Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3847. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1A), stran 10428.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2004.
Št. 001-22-159/04
Ljubljana, dne 23. julija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN (ZZVR-1A)
1. člen
V Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 – ZDU-1 in 45/04 – ZdZPKG) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta zakon določa zdravstveno varstvo rastlin; biotično varstvo rastlin; pridobivanje, izmenjavo podatkov in informacijski sistem; stroške in odškodnine; javno službo zdravstvenega varstva rastlin; določa organe, ki so odgovorni za uresničevanje tega zakona in inšpekcijsko nadzorstvo ter ureja ukrepe in obveznosti v zvezi s pojavom, preprečevanjem vnosa in širjenja ter zatiranjem škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih v skladu z:
– Direktivo Sveta št. 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000) s spremembami,
– Direktivo Komisije št. 2001/32/ES o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (UL L št. 127 z dne 9. 5. 2001) s spremembami,
– Direktivo Komisije št. 92/70/EGS o določitvi podrobnih pravil za popise, ki se opravijo za priznanje varovanih območij v Skupnosti (UL L št. 250 z dne 29. 8. 1992) s spremembami,
– Direktivo Komisije št. 93/51/EGS o predpisih za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov prek varovanega območja (UL L št. 205 z dne 17. 8. 1993) s spremembami,
– Direktivo Komisije št. 92/90/EGS o obveznostih pridelovalcev in uvoznikov rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov in podrobnostih za njihovo registracijo (UL L št. 344 z dne 26. 11. 1992) s spremembami,
– Direktivo Komisije št. 92/105/EGS o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo (UL L št. 4 z dne 8. 1. 1993) s spremembami,
– Direktivo Komisije št. 93/50/EGS o določitvi nekaterih rastlin, ki niso navedene v delu A Priloge V Direktive Sveta 77/93/EGS in katerih proizvajalci, skladišča ali distribucijski centri na pridelovalnih območjih teh rastlin se navedejo v uradnem registru (UL L št. 205 z dne 17. 8. 1993) s spremembami,
– Direktivo Komisije št. 94/3/ES o postopku obveščanja o zadržanju pošiljke ali škodljivega organizma, ki predstavlja neposredno fitosanitarno nevarnost, iz tretjih držav (UL L št. 32 z dne 5. 2. 1994) s spremembami,
– Direktivo Komisije št. 95/44/ES o določitvi pogojev, pod katerimi je mogoče nekatere škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, iz Prilog I do V Direktive Sveta 77/93/EGS, vnesti ali jih premeščati znotraj Skupnosti oziroma na nekaterih njenih varovanih območjih v preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju (UL L št. 184 z dne 3. 8. 1995) s spremembami,
– Direktivo Komisije št. 98/22/ES o minimalnih pogojih za opravljanje zdravstvenih pregledov rastlin v Skupnosti in sicer tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki prihajajo iz tretjih držav in za katere se zdravstveni pregledi opravljajo na mestih pregledov, ki niso v namembnem kraju (UL L št. 126 z dne 28. 4. 1998) s spremembami,
– Uredbo Komisije št. 1040/2002/ES o podrobnih pravilih za izvajanje določb v zvezi z dodeljevanjem finančnega prispevka Skupnosti za obvladovanje zdravstvenega varstva rastlin in o razveljavitvi Uredbe št. 2051/97/ES (UL L, št. 157 z dne 15. 6. 2002), s spremembami,
– Uredbo Komisije št. 998/2002/ES o podrobnih pravilih za izvajanje določb glede dodelitve finančnih prispevkov Skupnosti za države članice z namenom krepitve infrastrukture za zdravstvene preglede rastlin in rastlinskih proizvodov iz tretjih držav (UL L, št. 152 z dne 12. 6. 2002) s spremembami,
– Uredbo Sveta št. 2913/92/EGS (UL L, št. 302 z dne 19. 10. 1992) s spremembami, o carinskem zakoniku Skupnosti,
– Uredbo Komisije št. 2454/93/EGS o določbah za izvajanje Uredbe Sveta št. 2913/92/EGS o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 253 z dne 11. 10. 1993) s spremembami.«.
2. člen
Za 2. členom se dodata nova 2.a in 2.b člen, ki se glasita:
»2.a člen
(naloge)
Za uresničevanje namenov zdravstvenega varstva rastlin iz prejšnjega člena se izvajajo zlasti naslednje temeljne naloge:
– stalni zdravstveni nadzor rastočih rastlin, vključno z obdelanimi površinami (polja, nasadi, drevesnice, rastlinjaki, laboratoriji, in podobno), prostoživečimi rastlinami ter rastlinami v skladiščih ali med prevozom;
– spremljanje škodljivih organizmov in izvajanje ocen nevarnosti škodljivih organizmov ter njihovo obvladovanje;
– fitosanitarni nadzor vnosa organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti,
– fitosanitarni nadzor zaradi izvoza pošiljk rastlin, za katere so predpisane posebne zahteve zaradi varovanja zdravja rastlin;
– izvajanje posebnega nadzora škodljivih organizmov, zlasti fitosanitarnih pregledov, načrtovanega spremljanja zdravstvenega stanja rastlin in sistematičnih raziskav;
– fitosanitarno potrjevanje, zlasti opravljanje fitosanitarnih pregledov rastlin in rastlinskih proizvodov na ozemlju Republike Slovenije zaradi izdajanja fitosanitarnih spričeval, rastlinskih potnih listov in drugih uradnih dokumentov;
– fitosanitarno ukrepanje;
– inšpekcijsko nadzorstvo v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenega stanja rastlin;
– opravljanje drugih nalog, določenih v tem zakonu in drugih predpisih.
2.b člen
(odgovorni uradni organi)
Naloge iz prejšnjega člena opravljajo odgovorni uradni organi v Republiki Sloveniji:
– ministrstvo, pristojno za zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
– osrednji odgovorni uradni organ za zdravstveno varstvo rastlin, ustanovljen z uredbo vlade, izdano na podlagi zakona, ki ureja državno upravo (v nadaljnjem besedilu: Uprava),
– pristojni organ za inšpekcijsko nadzorstvo,
– pravne osebe na podlagi javnega pooblastila iz 68. člena tega zakona,
– pristojni carinski organ.
Kadar odgovorni uradni organi iz druge, tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka ter izvajalci javne službe zdravstvenega varstva rastlin iz 60. člena tega zakona opravljajo naloge iz prejšnjega člena, se štejejo za uradno državno organizacijo za varstvo rastlin po mednarodni konvenciji, ki ureja varstvo rastlin.
Organi iz prvega odstavka tega člena pri opravljanju nalog iz prejšnjega člena uporabljajo posebno označbo, s katero izkazujejo, da te naloge opravljajo kot uradna državna organizacija. Obliko označbe in način njene uporabe določi minister, pristojen za zdravstveno varstvo rastlin.«.
3. člen
V 3. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Rastline so žive rastline in določeni živi deli takih rastlin, vključno s semeni.
Za žive dele rastlin se štejejo:
– plodovi v botaničnem smislu, razen tistih, ki so konzervirani z globokim zamrzovanjem,
– vrtnine, razen tistih, ki so konzervirane z globokim zamrzovanjem,
– gomolji, čebulice, korenike in drugi podzemni organi za razmnoževanje,
– rezano cvetje,
– veje z listi ali iglicami,
– posekana drevesa z ohranjenimi listi ali iglicami,
– listi, listje,
– tkivne kulture,
– živ cvetni prah,
– cepiči za okuliranje, potaknjenci, cepiči,
– katerikoli drug del rastlin, ki bi lahko bil določen po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive Sveta št. 2000/29/ES (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000) z vsemi spremembami.
Seme pomeni seme v botaničnem pomenu, razen tistega, ki ni namenjeno setvi.«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6.Škodljivi organizmi pomenijo katerokoli vrsto, sev ali biotip rastline, živali ali patogenega povzročitelja, ki so škodljivi rastlinam ali rastlinskim proizvodom.«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8.Pošiljka je količina blaga, ki jo spremlja en sam dokument, potreben za carinske ali druge formalnosti, kot na primer eno samo fitosanitarno spričevalo ali en sam alternativni dokument ali žig. Pošiljko lahko sestavlja ena ali več partij.«.
14. točka se spremeni, tako da se glasi:
»14.Vnos iz tretjih držav je vnos pošiljke in škodljivih organizmov na carinsko območje Skupnosti, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je bila v skladu s tem zakonom in v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, razen vnosa zaradi tranzita.«.
17. točka se spremeni tako, da se glasi:
»17.Tranzit je vsako premeščanje blaga pod carinskim nadzorom z enega mesta na drugega na carinskem območju Skupnosti, kot je določeno v 91. členu Uredbe Sveta št. 2913/92/EGS (UL L, št. 302 z dne 19. 10. 1992) o carinskem zakoniku Skupnosti.«.
V 18. točki se beseda »uvaža« nadomesti z besedilom »vnaša iz tretjih držav«.
V 19. točki se beseda »uvozila« nadomesti z besedilom »vnesla iz tretjih držav«.
20. točka se spremeni tako, da se glasi:
»20.Rastlinski potni list je uradna etiketa ali druga uradna oznaka, ki potrjuje, da rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, ki se premeščajo na ozemlju Skupnosti, izpolnjujejo zahteve zdravstvenega varstva rastlin, v skladu s predpisi Skupnosti, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.«.
V 22. točki se beseda »inšpekcijskih« nadomesti z besedo »fitosanitarnih«.
V 23. točki se besedilo »Inšpekcijski pregled je« nadomesti z besedilom »Fitosanitarni pregled je pregled listin, pregled istovetnosti in zdravstveni«.
V 25. točki se besede »pravna ali fizična oseba, ki izvaja javna pooblastila po tem zakonu« nadomestijo z besedilom »druga uradna oseba po tem zakonu«.
Za 25. točko se dodajo nove 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. in 34. točka, ki se glasijo:
»26.Tretje države so države, ki niso države članice Evropske unije.
27. Vstopno mesto je mesto, kjer so rastline, rastlinski proizvodi in drugi nadzorovani predmeti prvič vneseni na carinsko območje Skupnosti:
– letališče v primeru zračnega prevoza,
– pristanišče v primeru pomorskega ali rečnega prevoza,
– postaja v primeru železniškega prevoza ter
– mesto carinskega urada, odgovornega za območje, kjer se prečka meja Skupnosti, v primeru kateregakoli drugega prevoza.
28. Uradni organ vstopnega mesta je odgovorni uradni organ v državi članici, pristojen za fitosanitarne preglede na vstopnem mestu.
29. Uradni organ namembnega območja je odgovorni uradni organ v državi članici, pristojen za fitosanitarne preglede na vstopnem mestu, kjer je carinski urad namembnega območja.
30. Carinski urad vstopnega mesta je urad vstopnega mesta iz 27. točke tega člena.
31. Carinski urad namembnega območja je urad namembnega območja iz tretje točke 340.b člena Uredbe Komisije št. 2454/93/EGS (UL L št. 253 z dne 11. 10. 1993).
32. Carinsko odobrena raba ali uporaba je carinsko odobrena raba ali uporaba iz 15. točke 4. člena Uredbe Sveta št. 2913/92/EGS (UL L št. 302 z dne 19. 10. 1992) o uvedbi carinskega zakonika skupnosti (v nadaljnjem besedilu: carinski zakonik Skupnosti).
33. Seznami škodljivih organizmov ter seznami rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, so seznami iz prilog Direktive Sveta št. 2000/29/ES (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: direktiva), in sicer:
– seznam I.A je seznam iz priloge I, del A;
– seznam I.B je seznam iz priloge I, del B;
– seznam II.A je seznam iz priloge II, del A;
– seznam II.B je seznam iz priloge II, del B;
– seznam III.A je seznam iz priloge III, del A;
– seznam III.B je seznam iz priloge III, del B;
– seznam IV.A je seznam iz priloge IV, del A;
– seznam IV.B je seznam iz priloge IV, del B;
– seznam V.A je seznam iz priloge V, del A;
– seznam V.B je seznam iz priloge V, del B;
– seznam VI. je seznam iz priloge VI.
34. Uradna oseba je po tem zakonu tudi oseba, ki je zaposlena v odgovornem uradnem organu, ki izvaja naloge na podlagi javnega pooblastila v skladu s tem zakonom.«.
4. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(uradna izjava ali ukrep)
Šteje se, da je izjava ali ukrep uraden, če ga dajo ali sprejmejo:
– uradne državne organizacije za varstvo rastlin tretje države ali v njihovem imenu drugi javni uslužbenci, ki so strokovno usposobljeni in pooblaščeni, za dajanje izjav ali odrejanje ukrepov v zvezi z izdajo fitosanitarnih spričeval in fitosanitarnih spričeval za ponovni izvoz ali njihove elektronske inačice,
– javni uslužbenci, ki so zaposleni v enem od odgovornih uradnih organov države članice, in drugi izvajalci javnih pooblastil, če nimajo osebnih koristi od rezultatov ukrepov, ki jih sprejmejo, in če so za to usposobljeni, v vseh drugih primerih.
Republika Slovenija zagotavlja usposabljanje javnih uslužbencev oziroma izvajalcev javnih pooblastil iz druge alinee prejšnjega odstavka za pravilno uporabo predpisov, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
Uprava v skladu s programom in smernicami, sprejetimi po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive, sprejme program usposabljanja oseb iz tega člena.«.
5. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »organov« črta vejica in doda besedilo »ter izvajalcev javnih pooblastil,«.
Drugi odstavek se črta.
6. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ukrepe za preprečevanje vnosa, širjenja ter za zatiranje škodljivih organizmov iz tega člena predpiše minister v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive.«.
7. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(seznami rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov)
Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi organizmi iz drugega odstavka prejšnjega člena in ki pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin, so razvrščeni v naslednje sezname:
– seznam III.A, ki se nanaša na prepoved vnosa;
– seznam III.B, ki se nanaša na prepoved vnosa v določena varovana območja;
– seznam IV.A, ki se nanaša na posebne fitosanitarne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za vnos in premeščanje;
– seznam IV.B, ki se nanaša na posebne fitosanitarne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za vnos na določena varovana območja in premeščanje po njih;
– seznam V.A, ki se nanaša na obvezen uradni zdravstveni pregled, vsebuje:
a) seznam V.A, oddelek I, ki določa namestitev rastlinskega potnega lista,
b) seznam V.A, oddelek II, ki določa namestitev rastlinskega potnega lista za določena varovana območja;
– seznam V.B, ki se nanaša na obvezen uradni zdravstveni pregled preden je dovoljen vstop v Skupnost, vsebuje:
a) seznam V.B, oddelek I, ki se nanaša na prenos škodljivih organizmov, pomembnih za vso Skupnost,
b) seznam V.B, oddelek II, ki se nanaša na prenos škodljivih organizmov, pomembnih za določena varovana območja;
– seznam VI, ki se nanaša na rastline in rastlinske proizvode, za katere se lahko uporabijo posebni ukrepi.
Ukrepe za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete s seznamov iz prejšnjega odstavka predpiše minister, v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive.«.
8. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se na ozemlju Republike Slovenije pojavi škodljiv organizem s seznamov I.A in II.A, oziroma s seznamov I.B ali II.B, za katerega je Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) priznala Republiki Sloveniji status varovanega območja, ali se pojavijo simptomi na rastlini, rastlinskih proizvodih ali nadzorovanih predmetih, na podlagi katerih se sumi na okužbo s škodljivim organizmom s seznamov I.A, II.A, I.B ali II.B, morajo izvajalci zdravstvenega varstva rastlin o tem takoj na predpisan način obvestiti Upravo.«.
V drugem odstavku se za besedo »inšpektor« doda besedilo »ali uradna oseba, ki je izvajalec javnega pooblastila po tem zakonu«.
9. člen
V tretjem odstavku 10. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Nadaljnje ukrepe za obvladovanje žarišča okužbe lahko pristojni inšpektor odredi na podlagi vizualnih znamenj brez odvzema vzorcev.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Uprava določi obseg žarišča okužbe. O pojavu in nevarnosti škodljivega organizma ter o obsegu obvesti organizacije, službe in imetnike rastlin ter jih seznani z najpomembnejšimi ukrepi, s katerimi lahko preprečujejo okužbo s škodljivimi organizmi.«.
10. člen
Četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Minister v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive, predpiše varovana območja, podrobnejše pogoje za izvajanje sistematičnih raziskav in seznam varovanih območij.«.
11. člen
V tretjem odstavku 14. člena se besedilo »Skupnosti ali na varovano območje« nadomesti z besedilom »Republike Slovenije iz tretje države ali iz druge države članice«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vnos in širjenje drugih vrst škodljivih organizmov se lahko prepove ali omeji, če obstaja nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin na ozemlju Skupnosti, in sicer za:
– organizme, za katere se utemeljeno sumi, da so škodljivi za rastline ali rastlinske proizvode, pa niso navedeni v seznamih I.A, I.B, II.A in II.B,
– organizme navedene v seznamu II.A in II.B, ki se pojavljajo na drugih rastlinah ali rastlinskih proizvodih, kot so navedeni v seznamu II.A in II.B, in za katere se utemeljeno sumi, da so škodljivi za rastline ali rastlinske proizvode,
– organizme, ki so navedeni v seznamih I.A, I.B, II.A in II.B, ki so v izoliranem stanju in za katere se šteje, da so škodljivi v tem stanju za rastline ali rastlinske proizvode.«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»V skladu s 75. členom tega zakona predstojnik uprave z odločbo določi nujne ukrepe za preprečevanje ali omejitev vnosa in širjenja drugih vrst škodljivih organizmov iz prejšnjega odstavka.
Minister v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive, predpiše ukrepe za preprečevanje ali omejitev vnosa in širjenja drugih vrst škodljivih organizmov iz četrtega odstavka tega člena.«.
12. člen
V naslovu 15. člena se beseda »uvoza« nadomesti z besedo »vnosa«.
V prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku se beseda »uvoz« nadomesti z besedo »vnos«.
Peti odstavek se črta.
13. člen
V prvem odstavku 16. člena se beseda »uvozijo« nadomesti z besedilom »vnesejo iz tretjih držav«.
V četrtem odstavku se beseda »uvozih« nadomesti z besedilom »vnosih«.
V petem odstavku se za besedo »minister« doda vejica in besedilo »v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive,«.
14. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(izjeme za vnos)
Ne glede na določbe 14. in 15. člena tega zakona lahko Uprava v skladu s predpisanimi pogoji in če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov, v posameznih primerih dovoli izjemen vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se gojijo ali uporabljajo v neposredni bližini državne meje, če so namenjeni uporabi v Republiki Sloveniji v neposredni bližini te državne meje.
Ne glede na določbe 14. in 15. člena tega zakona lahko Uprava, v skladu z odločitvijo, sprejeto po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive, v posameznih primerih dovoli:
– vnos rastlin v primeru blage okužbe s škodljivimi organizmi, razen rastlin za saditev;
– vnos rastlin za saditev, v primeru določenih toleranc za škodljive organizme iz oddelka II seznama II.A, ki velja le za rastline, ki so bile predhodno izbrane v dogovoru s pristojnim organom za zdravstveno varstvo rastlin države članice in na podlagi ustrezne analize nevarnosti škodljivih organizmov.
Uprava vodi evidenco o izjemnih vnosih iz tega člena.
Podrobnejše pogoje za izjemen vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov iz prvega odstavka tega člena predpiše minister, v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive.«.
15. člen
Napovedni stavek in prva alinea prvega odstavka 18. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov v Skupnosti se določbe 14. in 15. člena tega zakona ne uporabljajo:
– za pošiljke, ki so v tranzitu, in sicer preko ozemlja tretje države ali med dvema tretjima državama preko ozemlja Skupnosti, ne da bi se spremenil njihov carinski status;«.
16. člen
V prvem odstavku 19. člena se beseda »uvozom« nadomesti z besedilom »vnosom iz tretjih držav«.
17. člen
V tretjem odstavku 20. člena se v prvi alinei besedilo »firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež«.
V tretjem odstavku se v drugi alinei besedilo »ime in priimek, davčna številka; oziroma firmo ter sedež firme oziroma naslov s hišno številko« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter davčno številko in enotno matično številko občana.«.
V šestem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Pritožba zoper odločbo o izbrisu iz registra ne zadrži njene izvršitve.«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Zavezanec se lahko ponovno vpiše v register, če izpolnjuje predpisane pogoje in obveznosti iz prejšnjega odstavka, vendar ne prej kot v treh mesecih po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz registra.«.
18. člen
V prvem odstavku 21. člena se v drugi alinei besedilo »firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež«.
19. člen
V drugem odstavku 23. člena se za besedo »minister« doda besedilo »v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive,«.
20. člen
V naslovu 2. podpoglavja III. poglavja in v naslovu oddelka A) se beseda »uvoz« nadomesti z besedilom »vnos iz tretjih držav«.
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(vstopno mesto)
Pošiljke, za katere je obvezen fitosanitarni pregled, se lahko vnašajo iz tretjih držav le čez določena vstopna mesta, kjer sta carinski urad in fitosanitarna inšpekcija.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se pošiljke lesenega pakirnega materiala lahko vnašajo iz tretjih držav tudi čez vstopna mesta, kjer je samo carinski urad.
Vstopna mesta za izvajanje fitosanitarnega pregleda po tem zakonu iz prvega odstavka tega člena morajo izpolnjevati predpisane pogoje.
Za izpolnjevanje predpisanih pogojev za vstopna mesta iz prejšnjega odstavka Republika Slovenija zagotavlja finančna sredstva v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
Vlada v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive, predpiše minimalne pogoje iz tretjega odstavka tega člena in določi vstopna mesta.«.
21. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(vnos iz tretjih držav)
Za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov s seznama V.B, ki se vnašajo iz tretje države na carinsko območje Skupnosti, velja od trenutka njihovega vstopa carinski nadzor v skladu s carinskim zakonikom Skupnosti in tudi nadzor odgovornih uradnih organov iz druge, tretje in četrte alinee 2.b člena tega zakona.
Za pošiljke iz prejšnjega odstavka je obvezen fitosanitarni pregled, ki ga na vstopnem mestu opravi fitosanitarni inšpektor, razen pregleda lesenega pakirnega materiala, ki ga lahko opravi pristojni carinski organ.
S fitosanitarnim pregledom pošiljke se ugotavlja zlasti, če:
– pošiljko spremlja veljavno fitosanitarno spričevalo ali fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz ali drug alternativni dokument oziroma žig;
– je pošiljka istovetna z navedbami v dokumentih iz prejšnje alinee;
– pošiljka ni okužena s škodljivimi organizmi s seznama I.A in seznama II.A;
– pošiljka ne vsebuje rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama III.A;
– pošiljka izpolnjuje posebne fitosanitarne zahteve s seznama IV.A in, kjer je potrebno, če je izpolnjena dopolnilna izjava o izpolnjevanju teh zahtev.
Fitosanitarni pregled se lahko opravi tudi pri pošiljkah, ki niso na seznamu V.B, če fitosanitarni inšpektor ali pristojni carinski organ sumi, da obstaja nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin ali dvom o istovetnosti pošiljke.
Minister v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive, predpiše podrobnejšo vsebino fitosanitarnega pregleda iz tega člena, preverjanje dokumentov in istovetnosti ter postopke za opravljanje zdravstvenih pregledov.«.
22. člen
Za 25. členom se dodata nova 25.a in 25.b člen, ki se glasita:
»25.a člen
(fitosanitarno spričevalo)
Pošiljke iz prvega odstavka prejšnjega člena mora spremljati izvirno fitosanitarno spričevalo ali izjemoma njegova uradno overjena kopija oziroma elektronska inačica fitosanitarnega spričevala.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se izjemoma lahko dovoli, da pošiljko spremlja izvirni alternativni dokument ali žig.
Fitosanitarno spričevalo izda odgovorni uradni organ države porekla. Kadar so posebne fitosanitarne zahteve s seznama IV.A oziroma IV.B izpolnjene za posamezne vrste pošiljk v državi pošiljateljici, ki ni država porekla, lahko ta izda fitosanitarno spričevalo.
Za pošiljke iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki so bile po izdaji izvirnega fitosanitarnega spričevala v državi porekla odposlane, skladiščene, ponovno pakirane ali razdeljene v drugi državi, ki ni država porekla, je potrebno, da izvirno fitosanitarno spričevalo ali njegovo overjeno kopijo spremlja fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz, izdano v tej drugi državi. Če pa so bile te pošiljke predhodno zaporedoma vnesene iz tretjih držav v več različnih držav in je bilo izdano več kot eno fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz, jih morajo poleg izvirnega fitosanitarnega spričevala ali njegove overjene kopije spremljati tudi vsa fitosanitarna spričevala za ponovni izvoz ali njihove overjene kopije.
Fitosanitarno spričevalo ali fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz se izda v najmanj enem uradnem jeziku Skupnosti in skladno z mednarodno konvencijo, ki ureja varstvo rastlin, ne glede na to ali je tretja država izvoza ali ponovnega izvoza njena podpisnica.
Minister v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive, predpiše izjeme iz prvega in drugega odstavka tega člena in posamezne vrste pošiljk iz tretjega odstavka tega člena.
25.b člen
(zmanjšana pogostnost pregledov)
Pogostnost fitosanitarnih pregledov določenih pošiljk iz prvega odstavka 25. člena tega zakona se lahko zmanjša, razen pregleda listin.
Minister v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive, predpiše pošiljke in pogostnost preverjanja istovetnosti in zdravstvenih pregledov teh pošiljk.«.
23. člen
V naslovu 26. člena se beseda »uvoz« nadomesti z besedilom »vnos iz tretjih držav«.
V napovednem stavku se beseda »uvažajo« nadomesti z besedilom »vnašajo iz tretjih držav«.
24. člen
V 27. členu se beseda »uvažajo« nadomesti z besedilom »vnašajo iz tretjih držav«, beseda »inšpekcijsko« pa se nadomesti z besedo »fitosanitarno«.
25. člen
V 28. členu se besedilo »uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama V.B, ki se gojijo ali uporabljajo v neposredni bližini državne meje« nadomesti z besedilom »vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama V.B, ki se gojijo ali uporabljajo v neposredni bližini državne meje, iz tretjih držav«, beseda »inšpekcijskega« pa se nadomesti z besedo »fitosanitarnega«.
26. člen
V 29. členu se besedilo »uvažajo brez fitosanitarnega spričevala in inšpekcijskega pregleda« nadomesti z besedilom »vnašajo iz tretjih držav brez fitosanitarnega spričevala in fitosanitarnega pregleda, razen tistih, ki so na seznamu III.A ali III.B«.
27. člen
V prvem odstavku 30. člena se besedi »uvažajo« nadomestita z besedilom »vnašajo iz tretjih držav«.
V drugem odstavku se beseda »inšpekcijskega« nadomesti z besedo »fitosanitarnega«, beseda »uvoz« pa se nadomesti z besedilom »vnos iz tretjih držav«.
V tretjem odstavku se beseda »uvažajo« nadomesti z besedilom »vnašajo iz tretjih držav«.
V četrtem odstavku se beseda »uvoz« nadomesti z besedilom »vnos iz tretjih držav«.
28. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
(postopek ob vnosu iz tretjih držav)
Fitosanitarni pregled pošiljk iz prvega odstavka 25. člena tega zakona se opravi na prvem vstopnem mestu v Skupnosti, kjer se opravljajo druge uvozne administrativne formalnosti, vključno s carinskimi.
Uvoznik mora vložiti prijavo za uvedbo fitosanitarnega in carinskega postopka iz prejšnjega odstavka.
Če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov, se pregled istovetnosti in zdravstveni pregled pošiljke lahko opravi tudi na uradno določenih mestih v notranjosti države ali v drugi državi članici, pod carinskim nadzorom.
Uradni organ vstopnega mesta lahko po dogovoru z uradnim organom namembnega območja odloči, da se preverjanje istovetnosti ali zdravstvene preglede pošiljk iz prvega odstavka 25. člena tega zakona delno ali v celoti opravi na mestu, ki ni vstopno mesto. V tem primeru mora pošiljko spremljati dokument, ki potrjuje, da se med prevozom do mesta, ki ni vstopno mesto, ohrani istovetnost in zdravstveno stanje rastlin vse do zaključka carinskega postopka.
Če dogovora iz prejšnjega odstavka ni, se ta pregled opravi na vstopnem mestu ali drugem odobrenem mestu države članice, v kateri je to vstopno mesto.
Mesta za fitosanitarne preglede v Republiki Sloveniji, ki niso vstopna mesta, s skupno odločbo določita Uprava in pristojni carinski organ na zahtevo uvoznika.
Komisija lahko kadarkoli vpogleda v seznam mest iz prejšnjega odstavka, ki ga vodi Uprava.
Minister v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive, predpiše:
– minimalne pogoje za opravljanje pregledov istovetnosti in zdravstvenih pregledov pošiljk na mestu, ki ni vstopno mesto ter mesta, ki niso vstopna mesta iz tretjega odstavka tega člena;
– obrazec prijave in dokument, ki spremlja pošiljko iz drugega oziroma četrtega odstavka tega člena;
– način sodelovanja med uradnim organom vstopnega mesta, uradnim organom namembnega območja, carinskim uradom vstopnega mesta in carinskim uradom namembnega območja;
– ukrepe za ohranjanje istovetnosti partij in pošiljk in za varstvo pred širjenjem škodljivih organizmov do zaključka carinskih postopkov.«.
29. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(potrditev ali zavrnitev vnosa iz tretjih držav)
Če so izpolnjeni pogoji iz 25. oziroma 26. člena tega zakona, fitosanitarni inšpektor po opravljenem pregledu z odločbo dovoli vnos pošiljke iz tretjih držav in označi fitosanitarno spričevalo ali fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz z vstopnim datumom in žigom fitosanitarne inšpekcije.
Če pogoji oziroma eden od pogojev iz 25. oziroma 26. člena tega zakona niso izpolnjeni, fitosanitarni inšpektor zadrži pošiljko in odredi enega od naslednjih ukrepov:
– uvedbo karantene do rezultatov uradnih ali diagnostičnih preiskav iz 10. člena tega zakona,
– odstranitev okuženega dela pošiljke,
– zavrnitev vnosa celotne ali dela pošiljke v Skupnost,
– premestitev v namembni kraj izven Skupnosti pod uradnim nadzorom skladno z ustreznim carinskim postopkom med njihovim premeščanjem po Skupnosti,
– ustrezno tretiranje, ali
– uničenje.
V primeru ukrepov iz tretje, četrte in šeste alinee prejšnjega odstavka fitosanitarni inšpektor označi fitosanitarno spričevalo ali fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz z rdečim trikotnim žigom, s čimer spričevali postaneta neveljavni.
Če se s fitosanitarnim pregledom ugotovi, da je del pošiljke okužen s škodljivimi organizmi s seznamov I.A, I.B, II.A ali II.B, se lahko dovoli vnos preostalega dela pošiljke iz tretjih držav, če ni suma na okužbo tega dela pošiljke in če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov.
Minister predpiše velikost žiga iz tretjega odstavka tega člena in podatke v njem ter v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive, način obveščanja o zadržanih pošiljkah.«.
30. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(druge pošiljke, ki se vnašajo iz tretjih držav)
Če iz spremnih listin drugih pošiljk, ki se vnašajo iz tretjih držav, izhaja, da ne vsebujejo rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama V.B, lahko fitosanitarni inšpektor opravi fitosanitarni pregled, če obstaja utemeljen sum glede istovetnosti pošiljke oziroma če obstaja nevarnost širjenja škodljivih organizmov.
Če po opravljenem fitosanitarnem pregledu fitosanitarni inšpektor še dvomi o istovetnosti pošiljke, zlasti glede rodu, vrste ali izvora, se šteje, da pošiljka vsebuje rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete s seznama V.B.«.
31. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen
(carinski organi)
Če pristojni carinski organ pri opravljanju rednega nadzora najde pošiljko iz prvega odstavka 25. člena tega zakona, ki ni prijavljena, ali pošiljko iz četrtega odstavka 25. člena tega zakona, ali če pošiljka vsebuje rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete s seznama III.A, zadrži pošiljko in o tem obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja, ki opravi fitosanitarni pregled in odredi ukrepe iz 32. člena tega zakona.
Pristojni carinski organ, ki opravlja preglede iz drugega odstavka 25. člena tega zakona, za pošiljke, ki izpolnjujejo pogoje iz prve oziroma druge alinee tretjega odstavka 25. člena tega zakona, po opravljenem pregledu dovoli vnos pošiljke iz tretjih držav in označi uvozni dokument z vstopnim datumom in žigom. Če pogoji niso izpolnjeni ali obstaja sum o izpolnjevanju pogojev tretje, četrte ali pete alinee tretjega odstavka 25. člena tega zakona, zadrži pošiljko in obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja, ki opravi fitosanitarni pregled in odredi ukrepe iz 32. člena tega zakona.«.
32. člen
V prvem in drugem odstavku 35. člena se beseda »inšpekcijski« nadomesti z besedo »fitosanitarni«.
V četrtem odstavku se za besedo »predpiše« doda besedilo »v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive, način izdaje,«.
33. člen
V drugem odstavku 36. člena se v prvi alinei besedilo »firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež«.
V četrtem odstavku se beseda »inšpekcijskim« nadomesti z besedo »fitosanitarnim«.
34. člen
V prvem, tretjem in četrtem odstavku 37. člena se beseda »inšpekcijski« nadomesti z besedo »fitosanitarni«.
35. člen
V prvem odstavku 38. člena se besedilo »s seznama V.A.I« nadomesti z besedilom »s seznama V.A, oddelek I in semena s seznama IV.A«.
V drugem odstavku se beseda »inšpekcijsko« nadomesti z besedo »fitosanitarno«.
36. člen
V prvem odstavku 39. člena se besedilo »s seznama V.A.II« nadomesti z besedilom »s seznama V.A, oddelek II in semena s seznama IV.A«.
37. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(izjeme)
Pri semenu s seznama IV.A se za rastlinske potne liste štejejo dokumenti, izdani v skladu s predpisi, ki urejajo trženje uradno potrjenega semenskega materiala kmetijskih rastlin, če dokazujejo izpolnjevanje zahtev s seznama IV.A in če je tako določeno v skladu s predpisom ali aktom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive.
Ne glede na prvi odstavek 38. člena tega zakona se, če ni nevarnosti širjenja škodljivih organizmov, brez rastlinskega potnega lista lahko premešča majhna količina rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama V.A in seme s seznama IV.A, če je namenjena porabi med prevozom, samooskrbi oziroma končni prodaji fizičnim osebam, ki niso tržni pridelovalci, na lokalnem trgu oziroma če jo premeščajo pridelovalci oziroma predelovalci, kateri so lahko izvzeti iz vpisa v register v skladu s 23. členom tega zakona.«.
38. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(pridelava, predelava, uporaba)
Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s seznama V.A, oddelek I, ki jih pridelujejo, predelujejo ali uporabljajo zavezanci za vpis v register in so namenjeni premeščanju, morajo biti fitosanitarno pregledani, da se ugotovi zlasti, da:
– niso okuženi s škodljivimi organizmi s seznamov I.A in II.A;
– izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s seznama IV.A.
Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti iz seznama V.A, oddelek II, ki so namenjeni premeščanju v varovano območje, morajo biti fitosanitarno pregledani za namene iz prejšnjega odstavka in da se ugotovi:
– da niso okuženi s škodljivimi organizmi s seznamov I.B in II.B;
– da izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s seznama IV.B.
Fitosanitarni pregledi iz prvega in drugega odstavka tega člena, se opravljajo redno, najmanj v predpisanih časovnih obdobjih oziroma najmanj enkrat letno in vsaj vizualno.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin lahko izvajajo:
– naključni fitosanitarni pregledi ne glede na poreklo rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov kadarkoli in povsod tam, kjer se premeščajo, pridelujejo, predelujejo, skladiščijo, prodajajo ali drugače uporabljajo, kot tudi v prostorih kupcev,
– uradna vzorčenja in testiranja vzorcev, da se ugotovi, ali rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti izpolnjuje predpisane zahteve iz tega zakona.
Kadar pogoji za izdajo rastlinskega potnega lista niso izpolnjeni, pristojni inšpektor odredi naslednje ukrepe v skladu s tretjim odstavkom 10. člena tega zakona:
– ustrezno tretiranje, ki mu sledi izdaja rastlinskega potnega lista, če se šteje, da so pogoji izpolnjeni zaradi tretiranja,
– dovoljenje za premeščanje pod uradnim nadzorom v območja, kjer ne predstavljajo dodatne nevarnosti,
– dovoljenje za premeščanje pod uradnim nadzorom na mesta za industrijsko predelavo,
– uničenje.
Če se med fitosanitarnimi pregledi ugotovi škodljivi organizem s seznama I.A, oddelek I ali seznama II.A, oddelek I, pristojni inšpektor prepove premeščanje zadevnih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ter odredi ukrepe iz prejšnjega odstavka.
Če se med fitosanitarnimi pregledi ugotovi škodljivi organizem s seznama I.A, oddelek II ali seznama II.A, oddelek II oziroma da niso izpolnjene posebne zahteve s seznama IV.A, oddelek II, pristojni inšpektor za okuženi del rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov odredi ukrepe iz petega odstavka tega člena.
Minister v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive, predpiše podrobnejši način fitosanitarnega pregleda iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ter ukrepe iz tega člena.«.
39. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
(rastlinski potni listi)
Rastlinski potni list pomeni uradno etiketo, ki jo pripravi odgovorni uradni organ v državi članici in je lahko standardizirana na ravni Skupnosti za različne vrste rastlin ali rastlinskih proizvodov.
Rastlinske potne liste se izdaja za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete s seznama V.A.
Rastlinske potne liste izdajajo za pridelane ali predelane rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete s seznama V.A, ki so fitosanitarno pregledani v skladu s prejšnjim členom:
– zavezanci za vpis v register iz prve in druge alinee drugega odstavka 19. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), če imajo za to dovoljenje Uprave, ali
– izvajalci javnih pooblastil iz 68. člena tega zakona, ali
– Uprava, v primeru, da zavezanci iz 19. člena tega zakona ne pridobijo ali ne morejo pridobiti dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov.
Minister v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive, predpiše stopnjo standardizacije rastlinskega potnega lista in druge vrste uradnih oznak za posebne vrste proizvodov iz prvega odstavka tega člena ter izdajanje rastlinskih potnih listov iz drugega odstavka tega člena.«.
40. člen
V tretjem odstavku 43. člena se v prvi alinei besedilo »uvoza rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov« nadomesti z besedilom »vnosu rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov iz tretjih držav«.
41. člen
Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen
(dovoljenje za izdajo drugih uradnih oznak)
Za izdajanje drugih uradnih oznak za posebne vrste proizvodov, ki se štejejo za rastlinski potni list, izda Uprava upravičencem dovoljenje, če izpolnjujejo pogoje iz prve in druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena in imajo zapisnik pooblaščene uradne osebe o izpolnjevanju obveznosti iz prve, četrte, pete in šeste alinee 22. člena tega zakona.
Za izdajo dovoljenj za druge uradne oznake se smiselno uporablja drugi, tretji, četrti, peti, sedmi in osmi odstavek prejšnjega člena.
Minister predpiše obrazec in podrobnejšo vsebino vloge za izdajo dovoljenj drugih uradnih oznak, pogoje glede strokovne usposobljenosti in v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive, vrste rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za posebno označevanje, tehnične zahteve za obrate in namestitev oznak.«.
42. člen
Drugi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V evidenci se na enoten način vodijo zlasti osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin ter osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča upravičenca, ki je zagotovil to odgovorno osebo.«
43. člen
V drugem odstavku 45. člena se za besedo »minister« doda besedilo »v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive,«.
44. člen
V 46. členu se besedi »z inšpekcijskim« nadomestita z besedama »s fitosanitarnim«.
45. člen
V drugem odstavku 47. člena se beseda »inšpekcijskem« nadomesti z besedo »fitosanitarnem«.
46. člen
V prvem odstavku 48. člena se beseda »inšpekcijskem« nadomesti z besedo »fitosanitarnem«, beseda »uvažajo« se nadomesti z besedilom »vnašajo iz tretjih držav«, besedi »uvožene pošiljke« pa se nadomestita z besedilom »pošiljke, vnesene iz tretjih držav,«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če se pošiljka s seznama V.A, ki jo spremlja fitosanitarno spričevalo, premešča v druge države članice, se mora za pošiljko izdati rastlinski potni list.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedi »uvožene pošiljke« nadomestita z besedilom »pošiljke, vnesene iz tretjih držav«, beseda »inšpekcijskem« pa se nadomesti z besedo »fitosanitarnem«.
47. člen
V drugem odstavku 49. člena se za besedo »minister« doda besedilo »v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive«.
48. člen
V drugem odstavku 50. člena se za besedo »minister« doda besedilo »v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive«.
V tretjem odstavku se beseda »inšpekcijski« nadomesti z besedo »fitosanitarni«.
49. člen
V tretjem, četrtem in osmem odstavku 53. člena se beseda »uvoz« nadomesti z besedo »vnos«.
V šestem odstavku se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»-osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež;«.
50. člen
V prvem odstavku 54. člena se v šesti alinei besedilo v oklepaju »ime in priimek, enotna matična številka občana, prebivališče« nadomesti z besedilom »osebno ime, enotna matična številka občana in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«, v enajsti alinei pa se beseda »uvozu« nadomesti z besedilom »vnosu iz tretjih držav«.
51. člen
V prvem odstavku 57. člena se v drugi alinei besedi »uvažajo pošiljke« nadomestita z besedilom »vnašajo pošiljke iz tretjih držav«.
52. člen
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»VI. STROŠKI, PRISTOJBINE IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV«.
53. člen
V prvem odstavku 58. člena se za besedo »inšpektorja« doda besedilo »ali odgovornega uradnega organa«.
Četrti, peti in šesti odstavek se črtajo.
54. člen
Za 58. členom se dodata nova 58.a in 58.b člen, ki se glasita:
»58.a člen
(pristojbine)
Za izdajo predpisanega spričevala in potrdila o zdravstveni ustreznosti ter fitosanitarne preglede plača vlagatelj pristojbino.
Pristojbina iz prejšnjega odstavka je prihodek proračuna Republike Slovenije in se vplačuje na poseben vplačilni račun, določen v skladu s predpisi, ki urejajo način vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov.
Minister predpiše višino pristojbine glede na vrsto in količino rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov iz seznama V.A.
Za pošiljke iz prvega odstavka 25. člena tega zakona minister predpiše višino pristojbine glede na vrsto in količino rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive.
58.b člen
(programi zdravstvenega varstva rastlin)
Sofinanciranje programov zdravstvenega varstva rastlin, ki jih odobri Komisija, se izvaja v skladu z direktivo in Uredbama Komisije 1040/2002/ES (UL L, št. 157 z dne 15. 6. 2002), s spremembami in 998/2002/ES (UL L, št. 152 z dne 12. 6. 2002) s spremembami.«.
55. člen
Prvi odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Imetnik, ki se ukvarja s pridelavo oziroma predelavo rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ima pravico do odškodnine, če:
– takoj, ko ugotovi ali sumi o pojavu škodljivega organizma s seznamov I.A in II.A ali v primeru varovanega območja s seznamov I.B in II.B, ali organizmov, ki niso navedeni na teh seznamih, pa predstavljajo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin na ozemlju Republike Slovenije, glede katerih določa ukrepe za zatiranje in preprečevanje širjenja predstojnik Uprave na podlagi izdelane ocene nevarnosti škodljivega organizma, obvesti pristojnega inšpektorja ali Upravo,
– je izvršil vse predpisane in odrejene ukrepe za zdravstveno varstvo rastlin.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Odškodnina iz prejšnjega odstavka se ne plača, če se škodljivi organizem pojavi pri vnosu rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v Republiko Slovenijo.«.
56. člen
V četrtem odstavku 60. člena se črta četrta alinea.
Dosedanje peta, šesta in sedma alinea postanejo četrta, peta in šesta alinea.
57. člen
V drugem odstavku 65. člena se črtata besedi »ali fizičnim«.
58. člen
Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uprava dodeli javno pooblastilo pravnim osebam javnega in zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti za naloge iz drugega odstavka 9. člena, iz tretjega odstavka 42. člena, iz 65. člena in iz 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 14., 19., 21., 23. in 24. točke 76. člena tega zakona.«.
59. člen
V XII. poglavju PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV se naslov 2. podpoglavja »2. Uprava Republike Slovenije, pristojna za varstvo rastlin in semenarstvo« spremeni tako, da se glasi:
»2. Uprava«.
60. člen
V tretjem odstavku 74. člena se za besedo »ministrstvo« črta vejica in besedilo »pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.
61. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen
(ukrepi predstojnika Uprave)
Zaradi preprečevanja vnosa in širjenja škodljivih organizmov in njihovega zatiranja lahko, če obstaja nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin, predstojnik Uprave z odločbo:
– določi meje posebno nadzorovanega območja oziroma
– omeji ali prepove premeščanje posameznih vrst rastlin na ozemlju Republike Slovenije oziroma
– omeji ali prepove vnos v Republiko Slovenijo ali tranzit posameznih vrst rastlin čez ozemlje Republike Slovenije oziroma
– določi nujne ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov iz četrtega odstavka 14. člena tega zakona oziroma
– določi nujne ukrepe za preprečevanje vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki niso zajeti v seznamih iz prvega, drugega in tretjega odstavka 15. člena tega zakona.
Predstojnik Uprave izda odločbo iz prejšnjega odstavka v skladu s predpisi, ki urejajo ukrepe za preprečevanje vnosa v Skupnost in širjenja organizmov, ki so škodljivi za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnosti in o tem obvesti Komisijo.
Odločba iz prejšnjega odstavka se razveljavi z novo odločbo, če Komisija ne odobri ukrepov iz prejšnjega odstavka.
Odločba iz drugega odstavka tega člena velja do uveljavitve predpisa iz tretjega odstavka 12. člena oziroma četrtega odstavka 14. člena tega zakona, če Komisija odobri ukrepe iz drugega odstavka tega člena.«.
62. člen
V 76. členu se za 22. točko dodajo nove 23., 24., 25. in 26. točka, ki se glasijo:
»23.izdajanje rastlinskih potnih listov;
24. opravljanje fitosanitarnih pregledov;
25. zagotavljanje sistema izdaje fitosanitarnih spričeval;
26. izdajanje navodil za izvrševanje nalog iz 2.a člena tega zakona za odgovorne uradne organe iz drugega odstavka 2.b člena tega zakona;«.
Dosedanja 23. točka postane 27. točka.
63. člen
Za 76. členom se dodata nova 76.a in 76.b člen, ki se glasita:
»76.a člen
(pooblastila za fitosanitarni pregled)
Pooblastila za opravljanje fitosanitarnega pregleda po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, so:
1. dostop do rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov kadarkoli in povsod tam, kjer se le-ti premeščajo, pridelujejo, predelujejo, skladiščijo, prodajajo ali drugače uporabljajo;
2. dostop do rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov v prostorih kupcev in pri vnosu iz tretjih držav, izvozu ter tranzitu;
3. pregledovanje listin pravnih in fizičnih oseb v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin;
4. jemanje vzorcev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov brez nadomestila njihove vrednosti zaradi opravljanja laboratorijskih analiz;
5. preverjanje, če so pridelovalci, predelovalci, uvozniki in distributerji predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov vpisani v register;
6. preverjanje, če so izpolnjeni pogoji za izdajo rastlinskih potnih listov;
7. izdajanje rastlinskih potnih listov v primeru iz tretje alinee tretjega odstavka 42. člena tega zakona in drugega odstavka 48. člena tega zakona;
8. preverjanje izpolnjevanje dolžnosti zavezancev iz registra v skladu s tem zakonom;
9. izdajanje fitosanitarna spričevala za izvoz in fitosanitarna spričevala za ponovni izvoz;
10. vpogled v registre in evidence, ki jih potrebuje pri izvajanju nadzora;
11. odrejanje in nadziranje izvajanja ukrepov po tem zakonu;
12. izvajanje drugih nalog povezanih z zdravstvenim varstvom rastlin.
Uradna oseba, ki izvaja javna pooblastila za opravljanje fitosanitarnega pregleda, mora imeti službeno izkaznico oziroma značko, s katero se izkazuje pri opravljanju tega pregleda.
Minister predpiše obliko in vsebino službene izkaznice in značke iz prejšnjega odstavka.
76.b člen
(fitosanitarni ukrepi)
Uradna oseba mora o ugotovitvah fitosanitarnega pregleda iz prejšnjega člena, ki zahtevajo ukrepanje, obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja, ki lahko odredi ukrepe iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 16. in 18. točke 80. člena tega zakona.
Uradna oseba lahko Upravi predlaga izbris iz registra oziroma razveljavitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov, če po opravljenem fitosanitarnem pregledu ugotovi, da zavezanec iz registra ne izpolnjuje predpisanih obveznosti.«.
64. člen
V 79. členu se v 1., 2. in 13. točki beseda »uvoz« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »vnos iz tretjih držav« v ustreznem sklonu.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11.opravlja fitosanitarni pregled in odreja fitosanitarne ukrepe;«.
65. člen
V 80. členu se v 1., 2., 4., 8. in 14. točki beseda »uvoz« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »vnos iz tretjih držav« v ustreznem sklonu.
V 6. točki se beseda »uvažajo« nadomesti z besedilom »vnašajo iz tretjih držav«, beseda »inšpekcijski« pa se nadomesti z besedo »fitosanitarni«.
17. točka se spremeni tako, da se glasi:
»17.izvede postopke v skladu z zakonom o prekrških oziroma prijavi kaznivo dejanje;«.
66. člen
V naslovu 82. člena se za besedo »izkaznica« dodata besedi »oziroma značka«.
V prvem odstavku se za besedo »izkaznico« dodata besedi »oziroma značko«.
V drugem odstavku se za besedo »izkaznice« dodata besedi »oziroma značke«.
67. člen
Za 82. členom se dodajo naslov novega XII.a poglavja ter novi 82.a, 82.b in 82.c člen, ki se glasijo:
»XII.a SODELOVANJE S PRISTOJNIMI ORGANI SKUPNOSTI
82.a člen
(izvedenci Komisije)
Odgovorni uradni organi iz 2.b člena tega zakona morajo zagotoviti sodelovanje z izvedenci Komisije pri izvajanju pregledov in drugih aktivnostih na ozemlju Republike Slovenije ter prostorske in tehnične pogoje za delo v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
Oseba, pri kateri bo Komisija opravila pregled in druge aktivnosti iz prejšnjega odstavka, mora Komisiji kadarkoli zagotoviti zlasti dostop do rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov ter pregled listin v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin.
Minister v skladu s predpisom, sprejetim po postopku iz drugega odstavka 18. člena direktive, predpiše način sodelovanja in zagotavljanja prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje pregledov in drugih aktivnostih iz prvega odstavka tega člena.
82.b člen
(obveščanje)
Uprava pisno obvešča Komisijo oziroma druge države članice zlasti o:
– osrednjem odgovornem organu in drugih uradnih odgovornih organih, z vsemi spremembami;
– seznamu vstopnih mest, z vsemi spremembami;
– ugotovitvi navzočnosti škodljivih organizmov, v zvezi s katerimi je bilo Republiki Sloveniji priznano varovano območje in o rezultatih sistematičnih raziskav v tem varovanem območju;
– ugotovitvah in ukrepih v zvezi z rastlinami, rastlinskimi proizvodi in drugimi nadzorovanimi predmeti, ki izvirajo iz druge države članice in pri katerih je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da predstavljajo nevarnost za širjenje škodljivih organizmov;
– zadržanju rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov iz tretjih držav, ki niso izpolnjevale zahtev glede zdravja rastlin ter o vzrokih zadržanja ne glede na ukrepe, ki so se ali se bodo izvedli;
– navzočnosti škodljivih organizmov iz 7. člena tega zakona na ozemlju Republike Slovenije, katerih navzočnost prej ni bila znana ter o sprejetih ukrepih;
– sumu ali ugotovitvi pojava škodljivih organizmov, ki niso navedeni v 7. členu tega zakona na svojem ozemlju, katerih navzočnost prej ni bila znana ter o sprejetih ukrepih;
– ukrepih v zvezi s pošiljkami rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov iz tretjih držav, če se ugotovi navzočnost škodljivih organizmov iz 7. člena tega zakona;
– dodatnih začasnih ukrepih, če je to potrebno za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov iz 7. člena tega zakona na svojem ozemlju.
82.c člen
(sodelovanje)
Uradni odgovorni organi iz tega zakona sodelujejo z drugimi državami članicami in Komisijo v okviru Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin, ustanovljenega s Sklepom Sveta št. 76/894/EGS o ustanovitvi Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin (UL L, št. 340 z dne 9. 12. 1976) in drugimi organi Skupnosti.«.
68. člen
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
»83. člen
(prekrški)
Z globo od 200.000 do 8,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba:
1. če ne ravna v skladu z drugim odstavkom 5. člena ali s prvim, drugim oziroma četrtim odstavkom 6. člena,
2. če ne zavaruje in prepreči stika z drugimi rastlinami, rastlinskimi proizvodi in nadzorovanimi predmeti (drugi odstavek 9. člena),
3. če daje in objavlja podatke v nasprotju z določbami tretjega odstavka 11. člena,
4. če daje in objavlja podatke o pojavu na novo odkritega škodljivega organizma v Republiki Sloveniji brez odobritve Uprave (četrti odstavek 11. člena),
5. če vnaša in širi škodljive organizme v nasprotju s 14. členom,
6. če vnaša in premešča rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete v nasprotju s 15. členom,
7. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 16. člena,
8. če ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 19. člena,
9. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 22. člena,
10. če ne vnaša pošiljk rastlin iz tretjih držav čez določena vstopna mesta (prvi odstavek 24. člena),
11. če vnaša pošiljke s seznama V.B., ki niso fitosanitarno pregledane, iz tretjih držav (drugi odstavek 25. člena),
12. če vnaša pošiljke s seznama V.B. brez fitosanitarnega spričevala iz tretjih držav (prvi ali četrti odstavek 25.a člena),
13. če o prispetju pošiljk rastlin ne obvesti fitosanitarnega inšpektorja (prvi odstavek 30. člena),
14. če ne izvaja ukrepov, ki jih odredi fitosanitarni inšpektor (tretji odstavek 30. člena, četrti odstavek 36. člena),
15. če ravna v nasprotju s 37. členom,
16. če premešča rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete v nasprotju z 38. členom ali prvim odstavkom 39. člena,
17. če ne zagotovi fitosanitarnega pregleda, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (prvi in drugi odstavek 41. člena),
18. če izdaja rastlinske potne liste brez dovoljenja Uprave (2. alinea tretjega odstavka 42. člena),
19. če izda rastlinski potni list v nasprotju s 46. členom,
20. če ravna v nasprotju s 47. členom,
21. če ravna v nasprotju s 48. členom,
22. če ravna v nasprotju s 49. členom,
23. če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 50. člena,
24. če vnaša, goji ali uporablja domorodne vrste organizmov v nasprotju z drugim odstavkom 52. člena,
25. če vnaša iz tretjih držav ali uporablja tujerodne organizme v nasprotju z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 53. člena,
26. če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 55. člena,
27. če kot izvajalec zdravstvenega varstva rastlin ne vodi in sproti dopolnjuje predpisanih evidenc, registrov in baz podatkov v skladu s prvim odstavkom 56. člena.
28. če kot izvajalec javne službe ne opravlja obveznosti iz prvega odstavka 62. člena,
29. če kot izvajalec javne službe ne uporablja finančnih sredstev v skladu z drugim odstavkom 63. člena,
30. če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 92. člena.
Z globo od 100.000 do 4,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
Z globo od 25.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo od 25.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba.«.
69. člen
84. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
70. člen
Predpisi na podlagi tega zakona se izdajo najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
71. člen
Mesta za uradne preglede v Republiki Sloveniji, ki niso vstopna mesta, ki jih je pristojni carinski organ do uveljavitve tega zakona že odobril po carinskih predpisih, Uprava z določbo, ki jo izda po uradni dolžnosti, odobri kot mesta za fitosanitarne preglede po tem zakonu.
72. člen
Tretji odstavek 65. člena tega zakona se uporablja od začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
Globe, določene v 83. členu zakona, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v višini s tem zakonom predpisanih glob.
Določbe tretjega odstavka 83. člena tega zakona, ki urejajo globe za prekršek, ki ga stori odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, se uporabljajo od začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
73. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 511-01/94-1/8
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EPA 1390-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost