKOČI TRANSFERI                       1.310
   410 Subvencije                          –
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          200
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                         1.110
   413 Drugi tekoči domači transferi
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                    27.524
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           27.524
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                     –
   430 Investicijski transferi
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                 12.001
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     –
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII. – II. – V. – VIII.)              –12.001
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
   XI. NETO FINANCIRAJE (VI. – IX.+X.)            –12.001
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Namenski prejemki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. turistična taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejanskih prejemkov oziroma razpoložljivih sredstev.
5. člen
Proračun se izvršuje na podlagi določenega obsega sredstev, upoštevajoč prevzete obveznosti ter likvidnostne možnosti proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna (funkcionalni klasifikaciji) zaradi prilagajanja proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti.
6. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O tem s poročilom o izvrševanju proračuna poroča občinskemu svetu.
Župan najkasneje septembra in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
7. člen
Neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu ali načrtu razvojnih programov.
8. člen
Proračunska rezerva oblikovana po ZJF se v letu 2004 oblikuje v višini 1,352.000 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 550.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev, upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna občinske uprave je župan, proračunov krajevnih skupnosti pa vsak predsednik krajevne skupnosti za svojo krajevno skupnost.
10. člen
Zaradi tajnosti podatkov lahko župan največ do višine 10.000 SIT dolžniku s posebnim sklepom dolg odpiše oziroma delno odpiše obveznost plačila dolga, če dolžnik dolga ni sposoben plačati zaradi težkih socialnih ali zdravstvenih razmer oziroma, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov in sredstev rezerv.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 130,000.000 tolarjev.
Občina se v letu 2004 zadolži na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o financiranju občin za poravnavo zapadlih obveznosti za gradnjo stanovanjskega bloka Ob Beli (Vrhpoljski blok), kanalizacijo Vrhpolje in za gradnjo vodovodnega omrežja v naseljih Lože, Manče in Podraga.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vipava v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občin.
Št. 40302-0001/2004-5
Vipava, dne 15. julija 2004.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost