Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3857. Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj, stran 10534.

Na podlagi petega odstavka 97. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 113/03 – prečiščeno besedilo in 63/04) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj
1. člen
Ta pravilnik določa opremljenost avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč, pogoje, vrste in način opravljanja storitev avtobusnih postaj in pomembnejših avtobusnih postajališč ter pogoje in dolžnost obveščanja o izvajanju javnih linijskih avtobusnih prevozov.
I. OPREMLJENOST
Avtobusna postaja
2. člen
Avtobusna postaja je prostor določen za sprejem in odpravo avtobusov, ki mora imeti pokrite perone, urejene za varno vstopanje in izstopanje potnikov, prostore za zadrževanje potnikov in voznega osebja, za hrambo prtljage, elektronski medij za informacije o voznih redih ali tablo z objavo izvlečkov iz voznih redov, mesta za prodajo vozovnic, sanitarije ter prometni urad in s predpisi določeno opremo.
3. člen
(1) Avtobusne postaje so praviloma v vseh mestnih občinah.
(2) Avtobusna postaja mora biti urejena in opremljena v skladu z določbami tega pravilnika.
4. člen
Na avtobusni postaji mora biti vzpostavljen tak prometni režim, da je zagotovljena varnost vsem uporabnikom. Pri tem hitrost gibanja vozil ne sme presegati 20 km/h, zagotovljen mora biti enosmerni promet, ustrezna talna in vertikalna signalizacija, razsvetljava in neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb.
5. člen
Avtobusna postaja mora imeti viden napis »AVTOBUSNA POSTAJA« z navedbo kraja.
6. člen
(1) Prihodi in odhodi avtobusov na avtobusni postaji se opravljajo na perone oziroma iz peronov.
(2) Avtobusna postaja mora imeti toliko peronov, da je zagotovljen varen vstop in izstop potnikom ob prihodu oziroma odhodu vseh avtobusov, predvidenih z voznim redom, in avtobusov, ki opravljajo izmenične vožnje ali občasne prevoze.
(3) Peroni za sprejem in odpravo avtobusov v javnem linijskem in posebnem linijskem prevozu morajo biti ločeni od peronov, namenjenih občasnim in izmeničnim prevozom, kar mora biti ustrezno označeno.
(4) Peroni morajo biti pokriti. Šteje se, da je peron pokrit, kadar je vsaj pri enih vratih avtobusa zagotovljen potnikom vstop in izstop tako, da so zaščiteni pred padavinami.
(5) Avtobusna postaja oziroma pomembnejše avtobusno postajališče sprejema in odpravlja avtobuse na peronih.
(6) Peroni morajo biti označeni z zaporednimi številkami in smermi vožnje avtobusov ter opremljeni z ozvočenjem oziroma elektronskimi video napravami za obveščanje potnikov.
7. člen
(1) Avtobusna postaja mora imeti ozvočenje oziroma ustrezne naprave za obveščanje potnikov in medkrajevno telefonsko govorilnico ter telekomunikacijsko zvezo z drugimi avtobusnimi postajami.
(2) Delovni čas, cenik storitev in splošni pogoji poslovanja avtobusne postaje morajo biti objavljeni na vidnem mestu.
Pomembnejše avtobusno postajališče
8. člen
(1) Pomembnejše avtobusno postajališče je posebej zgrajena in označena prometna površina, določena za postanek avtobusov, ki omogoča varno vstopanje oziroma izstopanje potnikov, in je zaradi pomembnosti za potnike oziroma prebivalstvo določeno kot pomembnejše postajališče.
(2) Pomembnejše avtobusno postajališče mora imeti zadostno število peronov za varen vstop oziroma izstop potnikov, ki ustrezajo pogojem iz 6. člena tega pravilnika, pokrit prostor za zadrževanje potnikov, mesta za prodajo vozovnic, elektronski medij za informacije o voznih redih ali tablo z objavo izvlečkov iz voznih redov, javne sanitarije in urejene prometne površine.
(3) Pomembnejše avtobusno postajališče mora zagotavljati neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb.
9. člen
Pomembnejša avtobusna postajališča so praviloma v občinskih središčih, kjer to narekujejo potniški prometni tokovi, obseg dnevne migracije ter soodvisnost javnega cestnega in železniškega prevoza.
10. člen
Pomembnejše avtobusno postajališče mora imeti viden napis »AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE« z navedbo kraja.
Avtobusno postajališče
11. člen
(1) Avtobusno postajališče je posebej zgrajena in označena prometna površina določena za postanek avtobusov, ki omogoča varno vstopanje oziroma izstopanje potnikov.
(2) Avtobusno postajališče mora zagotavljati neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb.
II. OPRAVLJANJE STORITEV
12. člen
Avtobusna postaja opravlja naslednje storitve:
– sprejem in odpravo avtobusov v javnem linijskem in posebnem linijskem prevozu,
– sprejem in odpravo avtobusov v občasnem in izmeničnem prevozu,
– sprejem in odpravo potnikov in prtljage,
– prodajo in predprodajo vozovnic ter rezervacije sedežev za javni linijski prevoz,
– prevzem in shranjevanje prtljage,
– prevzem in posredovanje nespremljane prtljage in predanih pošiljk po avtobusih,
– posredovanje informacij o voznih redih in pogojih prevoza za potnike,
– druge storitve v zvezi s prevozi za potnike in prevoznike.
13. člen
(1) Pomembnejše avtobusno postajališče opravlja naslednje storitve:
– sprejem in odpravo avtobusov v javnem linijskem in posebnem linijskem prevozu,
– sprejem in odpravo potnikov in prtljage,
– prodajo in predprodajo vozovnic za javni linijski prevoz,
– posredovanje informacij o voznih redih in pogojih prevoza za potnike.
(2) Delovni čas, cenik storitev in splošni pogoji poslovanja pomembnejšega avtobusnega postajališča morajo biti objavljeni na vidnem mestu v okviru in za storitve, ki jih opravlja.
14. člen
(1) Prodaja vozovnic se opravlja na posebej določenih in opremljenih prodajnih mestih ali s pomočjo kartomatov za prodajo vozovnic.
(2) Iz vozovnice, kupljene na prodajnih mestih oziroma kartomatih iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti razvidna točka vstopa in izstopa potnika, čas veljavnosti vozovnice in cena prevoza. Na vozovnici pa so lahko označeni tudi kraj in datum prodaje, številka blagajnika oziroma blagajne ali številka kartomata, datum pričetka potovanja in številka sedeža, če je zanj plačana rezervacija.
(3) Na območju avtobusne postaje ali pomembnejšega avtobusnega postajališča ni dovoljena agentska prodaja vozovnic za nobeno vrsto avtobusnih prevozov.
15. člen
Za izvajanje storitev imata avtobusna postaja in pomembnejše avtobusno postajališče prometni urad.
16. člen
(1) Prometni urad, mesta za prodajo vozovnic oziroma kartomati, mesta za posredovanje informacij o prevozih, prostor za zadrževanje potnikov in shranjevanje prtljage morajo biti vidno označeni.
(2) Prometni urad vodi prometni dnevnik in knjigo poročil v elektronski ali pisni obliki.
(3) Prometni urad mora imeti datumski žig in službeno uro.
17. člen
(1) Prometni urad vodi prometni dnevnik in knjigo poročil v elektronski ali pisni obliki.
(2) V prometni dnevnik se vpisujejo naslednji podatki: datum, naziv linije, naziv prevoznika, registrska številka avtobusa in čas prihoda oziroma odhoda avtobusa. V prometni dnevnik se lahko vpisujejo tudi drugi podatki vezani na opravljanje avtobusnih prevozov.
(3) V knjigo poročil se beležijo vsa odstopanja od voznega reda in vzroki odstopanj, če jih je mogoče takoj ugotoviti, ter drugi dogodki, vezani na storitve avtobusne postaje in izvajanje avtobusnih prevozov.
(4) Prometni dnevnik in knjigo poročil je potrebno hraniti v prometnem uradu najmanj eno leto.
18. člen
(1) Voznik avtobusa mora takoj po prihodu avtobusa na avtobusno postajo prijaviti prihod, na začetni avtobusni postaji ali pomembnejšem avtobusnem postajališču pa postavitev avtobusa na peron.
(2) Upravljavec avtobusne postaje ali pomembnejšega avtobusnega postajališča na potnem (delovnem) nalogu z datumskim žigom in podpisom potrdi čas prihoda oziroma postavitve avtobusa na peron.
19. člen
(1) Avtobus mora biti na začetni avtobusni postaji, pomembnejšem avtobusnem postajališču ali avtobusnem postajališču toliko prej, da je do odhoda po voznem redu mogoče opraviti vsa potrebna opravila v zvezi s prevozom.
(2) Avtobus mora biti pripravljen za vstop potnikov v javnem linijskem prometu najmanj deset minut pred odhodom določenim z voznim redom.
(3) Vozno osebje mora biti ves ta čas v avtobusu ali njegovi neposredni bližini in nuditi potnikom potrebne informacije in ostale storitve povezane s prevozom.
20. člen
Avtobus sme odpeljati z avtobusne postaje ali pomembnejšega avtobusnega postajališča le po odredbi prometnika ali ustrezne prometne signalizacije, razen v primeru, ko avtobus po končani vožnji zapušča peron.
21. člen
(1) Na končni avtobusni postaji mora avtobus zapustiti peron najpozneje pet minut po prihodu.
(2) Daljše zadrževanje avtobusa na peronu lahko odobri le prometnik.
(3) Ustavljanje in parkiranje drugih vozil na peronih in ostalih prometnih površinah ni dovoljeno.
(4) Prepoved ustavljanja in parkiranja mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo.
22. člen
Avtobusna postaja in pomembnejše avtobusno postajališče morata imeti elektronski medij za informacije o vseh registriranih voznih redih ali tablo z objavo izvlečkov iz voznih redov, ki mora nuditi najmanj naslednje informacije:
– številko perona, na katerega avtobus pripelje oziroma iz katerega odpelje,
– čas prihoda oziroma odhoda avtobusa,
– časi prihodov na vsa pomembnejša avtobusna postajališča in avtobusne postaje na posamezni liniji in smer gibanja vozila (itinerar linije),
– legendo, iz katere mora biti razvidna vrsta prevoza in ob katerih dnevih avtobusi vozijo (režim obratovanja linije).
III. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika se izvaja v skladu s 103. členom Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 113/03 – prečiščeno besedilo in 63/04) ter na podlagi 105., 106. in 106.a člena istega zakona, ki določajo področje dela inšpektorjev in naloge in pristojnosti inšpekcijskega nadzorstva.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Avtobusne postaje in pomembnejša avtobusna postajališča, ki na dan uveljavitve tega pravilnika že opravljajo storitve po tem pravilniku, so dolžna uskladiti svojo opremljenost, kot jo določa ta pravilnik, v roku pet let od njegove uveljavitve.
25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj in pomembnejših avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj (Uradni list SRS, št. 35/88).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-5/2003/19-0007115
Ljubljana, dne 9. julija 2004.
EVA 2003-2411-0073
dr. Marko Pavliha l. r.
Minister
za promet
 
Soglašam!
 
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost