Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3843. Zakon o preoblikovanju Sklada Republike Slovenije za sukcesijo in ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za nasledstvo (ZPSSJAN), stran 10425.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o preoblikovanju sklada Republike Slovenije za sukcesijo in ustanovitvi javne agencije Republike Slovenije za nasledstvo (ZPSSJAN)
Razglašam Zakon o preoblikovanju Sklada Republike Slovenije za sukcesijo in ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za nasledstvo (ZPSSJAN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2004.
Št. 001-22-155/04
Ljubljana, dne 23. julija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O PREOBLIKOVANJU SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SUKCESIJO IN USTANOVITVI JAVNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NASLEDSTVO (ZPSSJAN)
1. člen
(vsebina zakona)
S tem zakonom se določajo ustanovitev ter organi in naloge Javne agencije Republike Slovenije za nasledstvo (v nadaljnjem besedilu: agencija) ter način in postopek preoblikovanja Sklada Republike Slovenije za sukcesijo (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
(ustanoviteljstvo agencije in nadzor)
(1) Agencija se ustanovi za opravljanje strokovnih nalog za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva in drugih nasledstvenih vprašanj.
(2) Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija.
(3) Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela agencije opravlja Ministrstvo za finance.
3. člen
(direktor agencije)
(1) Direktorja oziroma direktorico (v nadaljnjem besedilu: direktor) agencije na predlog sveta agencije imenuje vlada.
(2) Poleg nalog, določenih z zakonom, ki ureja javne agencije, direktor opravlja tudi naloge visokega predstavnika oziroma visoke predstavnice Republike Slovenije v skupnem odboru za nasledstvo (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik).
(3) Direktor agencije je kot visoki predstavnik, v okviru danih pooblastil, neposredno odgovoren vladi.
4. člen
(svet agencije)
Svet agencije ima predsednika oziroma predsednico in dva člana oziroma članici.
5. člen
(naloge agencije)
Za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva in drugih nasledstvenih vprašanj opravlja agencija naslednje naloge:
a) koordinira aktivnosti in strokovne naloge državnih organov in drugih institucij, ki so pooblaščeni za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva,
b) pripravlja izhodišča za pogajanja, poročila, predloge odločitev v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva in drugih vprašanjih v zvezi z nasledstvom, ki jih sprejema vlada,
c) pripravlja skupna stališča, povezana z vprašanji nasledstva, ki jih sprejema vlada,
č) koordinira delo delegacij Republike Slovenije o pogajanjih v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva in drugimi vprašanji, povezanimi z nasledstvom SFRJ,
d) oblikuje delovne skupine za nasledstvena pogajanja, ki jih potrdi vlada.
6. člen
(prenos sredstev, pravic in obveznosti ter ustanovitev proračunskega sklada)
(1) Na Republiko Slovenijo se prenesejo vsa sredstva ter terjatve in obveznosti sklada, ki jih je prevzel od Republike Slovenije in njenih institucij ter pravnih in fizičnih oseb z območja Republike Slovenije.
(2) Za čas do izpolnitve obveznosti, izhajajočih iz Sporazuma o vprašanjih nasledstva, se ustanovi posebni proračunski sklad. Upravitelj posebnega proračunskega sklada je Ministrstvo za finance.
(3) Na posebni proračunski sklad se prenesejo finančna sredstva sklada ter terjatve in obveznosti sklada, ki jih je prevzel od Republike Slovenije in njenih institucij ter pravnih in fizičnih oseb z območja Republike Slovenije.
(4) V posebni proračunski sklad se izločajo finančna sredstva, ki jih pridobi Republika Slovenija z delitvijo premoženja bivše SFRJ na podlagi Sporazuma o vprašanjih nasledstva.
(5) Sredstva posebnega proračunskega sklada so namenjena za morebitne obveznosti, ki jih bo morala Republika Slovenija še poravnati iz naslova nasledstva.
Prehodne in končne določbe
7. člen
(prenehanje sklada)
(1) Pred prenosom sredstev v skladu s tretjim odstavkom 7. člena tega zakona se, na podlagi obračuna, poplača del dosedanjih obveznosti sklada, ki so bile poravnane iz proračuna Republike Slovenije in se v njem izkazujejo kot terjatev do sklada.
(2) Seznam upravičencev iz prejšnjega odstavka potrdi vlada na predlog ministrstva, pristojnega za finance.
(3) Sklad preneha s poslovanjem z dnem začetka poslovanja agencije.
8. člen
(naloge vršilke direktorja agencije)
(1) Direktorica sklada opravlja naloge vršilke dolžnosti direktorice agencije in opravi vsa dejanja, potrebna za začetek poslovanja agencije in prenehanja poslovanja sklada.
(2) Mandat vršilke dolžnosti direktorice agencije traja do imenovanja direktorja, vendar ne dalj kot eno leto.
(3) Svet agencije je dolžan v skladu z zakonom vladi predlagati direktorja agencije najkasneje v devetdesetih dneh od vpisa agencije v sodni register.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Zakon o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo (Uradni list RS, št. 10/93, 38/94, 40/97 in 7/03 – odločba US).
(2) Zakon iz prejšnjega odstavka se uporablja do začetka poslovanja agencije.
(3) Agencija začne poslovati, ko vlada ugotovi, da so konstituirani vsi organi agencije in sprejeti akti, ki so potrebni za njeno delovanje.
(4) Sklep o začetku poslovanja agencije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-09/04-1/1
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EPA 1417-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost