Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3837. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o pomilostitvi (ZPom-A), stran 10405.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o pomilostitvi (ZPom-A)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o pomilostitvi (ZPom-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2004.
Št. 001-22-149/04
Ljubljana, dne 23. julija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA
O POMILOSTITVI (ZPom-A)
1. člen
V Zakonu o pomilostitvi (Uradni list RS, št. 45/95) se v 1. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Predsednik republike ne more pomilostiti obsojenca, ki prestaja kazen zapora v Republiki Sloveniji po sodbi Mednarodnega kazenskega sodišča.«.
2. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V postopku za pomilostitev po uradni dolžnosti mnenje sodišča in pristojnega državnega tožilca o upravičenosti pomilostitve ni potrebno.«.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-04/94-2/5
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EPA 1279-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost