Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3873. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2003, stran 10583.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 14. redni seji dne 23. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2003, ki zajema predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Šmartno pri Litiji, predvideno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv ter premoženjsko bilanco Občine Šmartno pri Litiji na dan 31. decembra 2003.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2003 izkazuje:
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|A. bilanca prihodkov in odhodkov                |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|I. prihodki                           |648,540.456|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|II. odhodki                           |644,901.961|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|III. proračunski presežek                    | 3,638.496|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|B. račun finančnih terjatev in naložb              |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev|  273.102|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev        |     –|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|VI. prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev|  273.102|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|C. račun financiranja                      |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|VII. zadolževanje                        |     –|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|VIII. odplačila dolga                      | 3,160.018|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|IX. povečanje sredstev na računih                |  751.580|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|X. neto financiranje                      | -3,638.496|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|D. bilanca sredstev rezerv                   |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|I. prihodki                           | 9,000.000|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|II. odhodki                           | 4,041.757|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|III. presežek                          | 4,958.243|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|E. premoženjska bilanca                     |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|- sredstva:                           | 2,126.837|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|- obveznosti in lastni viri:                  | 2,126.837|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv in premoženjska bilanca so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-10/2004
Šmartno pri Litiji, dne 23. junija 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost